ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
568 80,078 429,464 590,783 410 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 6,481 3,724 2,482 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 46 359 548 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 26 180 292 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 864 22,981 35,238 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 871 646 407 0 1,924
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 368 123 33 0 524
เด็กชาวเล 0 45 29 9 0 83
เด็กเร่ร่อน 0 260 299 180 0 739
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,544 1,098 630 0 3,272
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 22 23 0 45
เด็กด้อยโอกาส 32 980 1,883 1,767 2 4,664
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 46 147 115 1 309
ผู้สูงอายุ 0 1,888 348 238 0 2,474
คนพิการ 0 6,428 3,674 2,437 0 12,539
ผู้นำท้องถิ่น 0 256 894 1,387 0 2,537
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 31 176 324 0 531
ผู้ต้องขัง 0 5,256 8,199 8,587 65 22,107
ทหารกองประจำการ 0 864 22,981 35,238 0 59,083
ผู้ใช้แรงงาน 0 11,285 90,311 146,066 83 247,745
แรงงานต่างด้าว 0 871 646 407 0 1,924
เกษตรกร 0 11,308 62,237 95,811 49 169,405
ชาวไทยภูเขา 42 2,115 1,470 1,778 1 5,406
ปอเนาะ 0 269 3,795 2,891 0 6,955
ชุมชนแออัด 0 0 4 10 0 14
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 620 2,293 5,160 0 8,073
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 246 733 822 0 1,801
อื่นๆ 82 29,486 175,500 223,361 163 428,592
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 30 65 0 98
เยาวชน 4 2,429 43,075 52,258 45 97,811
English Program 0 46 359 548 0 953
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 368 123 33 0 524
เด็กชาวเล 0 45 29 9 0 83
เด็กเร่ร่อน 0 260 299 180 0 739
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 160 75,100 419,229 579,516 409 1,074,414
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 7,969 3,463 3,462 1
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 1 0 3 2 1 7
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 1 2 0 0 3
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 1 7 13 1 22
ทหารกองประจำการ 0 1 52 119 0 172
ผู้ใช้แรงงาน 0 7 114 168 0 289
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 3 46 77 0 126
ชาวไทยภูเขา 1 1 0 1 0 3
ปอเนาะ 0 0 1 0 0 1
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 1 0 0 0 1
อื่นๆ 2 19 199 278 0 498
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 1 1 63 54 0 119
English Program 0 0 1 11 0 12
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 5 35 488 723 2 1,253