รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                           2 10 5 1 51   113 1 42 18     73   28   39           383   13     14 14 2 120 2 945   117 6   1 31 4 332   903           2,504   7   4 23 16 7 125 3 1,437 1 169 14     41 3 470   968           3,288                                                     6,175
2 เชียงราย                                                       29 2 447   3   493 19 281 191 120 366     36 89 1,601   64 1 10   35   3,787   45   41 3 11 1 339 127 648 111 232 519     48 60 2,272   574 3 17   56   5,107   96 2 9 3 16 1 220 217 920 98 301 578     37 55 2,963   925 5 14   47   6,507                                                     15,401
3 เชียงใหม่   6                     1         12               19   177 1 65 16 17 3 641 142 604 341 170 795   2 157 49 29   516   19   5   3,749   185 1 27 7 42 5 389 690 1,199 174 228 654   1 131 35 60   2,347   45   23   6,243   126 1 11 25 56 12 383 1,032 2,219 198 410 542     99 28 94   3,358   7   56   8,657                                                     18,668
4 ตาก                                                       450   2 22 3   96 131 394 13 70 355     2 1 1,457   57   123       3,176   78     7 6   93 352 453 8 225 25     2 5 603   330 5 33       2,225   34     12 10 2 127 420 769 8 291 35     5 10 747 2 390 1 12       2,875                                                     8,276
5 นครสวรรค์                                                           4 2 2   45 66 185   46       64 3 237   68 1         723   21   4 2 5   136 822 1,552   90       49 10 1,740 4 1,295 24         5,754   43 1 9 1 10   145 789 3,269 4 213       21 24 2,599   1,241 28         8,397                                                     14,874
6 น่าน                         6                         6   3   33 46 1 1 60 10 65 1 263 60     11 1 263   9           827   10   24 39 10   41 114 233 1 427 175     41 6 535   160 1         1,817   5 1 4 32 24 1 92 206 544   778 289     71 9 1,004 1 338 3 1       3,403                                                     6,053
7 พะเยา                                                         5 60 53 9   48 1 63 1 119       119 2 203   17           700   4 7 7 69 28   64 188 235 1 202 5     137 5 539   500 1         1,992   6 4 8 88 23 6 75 342 533 2 276 13     109 16 813   822 1         3,137                                                     5,829
8 พิจิตร                                                           11 34 13   31   184   48       30 2 26   39           418   8   6 44 48   72   603   58       42 24 205   891           2,001   1 1 9 42 40 8 56 4 1,099   109       34 17 283   1,289           2,992                                                     5,411
9 พิษณุโลก                                                           10 17 2   34 61 50 1 11 5       1 121   25           338   4 10   19 1 2 90 901 568 1 37       3 3 941   578           3,158   5 4   12 8 3 120 1,369 961   88 2     3 8 1,456   989           5,028                                                     8,524
10 เพชรบูรณ์                                                       1   83 21 1   57 37 311 2 116       209 1 515   13 1         1,368   2   15 14 4 1 99 372 1,684 3 516       7 7 958   369 2         4,053       1 9 7   142 604 2,773 1 638       21 10 1,202   378 4         5,790                                                     11,211
11 แพร่                                                           102 9 8 1 31 5 195 2 169 1     65 1 396   10           995   13   15 2 12   28 37 311   190 2     43 2 558   347 2         1,562   5 1 7 4 21 1 29 91 734   340 12     50 5 886 1 659 1         2,847                                                     5,404
12 แม่ฮ่องสอน                                                       14 1 5 1 8 1 39 16 50 9 58 28     1 4 191   43         1 470   28   1 5 8   45 92 81 12 225 95     4 3 727   275           1,601   44 2 1 6 9 3 36 72 166 14 377 156     10 5 905   404   1       2,211                                                     4,282
13 ลำปาง                                                       5   240 75 5   9   230 3 138 7     65 1 213   22           1,013   8   13 101 26 3 35 83 729   276 5     149 7 694 1 403           2,533   4 1 6 114 48 6 47 239 1,337 3 376 11     132 11 939   557           3,831                                                     7,377
14 ลำพูน                                                         1 11 8 13       62 14 20 71     51   178   15   1       445   2   1 10 21 5   1 195 10 61 43     64 1 404   362 4 7       1,191   7   4 9 30 5 8 4 432 9 69 92     55 1 636   513 11         1,885                                                     3,521
