รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดตราด            
2 อำเภอเมือง (ทก.)            
3 อำเภอเมือง (เรือนจำ)            
4 สตรีประเสริฐศิลป์            
5 อำเภอคลองใหญ่       1   1
6 อำเภอเขาสมิง   5 2 1   8
7 อำเภอบ่อไร่   2       2
8 อำเภอแหลมงอบ     1 3   4
9 อำเภอเกาะกูด            
10 อำเภอเกาะช้าง   6 5 7   18
รวม   13 8 12   33