ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
764 74,615 396,194 552,292 172 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 4,704 3,513 2,578 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 61 474 544 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 23 231 180 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,066 23,780 33,359 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 899 635 505 0 2,039
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 360 131 32 0 523
เด็กชาวเล 0 20 16 13 0 49
เด็กเร่ร่อน 0 225 331 221 0 777
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 1,504 1,113 771 0 3,388
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 10 6 0 16
เด็กด้อยโอกาส 0 899 1,621 1,531 0 4,051
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 40 144 94 1 279
ผู้สูงอายุ 0 2,062 342 228 0 2,632
คนพิการ 0 4,662 3,441 2,538 0 10,641
ผู้นำท้องถิ่น 0 199 696 1,139 0 2,034
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 22 109 251 0 382
ผู้ต้องขัง 0 7,200 10,335 10,098 60 27,693
ทหารกองประจำการ 0 1,066 23,780 33,359 0 58,205
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,195 77,893 133,540 30 221,658
แรงงานต่างด้าว 0 899 635 505 0 2,039
เกษตรกร 0 9,525 50,649 82,551 19 142,744
ชาวไทยภูเขา 394 2,010 1,614 1,648 0 5,666
ปอเนาะ 0 210 3,729 2,779 0 6,718
ชุมชนแออัด 0 0 2 8 0 10
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 376 1,463 2,953 0 4,792
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 211 661 764 0 1,636
อื่นๆ 10 27,573 168,378 215,524 47 411,532
คนไทยในต่างประเทศ 0 6 33 69 0 108
เยาวชน 1 2,535 40,531 50,600 16 93,683
English Program 0 61 474 544 0 1,079
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 360 131 32 0 523
เด็กชาวเล 0 20 16 13 0 49
เด็กเร่ร่อน 0 225 331 221 0 777
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 405 70,356 387,018 540,995 173 998,947
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,639 3,216 3,086 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 1 0 2
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 0 0 0 0 0
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 3 10 11 1 25
ทหารกองประจำการ 0 0 46 86 0 132
ผู้ใช้แรงงาน 0 4 49 115 0 168
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 1 28 40 0 69
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 3 0 0 3
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 1 0 1
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 1 0 1 0 2
อื่นๆ 0 11 165 193 0 369
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 0 38 36 0 74
English Program 0 0 1 0 0 1
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 1 1 0 2
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 20 342 485 1 848