15 สุโขทัย                                                           390 7     68   117   25       1   89   16           713   10 1 8 8 5   127 1 410   104 1     17 5 887   782           2,366   10 1 29 6 11 4 192 2 781 1 224       22 6 1,078   1,126 1         3,494                                                     6,573
16 อุตรดิตถ์                                                       3   67 4 2 1 28 10 76 6 56       37   270   30           590   19 1 36 11 25 5 33 102 340 7 167       56 7 674 1 464           1,948   31 1 1 1 20 7 69 266 661 1 300       57 7 1,112 2 997           3,533                                                     6,071
รวมทั้งภาค   6                     7         12               25   682 10 1,532 325 92 8 1,731 498 2,980 585 1,471 1,706   2 921 155 5,817   983 3 153   40 1 19,695   450 20 198 355 266 24 1,711 3,884 10,186 328 3,155 1,530   2 824 184 12,129 6 10,580 42 102   79   46,055   424 20 103 387 349 66 1,866 5,660 18,635 340 4,959 1,744     767 215 17,187 6 14,954 55 35   103   67,875                                                     133,650
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       3   2 17 9 1 28   14   203       74   423   10           784   43   2 29 18   85   473   2,869       44 2 4,893 1 396           8,855   60 2 6 13 23 1 71 2 789   4,636       49 4 7,114 1 556           13,327                                                     22,966
18 ขอนแก่น                                                       1   26 47 4 1 220 10 799   409       18 1 3,276   20 7     18   4,857   16   16 71 8 3 282 402 2,830 1 1,062       30 5 9,973 10 507 19     51   15,286   33   11 75 8 1 235 552 5,633 1 1,968       51 6 13,519 18 576 21     67   22,775                                   3   1           4 42,922
19 ชัยภูมิ                                                       1 1 13 7 1       62 1 111       1   1,261     1         1,460   58 2 12 22 3 1 22   1,407   748       15 1 9,724   49 42   2     12,108   31 12 4 15 10 4 25   2,627 2 1,261       16   13,667   132 35   1     17,842                                                     31,410
20 นครพนม                                                           66 82 2   224 11 16 1 194       4   124   13           737   5   2 64 5   291 221 460 2 1,326       11 1 1,688   409 6         4,491   6   2 57 10 4 120 217 636 1 1,847       15 8 1,731   520 4         5,178               63                   1               64 10,470
21 นครราชสีมา                                                       20   60 114 6   489 68 220 1 290       66 1 740   29       8   2,112   13   4 124 29 4 995 1,843 3,178   1,245       120 17 6,994 4 835       19   15,424   9 7 5 73 36 10 699 2,196 4,917   2,203 1     144 23 9,428 7 1,268       24   21,050                                                     38,586
22 บุรีรัมย์                                                       5   10 131 4   84 9 377   594       17 2 359   77 4     1   1,674   45   6 138 9 1 237 191 3,706   2,056       32 12 3,102 2 2,648 9 1       12,195   15   1 81 30 4 255 171 8,390 2 3,555       28 16 2,921   2,179 13         17,661                   1                               1 31,531
23 มหาสารคาม                                                             18 2   57   33   429       2 1 136   10 1         689     1   39 9 1 51   362 1 5,266       30 1 2,072   578 6         8,417   3   2 33 4   69   690 1 7,267       80   3,175   331 7         11,662                                                     20,768
24 มุกดาหาร                                                       6   47   5 1 10   11   186       24   152   32           474   21   1   10 1 37   76   1,036       19 1 928   656           2,786   14   1 2 14 1 30 1 171   1,378       13 2 1,051   1,004           3,682                                                     6,942
25 ยโสธร                                                       1   22 21 1   7 2 30   161       16   69   1           331         28 3   149 258 642   714       24 3 1,302   33           3,156       1 36 2   137 269 1,068   1,235     1 12 1 1,652 2 147           4,563                                                     8,050
26 ร้อยเอ็ด                                                           8 167 3   3 2 105 2 732       38 2 491   5           1,558   9   3 185 30 4 37 352 1,525   2,981       84 10 3,010 1 561           8,792   8     160 33 1 36 475 2,814   5,068       232 13 4,367 1 708       1   13,917                                                     24,267
