รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอเกาะช้าง ระดับ ประถม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6021000048 นางสาว ทู ซึม
2 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6211000029 นาง ตุ๊กแอร์ สุขสวัสดิ์
3 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6211000047 นาย ไชยรัตน์ โตวงศ์
4 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6221000017 นางสาว ลีตา สังขวรรณ์
5 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6221000026 นางสาว ปราณี บุญมี
6 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6221000071 นาย เซือน โซ
รายการทั้งสิ้น : 6
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า