ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 115,220 466,574 633,182 0 0

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 11,560 3,229 1,824 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 397 518 1,782 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 98 185 338 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 613 18,970 34,604 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 1,037 504 421 0 1,962
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 736 77 103 0 916
เด็กชาวเล 0 12 0 4 0 16
เด็กเร่ร่อน 0 75 7 1 0 83
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,860 590 529 0 2,979
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 69 562 579 0 1,210
เด็กด้อยโอกาส 0 518 2,252 2,114 0 4,884
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 60 174 186 0 420
ผู้สูงอายุ 0 939 234 190 0 1,363
คนพิการ 0 11,668 3,272 1,900 0 16,840
ผู้นำท้องถิ่น 0 560 1,685 2,486 0 4,731
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 105 352 544 0 1,001
ผู้ต้องขัง 0 4,401 7,702 8,150 0 20,253
ทหารกองประจำการ 0 613 18,970 34,604 0 54,187
ผู้ใช้แรงงาน 0 16,993 98,471 159,755 0 275,219
แรงงานต่างด้าว 0 1,037 504 421 0 1,962
เกษตรกร 0 24,950 87,630 125,747 0 238,327
ชาวไทยภูเขา 0 2,772 1,391 1,707 0 5,870
ปอเนาะ 0 336 3,701 2,267 0 6,304
ชุมชนแออัด 0 5 13 9 0 27
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 4,262 15,880 17,604 0 37,746
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 321 976 1,133 0 2,430
อื่นๆ 0 40,277 180,352 219,209 0 439,838
คนไทยในต่างประเทศ 0 9 80 246 0 335
เยาวชน 0 2,129 34,340 44,878 0 81,347
English Program 0 397 518 1,782 0 2,697
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 736 77 103 0 916
เด็กชาวเล 0 12 0 4 0 16
เด็กเร่ร่อน 0 75 7 1 0 83
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 113,244 459,145 625,619 0 1,198,008
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 10,192 6,976 3,780 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 2 3 0 5
เด็กด้อยโอกาส 0 1 12 6 0 19
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 1 1 0 2
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 7 1 5 0 13
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 12 43 48 0 103
ทหารกองประจำการ 0 9 125 288 0 422
ผู้ใช้แรงงาน 0 35 345 495 0 875
แรงงานต่างด้าว 0 4 0 1 0 5
เกษตรกร 0 17 175 221 0 413
ชาวไทยภูเขา 0 2 3 4 0 9
ปอเนาะ 0 1 7 3 0 11
ชุมชนแออัด 0 1 0 0 0 1
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 2 4 4 0 10
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 1 3 0 4
อื่นๆ 0 70 664 665 0 1,399
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 1 0 1
เยาวชน 0 3 118 118 0 239
English Program 0 1 8 24 0 33
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 165 1,509 1,890 0 3,564