27 เลย                                                       1   55 146 4   80   88   712       7   771   18           1,882   17   4 33 8 1 167 157 435   1,946       25 1 2,814   790 8         6,406   21   11 22 11 1 142 185 844 1 3,059     1 30 5 3,752   1,040 8         9,133                                                     17,421
28 ศรีสะเกษ                                                       5   96 26 6 1 6 1 48 1 233       13 3 819   15 1         1,274   37   1 29 24 3 20 4 915 1 1,827       45 15 4,908   427 2         8,258   65     40 54 5 52 4 1,094   3,029       63 13 6,314   526 15         11,274                                                     20,806
29 สกลนคร                                                           83 87 5   3   53 1 478       56 2 368   34           1,170   27   31 79 16   8 210 551 2 1,826       82 8 3,291   771 2         6,904   21 1 29 63 11 2 7 155 796   2,782       80 8 3,507 1 921 4         8,388                                                     16,462
30 สุรินทร์                                                       3   29 22     72 11 154   177       49   348   62 1         928   8   5 43 5 1 177 193 1,541   1,113       121 5 3,788   1,173 5         8,178   8   1 38 13 5 226 184 3,119   2,203       98 22 4,803   1,440 3         12,163                                                     21,269
31 หนองคาย                                                           31 111     17   222 3 39       2 2 284   1           712   4   1 83   1 105   1,131 12 283       9 6 2,165   65 7         3,872   2   1 35   3 121   1,628 23 338       19   3,073   62 3         5,308                                                     9,892
32 อุดรธานี                                                       1 1 68 271 4   9 4 385 1 699       25 3 984 1 28 1     12   2,497   17 4 15 140 20 1 3 382 2,139 2 2,400   1   50 11 4,074 1 928 11     31   10,230   30 5 7 92 27 6 27 509 3,806 1 3,271       83 16 5,151   731 3     23   13,788                                                     26,515
33 อุบลราชธานี                                                       2   323 125 7     8 52 5 322       126 1 2,040   32           3,043   8 2 2 146 17 1 2 583 485 1 2,120       196 10 8,340 1 1,216 7 2   46   13,185   14   3 160 23 3 1 679 793 5 3,696       158 9 10,729   2,030 7 1   41   18,352                                                     34,580
34 หนองบัวลำภู                                                           6 45     43   21   24       15   221   11       1   387       5 48 1   84   184   481 1     13 1 1,884   535       1   3,238       4 51 2 1 64   339   944       2 6 2,197   649       2   4,261                                                     7,886
35 อำนาจเจริญ                                                             24         3   51       1   232   2           313   5     27     3   29 1 494       7   2,347   71           2,984   7     19 2   5   61   900       9   3,197   134   1       4,335                                                     7,632
36 บึงกาฬ                                                           56 65 2   3   26 1 55       9   161   5           383   3     90 4   84 1 281 2 520       15   2,260   223           3,483   6     64 2   122 1 343 1 992       12 1 2,120   520           4,184                                                     8,050
รวมทั้งภาค                                                       49 2 1,001 1,526 65 4 1,355 126 2,719 17 6,099       563 18 13,259 1 405 16     40   27,265   336 9 110 1,418 219 23 2,839 4,797 22,350 25 32,313 1 1   972 110 79,557 20 12,871 124 3 2 148   158,248   353 27 89 1,129 315 52 2,444 5,600 40,558 38 51,632 1   2 1,194 153 103,468 30 15,474 123 2 1 158   222,843               63   1               4   1           69 408,425
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       6     10     105 89 56 3 10         2 329   55           665   21     6 1   331 1,826 459 5 84       1 8 2,443   335 1         5,521   17     4 4   286 1,913 797 8 120 1   1 1 3 2,560   411   4       6,130                                                     12,316
38 ชัยนาท                                                       1   4 53 5   100   144   20       21   121   13           482   13   1 46 5   63 1 752 1 72       23   525   317           1,819   8     35 10 2 40   1,233 1 139       33 4 846   552           2,903                                                     5,204
39 นครปฐม                                                           3 53     419 11 22 1             258   5 1         773   19     20     288 296 198 1 3 1       2 2,044   67 4       1 2,944   12     18 1   266 328 407   3         8 2,691   48 2         3,784                                                     7,501
