ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
489 75,131 408,375 567,776 335 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 5,367 3,539 2,518 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 46 378 557 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 28 174 236 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 989 23,937 34,904 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 879 659 440 0 1,978
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 325 129 38 0 492
เด็กชาวเล 0 36 23 8 0 67
เด็กเร่ร่อน 0 323 315 214 0 852
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 1 0 3
รวมทั้งสิ้น 0 1,564 1,127 701 0 3,392
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 14 15 0 29
เด็กด้อยโอกาส 0 865 1,699 1,633 1 4,198
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 41 179 105 1 326
ผู้สูงอายุ 0 1,907 332 225 0 2,464
คนพิการ 0 5,310 3,482 2,486 0 11,278
ผู้นำท้องถิ่น 0 217 789 1,273 0 2,279
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 31 148 301 0 480
ผู้ต้องขัง 0 6,296 9,252 9,341 64 24,953
ทหารกองประจำการ 0 989 23,937 34,904 0 59,830
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,357 83,355 138,677 72 232,461
แรงงานต่างด้าว 0 879 659 440 0 1,978
เกษตรกร 0 9,965 55,153 88,095 31 153,244
ชาวไทยภูเขา 10 1,825 1,405 1,692 1 4,933
ปอเนาะ 0 219 3,646 2,789 0 6,654
ชุมชนแออัด 0 0 4 7 0 11
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 475 1,756 3,867 0 6,098
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 218 664 785 0 1,667
อื่นๆ 77 28,094 170,737 218,041 126 417,075
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 34 80 0 117
เยาวชน 4 2,334 40,728 50,307 38 93,411
English Program 0 46 378 557 0 981
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 325 129 38 0 492
เด็กชาวเล 0 36 23 8 0 67
เด็กเร่ร่อน 0 323 315 214 0 852
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 1 0 3
รวมทั้งสิ้น 91 70,756 398,819 555,881 334 1,025,881
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,278 3,342 3,247 1
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 2 3 0 5
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 1 0 0 0 1
คนพิการ 0 0 2 0 0 2
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 1 0 0 1
ผู้ต้องขัง 0 2 13 9 1 25
ทหารกองประจำการ 0 2 46 91 0 139
ผู้ใช้แรงงาน 0 7 84 93 0 184
แรงงานต่างด้าว 0 1 0 1 0 2
เกษตรกร 0 1 27 53 0 81
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 7 1 0 8
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 1 0 0 1
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 0 14 171 176 0 361
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 1 39 22 0 62
English Program 0 0 6 6 0 12
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 1 3 0 0 4
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 30 402 455 1 888