รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                           2 9 4 1 51   110 1 37 17     73   27   38           370   13     14 14 2 120 2 927   115 6   1 29 4 325   893           2,465   7   4 23 16 7 125 3 1,414 1 169 13     38 3 466   962           3,251                                                     6,086
2 เชียงราย                                                       29 2 447   3   493 19 281 191 120 366     36 89 1,601   64 1 10   35   3,787   45   41 3 11 1 339 127 648 111 232 519     48 60 2,272   574 3 17   56   5,107   96 2 9 3 16 1 220 217 920 98 301 578     37 55 2,964   926 5 14   47   6,509                                                     15,403
3 เชียงใหม่   6                     1         12               19   177 1 65 16 17 3 641 142 604 341 170 795   2 157 49 29   513   19   5   3,746   185 1 27 7 42 5 389 689 1,200 173 228 654   1 131 35 59   2,347   45   23   6,241   126 1 11 25 56 12 383 1,038 2,219 198 410 542     99 28 94   3,355   7   56   8,660                                                     18,666
4 ตาก                                                       450   2 22 3   96 131 394 13 70 355     2 1 1,457   57   123       3,176   78     7 6   93 352 453 8 225 25     2 5 603   330 5 33       2,225   11     12 10 2 127 420 761 8 255 34     5 8 664 2 374 1 12       2,706                                                     8,107
5 นครสวรรค์                                                           4 2 2   45 66 185   46       64 3 237   68 1         723   21   4 2 5   136 822 1,552   90       49 10 1,740 4 1,295 24         5,754   43 1 9 1 10   145 789 3,269 4 213       21 24 2,599   1,241 28         8,397                                                     14,874
6 น่าน                         6                         6   3   33 46 1 1 60 10 65 1 263 60     11 1 263   9           827   10   24 39 10   41 114 233 1 427 175     41 6 535   160 1         1,817   5 1 4 32 24 1 92 206 544   778 289     71 9 1,004 1 338 3 1       3,403                                                     6,053
7 พะเยา                                                         5 60 53 9   48 1 63 1 119       119 2 203   17           700   4 7 7 57 25   64 186 225 1 182 5     127 5 446   491 1         1,833   6 4 8 88 23 6 75 342 533 2 276 13     109 16 813   822 1         3,137                                                     5,670
8 พิจิตร                                                           11 34 13   31   184   48       30 2 26   39           418   8   6 44 48   72   604   58       41 24 205   891           2,001   1 1 9 42 40 8 56 4 1,098   109       34 17 283   1,290           2,992                                                     5,411
9 พิษณุโลก                                                           10 17 2   34 61 50 1 11 5       1 121   25           338   4 10   19 1 2 90 902 568 1 37       3 3 941   578           3,159   5 4   12 8 3 120 1,362 961   88 2     3 8 1,456   990           5,022                                                     8,519
10 เพชรบูรณ์                                                       1   83 21 1   57 37 311 2 116       209 1 515   13 1         1,368   2   15 14 4 1 99 372 1,684 3 516       7 7 958   369 2         4,053       1 9 7   142 604 2,773 1 638       21 10 1,202   378 4         5,790                                                     11,211
11 แพร่                                                           102 9 8 1 31 5 195 2 169 1     65 1 396   10           995   13   15 2 12   28 37 311   190 2     43 2 558   347 2         1,562   5 1 7 4 21 1 29 91 732   340 12     50 5 886 1 659 1         2,845                                                     5,402
12 แม่ฮ่องสอน                                                       14 1 5 1 8 1 39 16 50 9 58 28     1 4 191   43         1 470   28   1 5 8   45 92 81 12 225 95     4 3 727   275           1,601   44 2 1 6 9 3 36 72 166 14 377 156     10 5 905   404   1       2,211                                                     4,282
13 ลำปาง                                                       5   240 75 5   9   230 3 138 7     65 1 213   23           1,014   8   13 101 26 3 35 83 729   276 5     149 7 694 1 403           2,533   4 1 6 114 48 6 47 239 1,337 3 376 11     132 11 939   558           3,832                                                     7,379
14 ลำพูน                                                         1 11 8 13       62 14 20 71     51   178   15   1       445   2   1 10 21 5   1 195 10 61 43     64 1 404   362 4 7       1,191   7   4 9 30 5 8 4 432 9 69 92     55 1 636   513 11         1,885                                                     3,521