40 นนทบุรี                                                         11 1 32     442   18 1             327               832   2 37   38   1 207 21 134             2 2,129   6 2         2,579   9 6   72 1   275 40 402   2         5 2,640   16 10         3,478                                                     6,889
41 ปทุมธานี                                                       1 3   20     159 3 74 10             249   32           551   2 9   14   1 348 119 1,109 9 2       1 6 1,353   450 7 1       3,431   1 11 6 12 3   270 231 2,063 3 8         12 1,439 1 416 8         4,484                                                     8,466
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             1     30 35 25   2           111               204   1     2     183 880 324 1 11       1   1,341   51   1       2,796     3     1   167 1,145 682 2 27       2 2 1,417   44           3,492                                                     6,492
43 อยุธยา                                                       4   4 7 2   106   172 3 4       2 2 175   21           502   38   5 3 6 1 355 9 1,315 4 12   42   6 31 1,520   268 2         3,617   15   6 7 8 2 319 28 2,695   14   4   11 34 2,309   360 7         5,819                                                     9,938
44 เพชรบุรี                                                             4 1   74 14 140 3 6       1   43   7           293         20 9 1 254 270 1,191 1 44       7 1 345   136 1         2,280   1   1 9 6 4 170 435 2,243   69       6 3 528   137 1         3,613                                                     6,186
45 ราชบุรี                                                       1   1 5   1 145 56 96   3 15       1 124   32           480   5   3 5 4   173 969 772 4 16 1     5 16 1,149   446 1         3,569   5 1 2 9 11 7 198 1,271 1,098 1 30 1     6 15 1,342   470 8         4,475                                                     8,524
46 ลพบุรี                                                             1 2     63 29   9           260   19 2         385   4       4 2 1 2,176 325   45       3 1 1,944   136 49         4,690   1   1   9   3 3,522 588   75       1   2,627   198 11         7,036                                                     12,111
47 สมุทรสงคราม                                                           1     1 107   30 6 7           34   8           194               87   202   35           237   87 1         649   2   1   3 2 55 1 368   37         4 413   93           979                                                     1,822
48 สมุทรสาคร                                                                   42 3 70 15             68       43       241               87 112 505 58             617   4 1 6       1,390   2   1 2     75 186 612 27 2           1,056   3           1,966                                                     3,597
49 สระบุรี                                                       2           65 24 103   3           50   26           273   19       2   64 657 1,033 1 14       7 6 728 1 398 3         2,933   12   1   2 2 69 1,143 1,742 1 17       8 3 928   301 2         4,231                                                     7,437
50 สิงห์บุรี                                                             14     21   91   6       1   27   4           164         6     33 1 542   8       2 2 282   37 3         916   2   3 14 4   62 3 1,058   33       3 1 519   78 4         1,784                                                     2,864
51 สุพรรณบุรี                                                       2     58 1   49   88   9           96   2           305   2     72   3 74 2 962 1 52         2 1,292   2           2,464   8   1 48 2 3 102 1 1,439   76         8 1,674   1           3,363                                                     6,132
52 อ่างทอง                                                           3 27     28   50   7           77   12           204   3   1 37 1   55   159   10       2   792   126 7         1,193   2   1 25 5 1 97   571   26       2 5 1,425   225 9         2,394                                                     3,791
53 อุทัยธานี                                                               1 1 63   23   11       1   94   11 3         208   9 1     4 1 140   208   63 1     3 2 1,091   153 9         1,685   18     2 4 3 52   402 1 137 2     5 2 1,508   255 4         2,395                                                     4,288
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                       9               9                 388                 443 8 6 8         853   1             567                 918 20 7 14         1,527                                                     2,389
