ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
756 44,991 239,693 334,920 79 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 3,032 2,160 1,597 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
3 34 286 376 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
3 8 121 127 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 572 13,042 18,334 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 378 294 283 0 955
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 210 56 17 0 283
เด็กชาวเล 0 18 9 0 0 27
เด็กเร่ร่อน 0 96 240 165 0 501
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 702 599 465 0 1,766
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 10 5 0 15
เด็กด้อยโอกาส 0 600 928 812 0 2,340
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 33 103 68 0 204
ผู้สูงอายุ 0 1,080 227 159 0 1,466
คนพิการ 0 3,007 2,106 1,570 0 6,683
ผู้นำท้องถิ่น 0 119 381 611 0 1,111
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 14 60 120 0 194
ผู้ต้องขัง 0 4,414 6,431 6,081 0 16,926
ทหารกองประจำการ 0 572 13,036 18,325 0 31,933
ผู้ใช้แรงงาน 0 5,624 42,958 73,403 14 121,999
แรงงานต่างด้าว 0 378 294 283 0 955
เกษตรกร 0 6,477 33,000 52,694 18 92,189
ชาวไทยภูเขา 387 1,055 743 829 0 3,014
ปอเนาะ 0 119 1,738 1,248 0 3,105
ชุมชนแออัด 0 0 0 4 0 4
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 236 891 1,874 0 3,001
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 85 296 420 0 801
อื่นๆ 10 17,654 108,652 142,013 35 268,364
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 32 56 0 91
เยาวชน 1 1,645 22,700 28,185 12 52,543
English Program 3 34 286 376 0 699
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 210 56 17 0 283
เด็กชาวเล 0 18 9 0 0 27
เด็กเร่ร่อน 0 96 240 165 0 501
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 401 43,473 235,177 329,318 79 608,448
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 5,386 2,322 2,198 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 5 2 0 7
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 6 4 3 0 13
ผู้นำท้องถิ่น 0 1 2 0 0 3
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 1 1 1 0 3
ผู้ต้องขัง 0 21 50 54 0 125
ทหารกองประจำการ 0 2 194 370 0 566
ผู้ใช้แรงงาน 0 13 281 379 0 673
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 1 0 1
เกษตรกร 0 11 178 216 0 405
ชาวไทยภูเขา 10 1 1 2 0 14
ปอเนาะ 0 0 4 3 0 7
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 3 0 3
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 1 1 2 0 4
อื่นๆ 0 50 816 872 0 1,738
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 9 146 150 0 305
English Program 1 0 8 8 0 17
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 1 0 0 1
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 3 0 0 3
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 11 116 1,695 2,066 0 3,888