ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 84,535 437,301 599,760 589 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 7,691 3,991 2,496 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 41 284 443 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 27 142 211 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 876 23,589 36,938 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 1,067 601 389 0 2,057
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 429 103 20 0 552
เด็กชาวเล 0 30 25 18 0 73
เด็กเร่ร่อน 0 446 343 138 0 927
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,972 1,073 566 0 3,611
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 2 53 36 0 91
เด็กด้อยโอกาส 0 880 1,803 1,773 2 4,458
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 44 138 112 1 295
ผู้สูงอายุ 0 2,160 291 268 0 2,719
คนพิการ 0 7,638 3,921 2,429 0 13,988
ผู้นำท้องถิ่น 0 305 1,048 1,597 0 2,950
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 39 222 371 0 632
ผู้ต้องขัง 0 5,251 8,115 8,561 38 21,965
ทหารกองประจำการ 0 876 23,589 36,938 0 61,403
ผู้ใช้แรงงาน 0 11,987 95,701 151,627 125 259,440
แรงงานต่างด้าว 0 1,067 601 389 0 2,057
เกษตรกร 0 12,315 66,214 100,405 89 179,023
ชาวไทยภูเขา 0 2,100 1,461 1,795 1 5,357
ปอเนาะ 0 320 3,923 2,835 1 7,079
ชุมชนแออัด 0 1 7 10 0 18
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 719 2,916 6,792 0 10,427
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 169 733 825 0 1,727
อื่นๆ 0 29,692 171,995 219,316 257 421,260
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 35 77 0 115
เยาวชน 0 2,428 42,841 51,476 78 96,823
English Program 0 41 284 443 0 768
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 429 103 20 0 552
เด็กชาวเล 0 30 25 18 0 73
เด็กเร่ร่อน 0 446 343 138 0 927
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 78,942 426,363 588,252 592 1,094,149
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 4,121 1,754 1,743 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 0 1 2
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 1 0 0 1
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 0 1 1 0 2
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 1 5 8 1 15
ทหารกองประจำการ 0 1 64 94 0 159
ผู้ใช้แรงงาน 0 6 107 102 1 216
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 1 40 74 0 115
ชาวไทยภูเขา 0 1 0 0 0 1
ปอเนาะ 0 0 4 0 0 4
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 3 0 0 3
อื่นๆ 0 29 191 197 3 420
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 15 74 32 0 121
English Program 0 0 1 2 0 3
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 1 0 0 1
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 54 493 510 6 1,063