ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
25 72,219 358,763 486,793 68 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 3,051 3,078 2,566 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 37 409 390 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 13 171 161 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,272 24,904 32,701 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 912 581 519 0 2,012
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 305 124 50 0 479
เด็กชาวเล 0 30 16 10 0 56
เด็กเร่ร่อน 0 170 326 307 0 803
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,418 1,048 886 0 3,352
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 6 782 1,287 1,225 0 3,300
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 27 81 73 0 181
ผู้สูงอายุ 0 2,694 354 262 0 3,310
คนพิการ 0 3,017 3,041 2,528 0 8,586
ผู้นำท้องถิ่น 0 180 585 864 0 1,629
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 17 75 169 0 261
ผู้ต้องขัง 0 8,197 10,955 10,852 63 30,067
ทหารกองประจำการ 0 1,272 24,904 32,701 0 58,877
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,252 68,053 116,064 1 194,370
แรงงานต่างด้าว 0 912 581 519 0 2,012
เกษตรกร 0 8,441 41,006 64,617 0 114,064
ชาวไทยภูเขา 7 1,722 1,543 1,756 0 5,028
ปอเนาะ 0 199 3,165 2,688 0 6,052
ชุมชนแออัด 0 2 2 7 0 11
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1,613 2,049 2,207 0 5,869
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 198 544 704 0 1,446
อื่นๆ 12 25,856 151,450 192,397 4 369,719
คนไทยในต่างประเทศ 0 1 40 76 0 117
เยาวชน 0 2,514 39,971 47,192 1 89,678
English Program 0 37 409 390 0 836
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 305 124 50 0 479
เด็กชาวเล 0 30 16 10 0 56
เด็กเร่ร่อน 0 170 326 307 0 803
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 25 68,439 350,562 477,658 69 896,753
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,614 3,310 2,842 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 2 4 0 6
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 8 1 1 0 10
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 2 1 0 3
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 4 16 4 1 25
ทหารกองประจำการ 0 3 135 272 0 410
ผู้ใช้แรงงาน 0 10 110 160 0 280
แรงงานต่างด้าว 0 2 0 2 0 4
เกษตรกร 0 2 72 99 0 173
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 2 2 0 4
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 2 0 2
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 2 1 0 3
อื่นๆ 0 34 309 321 0 664
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 5 67 59 0 131
English Program 0 0 4 2 0 6
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 3 1 0 4
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 68 725 931 1 1,725