ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 104,374 465,624 634,796 754 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,786 3,724 2,240 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 259 517 1,062 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 90 287 378 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 807 23,098 37,974 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 1,146 546 444 0 2,136
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 471 82 18 0 571
เด็กชาวเล 0 40 32 6 0 78
เด็กเร่ร่อน 0 560 241 116 0 917
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 2,217 903 584 0 3,704
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 31 243 252 0 526
เด็กด้อยโอกาส 0 751 2,328 2,059 1 5,139
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 44 195 143 0 382
ผู้สูงอายุ 0 1,767 280 238 0 2,285
คนพิการ 0 9,809 3,679 2,205 0 15,693
ผู้นำท้องถิ่น 0 502 1,544 2,183 1 4,230
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 83 333 481 2 899
ผู้ต้องขัง 0 5,529 8,250 9,133 0 22,912
ทหารกองประจำการ 0 807 23,098 37,974 0 61,879
ผู้ใช้แรงงาน 0 15,248 105,061 164,726 175 285,210
แรงงานต่างด้าว 0 1,146 546 444 0 2,136
เกษตรกร 0 19,910 80,489 116,647 40 217,086
ชาวไทยภูเขา 0 2,580 1,495 1,862 1 5,938
ปอเนาะ 0 365 3,857 2,439 0 6,661
ชุมชนแออัด 0 0 10 11 0 21
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 2,235 8,009 12,987 2 23,233
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 244 958 1,017 6 2,225
อื่นๆ 0 33,847 171,914 216,082 418 422,261
คนไทยในต่างประเทศ 0 5 89 188 0 282
เยาวชน 0 2,513 41,033 51,005 110 94,661
English Program 0 259 517 1,062 0 1,838
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 471 82 18 0 571
เด็กชาวเล 0 40 32 6 0 78
เด็กเร่ร่อน 0 560 241 116 0 917
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 98,746 454,285 623,278 756 1,177,065
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,166 5,158 4,049 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 1 0 0 1
เด็กด้อยโอกาส 0 0 5 0 0 5
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 4 4 5 0 13
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 1 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 4 18 15 0 37
ทหารกองประจำการ 0 2 104 196 0 302
ผู้ใช้แรงงาน 0 13 183 336 1 533
แรงงานต่างด้าว 0 1 1 2 0 4
เกษตรกร 0 9 57 75 0 141
ชาวไทยภูเขา 0 0 1 4 0 5
ปอเนาะ 0 1 7 0 0 8
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1 1 3 0 5
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 2 2 0 4
อื่นๆ 0 26 345 398 12 781
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 5 108 98 0 211
English Program 0 3 7 13 0 23
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 0 1
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 70 844 1,148 13 2,075