56 กทม                                                       10   25 66 2   531 55 577 125           6 818   106 2 21   7   2,351   86   4 94 1 1 950 2,125 5,149 56   4       76 7,837 1 2,006 17 4   9   18,420   38 1 20 91 6 1 1,125 2,482 8,955 48 5 3     3 80 9,927 1 1,763 30 5   4   24,588                                                     45,359
รวมทั้งภาค                                                       27 14 42 351 14 3 2,486 353 1,808 167 97 15     26 11 3,270   353 8 64   7   9,116   224 47 14 363 37 11 3,693 9,852 15,339 142 471 7 42   61 155 28,112 10 5,031 116 12   9 1 63,749   154 22 44 348 80 27 3,631 13,296 27,355 92 820 7 4 1 81 189 36,767 22 5,378 110 9   4   88,441                                                     161,306
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   1                   74   2           77   5           18 89 100   76   6     1 1,629   249           2,173   1           17 78 156   122   11   1 1 1,649   271 2         2,309                                                     4,559
58 ชุมพร                                                       6   12 1 1   8 14 19   36       10   137   10           254   34   1   1   15 300 146   101       2   1,225   306 2         2,133   28       6 1 27 266 205 1 195       2   1,869 1 263 5         2,869                                                     5,256
59 ตรัง                                                       3     50         28   37       7   64   8 2         199   17     66         448   526       4   857   254 1         2,173   7     40 4   2 3 847   631       5 2 1,127   210           2,878                                                     5,250
60 นครศรีธรรมราช                                                       1     76 1   382 9 28   92       20   199   21       22   851   20 1 1 90 4   242 588 745   841       89 4 3,137   657 2     2   6,423   33 1   59 6   227 561 1,066   1,219     1 63 11 3,607   877 4         7,735                                                     15,009
61 นราธิวาส                                                             3 2 1 211 10 253 1 51   27   9   487   50           1,105   12     9 4 2 95 132 1,535 1 578 1 218   33   3,374   340           6,334   10   2 3 3 3 50 224 1,658   766   258 1 22 4 3,179 1 406           6,590                                                     14,029
62 ปัตตานี                                                       1   2 37     35 33 908 4 63   148       404   214 2         1,851   5   3 79 7 5 75 876 4,452 4 107 1 1,566   2 2 2,093 1 1,134 14         10,426   8 1 2 42 10 1 52 810 4,997 2 191   1,185 1 3 5 950 5 1,012 5         9,282                                                     21,559
63 พังงา                                                           1 4     22   53 65 7           76   1     30     259   1     9 1   66 11 325 7 46       1 1 750   17 5 1 14     1,255   2     4 5   52 12 363 3 69       2 5 716   36 2   9     1,280                                                     2,794
64 พัทลุง                                                             61       12 33   26           68               200   14     119       103 663   683         1 1,229   7 2         2,821   8     77 1   7 89 1,154   998       3   1,462 1 4 6 1       3,811                                                     6,832
65 ภูเก็ต                                                                   22   51 1             22   2 1         99   4     1     49   471 2             436   114 2         1,079         3     86 1 697 1             518   73 4     1   1,384                                                     2,562
66 ยะลา                                                       3   6 42     105 22 323   258   16       249   46 4     3   1,077   7   12 40 3 1 156 266 1,951   843   1,109   4 6 1,309   887 10     29   6,633   19   6 33 7 2 126 183 2,479   970   1,038 1 9 5 825   556 6     16   6,281                                                     13,991
67 ระนอง                                                       1     2     30 1 69 29 2           45   1   88       268   5     7 1   69 45 420 35 50       3   474   35   1       1,145   2     8 5   68 72 497 22 91       1 5 513   68           1,352                                                     2,765
68 สงขลา                                                             265     361 82 199   19   5   12 4 335   86 1     28   1,397   2     201 2   422 790 2,590 3 110 1 204   10 28 3,090   874 2     50   8,379   6   2 129 6 2 338 938 3,892   260   178   6 42 2,994   1,170 2     20   9,985                                                     19,761