15 สุโขทัย                                                           390 7     68   117   25       1   89   16           713   10 1 8 8 5   127 1 410   104 1     17 5 887   782           2,366   10 1 29 6 11 4 192 2 781 1 224       22 6 1,078   1,126 1         3,494                                                     6,573
16 อุตรดิตถ์                                                       3   67 4 2 1 27 9 76 6 56       37   270   30           588   19 1 36 11 25 5 33 102 340 7 166       56 7 674 1 463           1,946   31 1 1 1 20 7 68 266 660 1 299       55 7 1,112 2 999           3,530                                                     6,064
รวมทั้งภาค   6                     7         12               25   682 10 1,532 324 91 8 1,730 497 2,977 585 1,466 1,705   2 921 155 5,816   980 3 153   40 1 19,678   450 20 198 343 263 24 1,711 3,882 10,160 327 3,132 1,530   2 811 184 12,028 6 10,560 42 102   79   45,854   401 20 103 387 349 66 1,865 5,659 18,600 340 4,922 1,742     762 213 17,101 6 14,935 55 35   103   67,664                                                     133,221
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       3   2 17 9 1 28   14   203       74   423   10           784   43   2 29 18   85   473   2,869       44 2 4,893 1 396           8,855   60 2 6 13 23 1 71 2 789   4,636       49 4 7,114 1 556           13,327                                                     22,966
18 ขอนแก่น                                                       1   26 47 5 1 220 8 803   413       6 1 3,431   20 6     18   5,006   17   16 71 8 3 282 389 2,853 1 1,088       30 5 10,036 10 503 20     51   15,383   32   11 75 8 1 235 545 5,641 1 1,976       51 6 13,584 18 577 21     66   22,848                                   3   1           4 43,241
19 ชัยภูมิ                                                       1 1 13 7 1       62 1 111       1   1,261     1         1,460   58 2 12 22 3 1 22   1,407   748       15 1 9,728   49 42   2     12,112   31 12 4 15 10 4 25   2,629 2 1,261       16   13,671   132 35   1     17,848                                                     31,420
20 นครพนม                                                           66 57 2   224 11 16 1 186       4   126   12           705   5   2 63 5   290 223 438 2 1,322       11 1 1,688   410 8         4,468   7   2 56 9 4 120 205 628 1 1,855       13 8 1,711   521 4         5,144               71                   1               72 10,389
21 นครราชสีมา                                                       20   60 114 6   489 68 220 1 290       66 1 740   29       8   2,112   13   4 124 29 4 995 1,843 3,178   1,245       120 17 6,994 4 835       19   15,424   9 7 5 73 36 10 699 2,196 4,917   2,203 1     144 23 9,428 7 1,268       24   21,050                                                     38,586
22 บุรีรัมย์                                                       5   10 119 3   66 9 340   582       17 2 359   77 4     1   1,594   45   6 138 9 1 237 191 3,700   2,056       31 12 3,110 2 2,647 9 1       12,195   15   1 80 30 4 255 171 8,393 2 3,553       28 16 2,921   2,179 13         17,661                   1                               1 31,451
23 มหาสารคาม                                                             18 2   57   33   429       2 1 136   10 1         689     1   39 9 1 51   362 2 5,261       30 1 2,074   578 6         8,415   3   2 33 4   69   688 1 6,917       75   3,173   331 7         11,303                                                     20,407
24 มุกดาหาร                                                       6   47   5 1 10   11   186       24   152   32           474   21   1   10 1 37   76   1,037       19 1 928   656           2,787   14   1 2 14 1 30 1 171   1,379       13 2 1,050   1,004           3,682                                                     6,943
25 ยโสธร                                                       1   22 21 1   7 2 30   161       16   69   1           331         28 3   149 258 642   714       24 3 1,302   33           3,156       1 36 2   137 269 1,068   1,235     1 12 1 1,652 2 147           4,563                                                     8,050
26 ร้อยเอ็ด                                                           8 178 3   3 2 104 2 728       38 2 473   5           1,546   9   3 187 30 4 37 350 1,497   2,972       84 10 3,000 1 560           8,744   9     163 33 1 36 468 2,798   5,055       232 13 4,354 1 707       1   13,871                                                     24,161
