ภาคเหนือ 132,074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 404,289
ภาคกลาง 151,039
ภาคใต้ 125,301
ภาคตะวันออก 59,586