ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
25 72,134 356,388 482,200 76 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 3,019 3,054 2,568 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 36 403 382 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 12 170 166 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,264 24,366 32,034 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 915 581 520 0 2,016
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 305 124 50 0 479
เด็กชาวเล 0 30 16 10 0 56
เด็กเร่ร่อน 0 170 327 304 0 801
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,421 1,049 884 0 3,354
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 6 782 1,285 1,202 0 3,275
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 27 81 72 0 180
ผู้สูงอายุ 0 2,694 353 262 0 3,309
คนพิการ 0 2,985 3,013 2,526 0 8,524
ผู้นำท้องถิ่น 0 179 580 862 0 1,621
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 17 72 169 0 258
ผู้ต้องขัง 0 8,180 10,956 10,869 71 30,076
ทหารกองประจำการ 0 1,264 24,366 32,034 0 57,664
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,193 67,695 115,505 1 193,394
แรงงานต่างด้าว 0 915 581 520 0 2,016
เกษตรกร 0 8,395 40,819 64,010 0 113,224
ชาวไทยภูเขา 7 1,721 1,543 1,754 0 5,025
ปอเนาะ 0 199 3,163 2,686 0 6,048
ชุมชนแออัด 0 2 2 7 0 11
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 1,602 2,037 2,192 0 5,831
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 198 542 701 0 1,441
อื่นๆ 12 25,954 150,451 190,423 4 366,844
คนไทยในต่างประเทศ 0 1 32 56 0 89
เยาวชน 0 2,512 39,825 47,047 1 89,385
English Program 0 36 403 382 0 821
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 305 124 50 0 479
เด็กชาวเล 0 30 16 10 0 56
เด็กเร่ร่อน 0 170 327 304 0 801
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 25 68,362 348,267 473,643 77 890,374
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 9,529 3,266 2,779 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 2 5 0 7
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 4 0 4 0 8
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 2 0 2
ผู้ต้องขัง 0 4 17 4 1 26
ทหารกองประจำการ 0 4 152 311 0 467
ผู้ใช้แรงงาน 0 8 89 692 0 789
แรงงานต่างด้าว 0 2 0 2 0 4
เกษตรกร 0 2 26 78 0 106
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 2 1 0 3
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 2 0 2
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 2 1 0 3
อื่นๆ 0 28 268 413 0 709
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 6 56 57 0 119
English Program 0 0 4 4 0 8
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 3 1 0 4
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 58 621 1,577 1 2,257