รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอเกาะช้าง ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6223000219 นาย ชลธี บัวแก้ว
2 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6223000161 นาย โอ๋ เตี้ย
3 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6223000059 นาย ซกคา ชิม
4 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6213000164 นางสาว อร ตะพองมาตร
5 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6213000173 นางสาว นัส ดาเวิน
6 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6123000319 นาย คชา คอน
7 อำเภอเกาะช้าง ตราด 6013000029 นาย สมพงษ์ ดวงยาว
รายการทั้งสิ้น : 7
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า