27 เลย                                                       1   55 146 4   80   88   713       7   771   18           1,883   17   4 33 8   166 157 432   1,930       25 1 2,775   789 8         6,345   20   11 22 11 1 142 185 844 1 3,043     1 29 5 3,717   1,044 8         9,084                                                     17,312
28 ศรีสะเกษ                                                       5   96 26 6 1 6 1 48 1 233       13 3 819   15 1         1,274   37   1 29 24 3 20 4 915 1 1,827       45 15 4,908   427 2         8,258   65     40 54 5 52 4 1,094   3,029       63 13 6,313   526 15         11,273                                                     20,805
29 สกลนคร                                                           83 87 5   3   53 1 478       56 2 368   34           1,170   27   31 79 16   8 210 551 2 1,826       82 8 3,291   771 2         6,904   21 1 29 63 11 2 7 159 796   2,782       80 8 3,507 1 921 4         8,392                                                     16,466
30 สุรินทร์                                                       3   29 21     72 11 154   179       49   346   61 1         926   8   5 42 5 1 177 194 1,537   1,113       123 5 3,790   1,173 6         8,179   8   1 38 13 5 226 185 3,113   2,206       98 22 4,804   1,436 5         12,160                                                     21,265
31 หนองคาย                                                           31 111     17   222 3 39       2 2 284   1           712   4   1 83   1 105   1,131 12 283       9 6 2,165   65 7         3,872   2   1 35   3 121   1,627 23 338       19   3,074   62 3         5,308                                                     9,892
32 อุดรธานี                                                       1 1 68 273 4   9 4 380 1 699       25 3 990 1 28 1     12   2,500   18 4 15 138 20 1 4 382 2,134 2 2,402   1   50 11 4,085 1 928 11     31   10,238   30 5 7 92 27 6 29 513 3,790 1 3,268       82 16 5,161   731 3     23   13,784                                                     26,522
33 อุบลราชธานี                                                       2   323 116 7     7 48 5 299       127 1 2,019   29           2,983   8 2 2 142 15 1 2 582 436 1 2,030       196 10 8,099 1 1,189 7 2   47   12,772   13   3 159 23 3 1 678 670 5 3,539       155 9 10,348   2,004 8 1   39   17,658                                                     33,413
34 หนองบัวลำภู                                                           6 45     43   21   24       15   221   11       1   387       5 48 1   84   184   480 1     13 1 1,886   535       1   3,239       4 51 2 1 64   339   938       2 6 2,197   649       2   4,255                                                     7,881
35 อำนาจเจริญ                                                             24         3   51       1   232   2           313   5     27     3   29 1 494       7   2,347   71           2,984   7     19 2   5   61   900       9   3,197   134   1       4,335                                                     7,632
36 บึงกาฬ                                                           56 65 2   3   26 1 55       9   161   5           383   3     90 4   84 1 281 2 520       15   2,260   223           3,483   6     64 2   122 1 343 1 992       12 1 2,120   520           4,184                                                     8,050
รวมทั้งภาค                                                       49 2 1,001 1,492 65 4 1,337 123 2,676 17 6,059       552 18 13,381 1 400 15     40   27,232   338 9 110 1,412 217 22 2,838 4,784 22,256 26 32,217 1 1   973 110 79,359 20 12,838 128 3 2 149   157,813   352 27 89 1,129 314 52 2,446 5,582 40,399 38 51,105 1   2 1,182 153 103,096 30 15,449 126 2 1 155   221,730               71   1               4   1           77 406,852
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       6     10     105 89 56 3 10         2 329   55           665   21     6 1   331 1,826 459 5 84       1 8 2,443   335 1         5,521   17     2 4   287 1,914 709 6 117 1   1 1 3 2,247   404   4       5,717                                                     11,903
38 ชัยนาท                                                       1   4 53 5   100   143   19       21   121   13           480   12   1 45 5   63 1 749 1 74       23   521   313           1,808   8     35 10 2 40   1,213 1 138       33 4 843   550           2,877                                                     5,165
39 นครปฐม                                                           3 53     419 11 22 1             258   5 1         773   19     20     288 297 198 1 3 1       2 2,042   67 4       1 2,943   10     18 1   266 329 365   3         7 2,457   48 2         3,506                                                     7,222
