รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอเกาะช้าง ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6122000129 นาย ลอง ไล
2 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6122000156 นาย เม้ง ญาณโช
3 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6222000038 นางสาว มาณวิกา แสงทอง
4 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6222000047 นางสาว สุเกีย เปือน
5 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6222000104 นาย ป๋าย เจ
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า