รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอแหลมงอบ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอแหลมงอบ ตราด 6113000323 นางสาว มาลิสา สม
2 อำเภอแหลมงอบ ตราด 6113000314 นางสาว โบ เมือน
3 อำเภอแหลมงอบ ตราด 6013000311 นางสาว พลอย บุญนะ
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า