40 นนทบุรี                                                         11 1 32     442   18 1             327               832   2 37   38   1 207 21 134             2 2,127   6 2         2,577   9 6   72 1   275 40 403   2         5 2,637   16 12         3,478                                                     6,887
41 ปทุมธานี                                                       1 3   20     159 2 74 10             247   32           548   2 9   14   1 346 68 1,089 9 2       1 4 1,339   426 7 1       3,318   1 11 6 12 3   268 143 2,034 2 8         12 1,420 1 407 8         4,336                                                     8,202
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             1     30 35 25   2           111               204   1     2     183 880 324 1 11       1   1,341   51   1       2,796     3     1   167 1,145 682 2 27       2 2 1,417   44           3,492                                                     6,492
43 อยุธยา                                                       4   4 7 2   106   172 3 4       2 2 174   21           501   38   5 3 6 1 355 9 1,311 4 12   42   6 31 1,518   268 2         3,611   15   6 7 8 2 319 28 2,694   14   4   11 34 2,309   360 7         5,818                                                     9,930
44 เพชรบุรี                                                             4 1   74 14 141 3 6       1   43   7           294         20 9 1 254 270 1,188 1 44       7 1 346   136 1         2,278   1   1 9 6 4 170 435 2,244   69       6 3 527   137 1         3,613                                                     6,185
45 ราชบุรี                                                       1   1 5   1 145 56 96   3 15       1 124   32           480   5   3 5 4   173 969 772 4 16 1     5 16 1,148   446 1         3,568   5 1 2 9 11 7 198 1,271 1,100 1 30 1     6 15 1,341   466 8         4,472                                                     8,520
46 ลพบุรี                                                             1 2     63 29   9           260   19 2         385   4       4 2 1 2,176 325   45       3 1 1,944   136 49         4,690   1   1   9   3 3,522 477   36       1   2,619   193 11         6,873                                                     11,948
47 สมุทรสงคราม                                                           1     1 107   30 6 7           34   8           194               87   202   35           237   87 1         649   2   1   3 2 55 1 368   37         4 413   93           979                                                     1,822
48 สมุทรสาคร                                                                   42 3 70 15             68       43       241               87 112 505 58             617   4 1 6       1,390   2   1 2     75 186 612 27 2           1,056   3           1,966                                                     3,597
49 สระบุรี                                                       2           65 24 103   3           50   26           273   19       2   64 657 1,033 1 14       7 6 728 1 397 3         2,932   12   1   2 2 69 1,143 1,741 1 17       8 3 928   302 2         4,231                                                     7,436
50 สิงห์บุรี                                                             14     21   91   6       1   27   4           164         6     33 1 542   8       2 2 282   37 3         916   2   3 14 4   62 3 1,058   33       3 1 519   78 4         1,784                                                     2,864
51 สุพรรณบุรี                                                       2     58 1   49   88   9           94   2           303   2     72   3 74 2 960 1 52         2 1,293   2           2,463   8   1 48 2 3 102 1 1,441   75         8 1,674   1           3,364                                                     6,130
52 อ่างทอง                                                           3 27     28   50   7           77   12           204   3   1 37 1   55   159   10       2   792   126 7         1,193   2   1 25 5 1 97   571   26       2 5 1,425   225 9         2,394                                                     3,791
53 อุทัยธานี                                                               1 1 63   23   11       1   94   11 3         208   9 1     4 1 140   208   63 1     3 2 1,089   154 9         1,684   19     2 3 3 52   402 1 137 2     5 2 1,506   255 4         2,393                                                     4,285