69 สตูล                                                             11     7 3 15   9   3       105   12           165   1     14   1 33 27 328   109   19   4 1 1,221   242           2,000   10   1 11 5 2 31 50 491   170   14   7   1,179   407 5         2,383                                                     4,548
70 สุราษฏร์ธานี                                                           1 132     45 24 15 1 40           198   42       8   506   76     71 3   145 355 149 1 689       3 5 2,333   903 23     8   4,764   80     54 4   193 382 417 1 1,066       7 6 2,587 1 1,029 3     5   5,835                                                     11,105
รวมทั้งภาค                                                       15   22 684 4 1 1,229 210 1,994 101 640   199   58 4 2,463   495 10 88 30 61   8,308   203 1 17 706 26 9 1,385 3,582 14,323 53 4,759 3 3,122   155 49 23,157 1 6,019 63 2 14 89   57,738   214 2 13 463 62 11 1,276 3,669 18,919 30 6,748   2,684 4 131 86 23,175 9 6,382 44 1 9 42   63,974                                                     130,020
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                       1   2 3     282   30   19           132   2           471   18   1 5 2 1 113   302   84           945   27 1         1,499   20     12 3   139 2 579   139       1 3 1,324   38 3         2,263                                                     4,233
72 ฉะเชิงเทรา                                                           12 51     60   107 4 24       3 2 23   39           325   2   1 95 6   144 357 781 1 32       7 2 171   1,058           2,657   2   1 99 13 2 90 553 1,807 2 54       13 8 327   1,260           4,231                                                     7,213
73 ชลบุรี                                                       5   3 18     548 45 142   7           330   104       20   1,222   34   3 26 2 1 555 982 1,366   6 2     3 9 1,664 2 1,647   1       6,303   33   3 22 5 2 790 1,487 2,417   12 2     2 3 2,221 4 1,433   1       8,437                                                     15,962
74 ตราด                                                                       30 13 8         1 126               178   1   1   1   2 1 165 8 45           817   8           1,049   1   2       3   368 11 67         1 905   22   1       1,381                                                     2,608
75 นครนายก                                                       2     2     21 1 31 1 1         1 85   3           148   1     6     22 197 232 1 1       1   808   48 24 1       1,342   2   2 4 5   29 245 332 1 2           1,022   74 27         1,745                                                     3,235
76 ปราจีนบุรี                                                           26 22 1   14 20 169   3       9 1 33   19           317   1 1 4 12 4 1 102 704 878   4       4 3 276   500           2,494   4   2 11 5 2 118 1,299 1,665   11       4 19 288   475           3,903                                                     6,714
77 ระยอง                                                           50 1   1 128 1 67 21 9 1         72   42       1   394   17   4 4 1   143 174 474 2 4       2 3 940   770 32     1   2,571   5   1   1   119 221 428 2 22       1 4 2,199   231 23         3,257                                                     6,222
78 สมุทรปราการ                                                       1     1 2   319   71 3         2 2 207   50       1   659   2     9 4 2 185 1 720 3 3       4 24 2,063 1 985   3       4,009   4   1 11 6 3 249 6 1,487 1   2     3 11 2,603 5 741   1       5,134                                                     9,802
79 สระแก้ว                                                       1 1 4 33 2   25 19 111   62       31 3 63   19           374   2 3 1 45 15 3 61 385 974 18 136       17 5 867   457 7         2,996   12 2 1 41 19 4 99 679 1,557 2 159       14 14 966   754 5         4,328                                                     7,698
รวมทั้งภาค                                                       10 1 97 131 5 1 1,397 86 758 42 133 1     45 10 1,071   278       22   4,088   78 4 15 202 35 8 1,327 2,801 5,892 33 315 2     38 46 8,551 3 5,500 64 5   1   24,920   83 2 13 200 57 13 1,636 4,492 10,640 19 466 4     38 63 11,855 9 5,028 58 3       34,679                                                     63,687
รวมทั้งประเทศ   6                     7         12               25   783 27 2,694 3,017 180 17 8,198 1,273 10,259 912 8,440 1,722 199 2 1,613 198 25,880 1 2,514 37 305 30 170 1 68,472   1,291 81 354 3,044 583 75 10,955 24,916 68,090 581 41,013 1,543 3,165 2 2,050 544 151,506 40 40,001 409 124 16 326 1 350,710   1,228 73 262 2,527 863 169 10,853 32,717 116,107 519 64,625 1,756 2,688 7 2,211 706 192,452 76 47,216 390 50