ภาคเหนือ 139,284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 420,489
ภาคกลาง 162,958
ภาคใต้ 132,083
ภาคตะวันออก 64,558