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                       10   25 66 2   531 55 573 125           6 814   106 2 21   7   2,343   85   4 90 1 1 950 2,113 5,115 55   4       76 7,839 1 1,997 16 4   9   18,360   37   20 89 6 1 1,125 2,483 8,925 48 5 3     3 80 9,882 1 1,760 30 5   4   24,507                                                     45,210
รวมทั้งภาค                                                       27 14 42 351 14 3 2,486 352 1,804 167 96 15     26 11 3,252   353 8 64   7   9,092   222 47 14 358 37 11 3,691 9,402 15,273 141 473 7 42   61 153 27,646 2 4,988 107 12   9 1 62,697   151 21 44 344 79 27 3,630 12,644 27,039 89 776 7 4 1 81 188 35,220 2 5,342 98 9   4   85,800                                                     157,589
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   1                   79   2           82   5           21 98 140   76   6     1 1,620   249           2,216   1           32 85 151   123   11   1 1 1,718   273 2         2,398                                                     4,696
58 ชุมพร                                                       6   12 1 1   8 14 19   36       10   137   10           254   34   1   1   15 300 146   101       2   1,225   306 2         2,133   28       6 1 27 266 205 1 195       2   1,869 1 263 5         2,869                                                     5,256
59 ตรัง                                                       2     50         23   38       7   40   8 2         170   13     63 2       419   520       3   803   225 1         2,049   4     41 5   2 1 816   624       3   1,072   184           2,752                                                     4,971
60 นครศรีธรรมราช                                                       1     76 1   382 9 28   92       20   199   21       22   851   20 1 1 90 4   242 588 745   841       89 4 3,137   657 2     2   6,423   33 1   59 6   227 561 1,066   1,219     1 63 11 3,607   877 4         7,735                                                     15,009
61 นราธิวาส                                                             3 2 1 211 10 253 1 51   27   9   487   50           1,105   12     9 4 2 95 132 1,535 1 578 1 218   33   3,374   340           6,334   10   2 3 3 3 50 224 1,658   766   258 1 22 4 3,179 1 406           6,590                                                     14,029
62 ปัตตานี                                                       1   2 37     35 30 908 4 63   148       403   214 2         1,847   5   3 79 7 5 75 878 4,449 4 107 1 1,564   2 2 2,093 1 1,134 14         10,423   9 1 2 42 10 1 52 809 4,992 2 191   1,183 1 3 5 950 5 1,014 6         9,278                                                     21,548
63 พังงา                                                           1 4     22   53 65 7           76   1     30     259   1     9 1   66 11 325 7 46       1 1 750   17 5 1 14     1,255   2     4 5   52 12 363 3 69       2 5 716   36 2   9     1,280                                                     2,794
64 พัทลุง                                                             61       12 33   26           68               200   14     119       103 663   683         1 1,229   7 2         2,821   8     77 1   7 89 1,154   998       3   1,462 1 4 6 1       3,811                                                     6,832
65 ภูเก็ต                                                                   22   51 1             22   2 1         99   4     1     49   471 2             436   114 2         1,079         3     86 1 697 1             518   73 4     1   1,384                                                     2,562
66 ยะลา                                                       3   6 42     105 22 323   258   16       249   46 4     3   1,077   7   12 40 3 1 156 266 1,951   843   1,109   4 6 1,309   887 10     29   6,633   19   6 33 7 2 126 183 2,479   970   1,038 1 9 5 825   556 6     16   6,281                                                     13,991
67 ระนอง                                                       1     2     30 1 65 29 2           45   1   88       264   5     7 1   69 39 407 34 50       3   475   35   1       1,126   2     8 5   68 61 487 22 91       1 5 513   68           1,331                                                     2,721
68 สงขลา                                                             265     361 82 199   19   5   12 4 335   86 1     28   1,397   2     201 2   422 790 2,590 3 110 1 204   10 28 3,090   874 2     50   8,379   6   2 129 6 2 338 938 3,892   260   178   6 42 2,994   1,170 2     20   9,985                                                     19,761
