ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 112,401 471,120 638,929 0 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 11,167 3,625 2,091 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 344 425 1,128 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 220 219 417 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 731 21,668 36,963 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 1,106 511 443 0 2,060
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 514 78 13 0 605
เด็กชาวเล 0 11 0 3 0 14
เด็กเร่ร่อน 0 737 204 114 0 1,055
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 2,368 795 573 0 3,736
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 46 385 387 0 818
เด็กด้อยโอกาส 0 504 2,377 2,135 0 5,016
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 55 146 171 0 372
ผู้สูงอายุ 0 1,480 271 216 0 1,967
คนพิการ 0 11,262 3,637 2,109 0 17,008
ผู้นำท้องถิ่น 0 603 1,635 2,383 0 4,621
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 95 336 537 0 968
ผู้ต้องขัง 0 5,126 8,425 9,303 0 22,854
ทหารกองประจำการ 0 731 21,668 36,963 0 59,362
ผู้ใช้แรงงาน 0 16,255 103,179 163,629 0 283,063
แรงงานต่างด้าว 0 1,106 511 443 0 2,060
เกษตรกร 0 23,641 85,163 122,981 0 231,785
ชาวไทยภูเขา 0 2,906 1,479 1,737 0 6,122
ปอเนาะ 0 381 3,854 2,279 0 6,514
ชุมชนแออัด 0 3 13 10 0 26
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 3,186 11,662 15,505 0 30,353
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 254 980 1,078 0 2,312
อื่นๆ 0 37,821 175,607 216,939 0 430,367
คนไทยในต่างประเทศ 0 7 97 213 0 317
เยาวชน 0 2,311 37,621 47,186 0 87,118
English Program 0 344 425 1,128 0 1,897
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 514 78 13 0 605
เด็กชาวเล 0 11 0 3 0 14
เด็กเร่ร่อน 0 737 204 114 0 1,055
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 109,379 459,755 627,462 0 1,196,596
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,771 6,218 4,126 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 2 1 0 3
เด็กด้อยโอกาส 0 2 6 5 0 13
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 7 2 4 0 13
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 1 0 0 1
ผู้ต้องขัง 0 5 20 46 0 71
ทหารกองประจำการ 0 3 118 278 0 399
ผู้ใช้แรงงาน 0 21 225 457 0 703
แรงงานต่างด้าว 0 2 0 0 0 2
เกษตรกร 0 12 119 180 0 311
ชาวไทยภูเขา 0 1 0 2 0 3
ปอเนาะ 0 0 5 1 0 6
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1 3 3 0 7
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 4 1 0 5
อื่นๆ 0 61 428 529 0 1,018
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 1 0 1
เยาวชน 0 0 82 94 0 176
English Program 0 12 10 9 0 31
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 16 0 1 0 17
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 143 1,025 1,612 0 2,780