ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 92,562 470,386 638,858 546 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,130 3,919 2,384 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 142 502 895 1
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 55 299 366 1
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 793 23,606 38,676 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 1,239 558 426 0 2,223
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 518 96 19 0 633
เด็กชาวเล 0 19 7 3 0 29
เด็กเร่ร่อน 0 644 294 108 0 1,046
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 26 2 0 0 28
รวมทั้งสิ้น 0 2,446 957 556 0 3,959
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 11 147 138 0 296
เด็กด้อยโอกาส 0 709 2,183 2,032 1 4,925
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 44 180 127 0 351
ผู้สูงอายุ 0 1,901 277 247 0 2,425
คนพิการ 0 9,140 3,865 2,335 0 15,340
ผู้นำท้องถิ่น 0 405 1,414 2,005 0 3,824
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 59 311 458 1 829
ผู้ต้องขัง 0 5,744 8,150 9,101 0 22,995
ทหารกองประจำการ 0 793 23,606 38,676 0 63,075
ผู้ใช้แรงงาน 0 13,384 104,912 163,027 133 281,456
แรงงานต่างด้าว 0 1,239 558 426 0 2,223
เกษตรกร 0 15,241 78,130 114,368 35 207,774
ชาวไทยภูเขา 0 2,584 1,523 1,878 1 5,986
ปอเนาะ 0 408 4,163 2,677 0 7,248
ชุมชนแออัด 0 0 12 11 0 23
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1,447 5,722 10,874 0 18,043
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 228 871 927 5 2,031
อื่นๆ 0 29,806 178,338 224,786 299 433,229
คนไทยในต่างประเทศ 0 1 52 122 0 175
เยาวชน 0 2,560 42,785 51,860 66 97,271
English Program 0 142 502 895 1 1,540
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 518 96 19 0 633
เด็กชาวเล 0 19 7 3 0 29
เด็กเร่ร่อน 0 644 294 108 0 1,046
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 26 2 0 0 28
รวมทั้งสิ้น 0 87,053 458,100 627,100 542 1,172,795
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 7,322 5,047 4,427 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 3 0 4
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 1 4 2 0 7
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 1 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 1 0 1
ผู้ต้องขัง 0 2 7 9 0 18
ทหารกองประจำการ 0 0 60 132 0 192
ผู้ใช้แรงงาน 0 2 111 175 0 288
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 2 53 93 0 148
ชาวไทยภูเขา 0 1 1 2 0 4
ปอเนาะ 0 0 5 2 0 7
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 3 0 3
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 0 11 190 230 6 437
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 2 46 59 0 107
English Program 0 1 3 4 0 8
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 22 481 716 6 1,225