รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอเขาสมิง ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเขาสมิง ตราด 6222000247 นางสาว เกวลิน บุญยัง
2 อำเภอเขาสมิง ตราด 6222000313 นางสาว รจนา กาญจรัตน์
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า