ภาคเหนือ 144,521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 451,956
ภาคกลาง 175,018
ภาคใต้ 136,811
ภาคตะวันออก 68,641