ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
16 69,010 337,465 467,939 39 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 2,726 2,869 2,505 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 38 304 395 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 18 117 181 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,054 19,687 26,598 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 731 563 534 0 1,828
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 576 106 43 0 725
เด็กชาวเล 0 24 16 10 0 50
เด็กเร่ร่อน 0 166 322 330 0 818
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 0 1,498 1,007 917 0 3,422
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 6 722 1,238 1,238 0 3,204
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 29 59 62 0 150
ผู้สูงอายุ 0 2,333 449 269 0 3,051
คนพิการ 0 2,699 2,840 2,488 0 8,027
ผู้นำท้องถิ่น 0 153 545 784 0 1,482
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 19 67 151 0 237
ผู้ต้องขัง 0 7,770 10,713 10,657 40 29,180
ทหารกองประจำการ 0 1,054 19,687 26,598 0 47,339
ผู้ใช้แรงงาน 0 9,613 63,761 110,363 0 183,737
แรงงานต่างด้าว 0 731 563 534 0 1,828
เกษตรกร 0 7,951 38,837 61,274 0 108,062
ชาวไทยภูเขา 1 1,574 1,548 1,795 0 4,918
ปอเนาะ 0 259 2,854 2,729 0 5,842
ชุมชนแออัด 0 3 3 6 0 12
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1,752 2,256 2,192 0 6,200
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 164 494 684 0 1,342
อื่นๆ 7 25,223 143,261 187,823 0 356,314
คนไทยในต่างประเทศ 0 59 125 192 0 376
เยาวชน 2 2,331 38,197 46,279 0 86,809
English Program 0 38 304 395 0 737
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 576 106 43 0 725
เด็กชาวเล 0 24 16 10 0 50
เด็กเร่ร่อน 0 166 322 330 0 818
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 16 65,244 328,245 456,896 40 850,441
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,507 3,705 2,867 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 1 0 2
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 0 0 0 0 0
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 2 8 12 1 23
ทหารกองประจำการ 0 1 26 45 0 72
ผู้ใช้แรงงาน 0 1 53 84 0 138
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 0 21 37 0 58
ชาวไทยภูเขา 0 0 1 3 0 4
ปอเนาะ 0 0 0 0 0 0
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 0 8 117 162 0 287
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 1 25 35 0 61
English Program 0 1 5 2 0 8
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 14 257 381 1 653