ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
27 70,247 370,435 503,627 42 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 3,725 3,353 2,704 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 42 405 450 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 14 193 219 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,175 24,537 32,837 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 896 611 524 0 2,031
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 370 143 47 0 560
เด็กชาวเล 0 27 13 8 0 48
เด็กเร่ร่อน 0 193 375 242 0 810
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,487 1,143 821 0 3,451
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 5 3 0 8
เด็กด้อยโอกาส 6 806 1,357 1,245 0 3,414
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 34 123 73 0 230
ผู้สูงอายุ 0 2,245 344 244 0 2,833
คนพิการ 0 3,690 3,306 2,654 0 9,650
ผู้นำท้องถิ่น 0 185 615 888 0 1,688
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 23 76 203 0 302
ผู้ต้องขัง 0 8,275 10,971 10,660 34 29,940
ทหารกองประจำการ 0 1,175 24,537 32,837 0 58,549
ผู้ใช้แรงงาน 0 9,635 71,112 120,826 2 201,575
แรงงานต่างด้าว 0 896 611 524 0 2,031
เกษตรกร 0 8,279 42,478 68,083 1 118,841
ชาวไทยภูเขา 8 1,862 1,632 1,745 0 5,247
ปอเนาะ 0 213 3,336 2,677 0 6,226
ชุมชนแออัด 0 0 1 5 0 6
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 462 1,163 1,869 0 3,494
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 219 573 742 0 1,534
อื่นๆ 13 25,396 156,815 198,238 5 380,467
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 46 80 0 129
เยาวชน 0 2,541 41,490 48,947 1 92,979
English Program 0 42 405 450 0 897
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 370 143 47 0 560
เด็กชาวเล 0 27 13 8 0 48
เด็กเร่ร่อน 0 193 375 242 0 810
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 27 66,572 361,528 493,290 43 921,460
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,690 3,027 2,790 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 0 1 0 1
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 1 0 1
คนพิการ 0 0 2 0 0 2
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 6 9 10 1 26
ทหารกองประจำการ 0 0 61 130 0 191
ผู้ใช้แรงงาน 0 11 77 119 0 207
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 2 0 2
เกษตรกร 0 5 27 34 0 66
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 3 2 0 5
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 1 0 1
อื่นๆ 0 24 174 197 0 395
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 3 53 34 0 90
English Program 0 0 6 2 0 8
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 1 0 0 1
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 49 413 533 1 996