69 สตูล                                                             11     7 3 15   9   3       105   12           165   1     14   1 33 27 328   109   19   4 1 1,221   242           2,000   10   1 11 5 2 31 50 491   170   14   7   1,179   407 5         2,383                                                     4,548
70 สุราษฏร์ธานี                                                           1 132     45 24 15 1 40           198   42       8   506   76     71 3   145 355 149 1 689       3 5 2,332   903 23     8   4,763   80     54 4   193 382 417 1 1,066       7 6 2,584 1 1,029 3     5   5,832                                                     11,101
รวมทั้งภาค                                                       14   22 684 4 1 1,229 207 1,985 101 641   199   58 4 2,443   495 10 88 30 61   8,276   199 1 17 703 28 9 1,388 3,587 14,318 52 4,753 3 3,120   154 49 23,094 1 5,990 63 2 14 89   57,634   212 2 13 464 63 11 1,291 3,662 18,868 30 6,742   2,682 4 129 84 23,186 9 6,360 45 1 9 42   63,909                                                     129,819
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                       1   2 3     282   30   19           132   2           471   18   1 5 2 1 113   302   84           945   26 1         1,498   20     12 3   139 2 579   138       1 3 1,325   38 3         2,263                                                     4,232
72 ฉะเชิงเทรา                                                           12 50     60   107 4 24       3 2 23   39           324   2   1 95 6   144 357 779 1 32       7 2 170   1,051           2,647   2   1 99 13 2 90 553 1,794 2 54       13 8 325   1,253           4,209                                                     7,180
73 ชลบุรี                                                       5   3 22     549 44 135 3 7           321   109       20   1,218   33   3 26 2 1 556 982 1,363 3 6 2     3 9 1,649 2 1,610   1       6,251   36   3 24 5 2 791 1,478 2,395 4 12 2     2 3 2,203 4 1,372   1       8,337                                                     15,806
74 ตราด                                                                       30 13 8         1 126               178   1   1   1   2 1 160 7 44           709               926   1   2       3   367 11 67         1 905   22   1       1,380                                                     2,484
75 นครนายก                                                       2     2     21 1 31 1 1         1 85   3           148   1     6     22 196 231 1 1       1   805   48 24 1       1,337   2   2 4 5   29 245 332 1 2           1,017   74 27         1,740                                                     3,225
76 ปราจีนบุรี                                                           26 22 1   14 20 169   3       9 1 33   19           317   1 1 3 12 4 1 102 704 878   4       4 3 276   500           2,493   4   2 11 5 2 118 1,302 1,662   11       4 19 287   475           3,902                                                     6,712
77 ระยอง                                                           50 1   1 128 1 67 21 9 1         72   42       1   394   17   4 4 1   143 174 474 2 4       2 3 940   770 32     1   2,571   5   1   1   119 221 428 2 22       1 4 2,199   231 23         3,257                                                     6,222
78 สมุทรปราการ                                                       1     1 2   319   71 3         2 2 207   51       1   660   2     9 4 1 185 1 721 3 3       4 24 2,055 1 987   3       4,003   4   1 11 6 3 249 6 1,485 1   2     3 11 2,593 5 742   1       5,123                                                     9,786
79 สระแก้ว                                                       1 1 4 33 2   25 19 111   62       31 3 63   19           374   1 3 1 40 15 2 61 296 780 18 66       17 5 775   457 6         2,543   12 2 1 41 19 4 99 680 1,557 2 159       14 14 966   754 5         4,329                                                     7,246
รวมทั้งภาค                                                       10 1 97 134 5 1 1,398 85 751 45 133 1     45 10 1,062   284       22   4,084   76 4 14 197 35 6 1,328 2,711 5,688 35 244 2     38 46 8,324 3 5,449 63 5   1   24,269   86 2 13 202 57 13 1,637 4,487 10,599 23 465 4     38 63 11,820 9 4,961 58 3       34,540                                                     62,893
รวมทั้งประเทศ   6                     7         12               25   782 27 2,694 2,985 179 17 8,180 1,264 10,193 915 8,395 1,721 199 2 1,602 198 25,954 1 2,512 36 305 30 170 1 68,362   1,285 81 353 3,013 580 72 10,956 24,366 67,695 581 40,819 1,543 3,163 2 2,037 542 150,451 32 39,825 403 124 16 327 1 348,267   1,202 72 262 2,526 862 169 10,869 32,034 115,505 520 64,010 1,754 2,686 7 2,192 701 190,423 56 47,047 382 50