รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                       1     58 14 3 61   92   44 18     4   29   27           351   9     38 25 7 147 1 1,439 1 327 3     36 7 349   827 1         3,217 2 6 1 4 15 30 16 158 2 2,119 1 535 6     69 12 582 2 1,010 3         4,573                                                     8,141
2 เชียงราย                                                     11 40 9 79 16 34 2 120 7 332 172 440 346     55 100 1,170   84 4 70   99   3,190 5 212 9 2 13 63 7 72 159 812 65 720 342     158 63 2,702   757 13 29     1 6,204 20 168 5 2 9 51 5 76 371 1,468 60 991 441     239 50 3,791 1 1,198 33 1       8,980                                   20               20 18,394
3 เชียงใหม่                                                       244 1 208 7 47 11 495 43 492 347 428 1,672     88 28 1,537   724 26 36   40   6,474 4 125 3 18 10 95 28 297 616 1,322 220 468 439     227 59 1,046 2 1,997   18   3 1 6,998 1 124 11 18 14 115 32 402 1,318 2,524 198 631 427     330 53 1,823 2 3,481   8   2   11,514                   3   1 1         8   10           23 25,009
4 ตาก                                                       280     18 8 2 64 41 331 6 286 104     3 3 1,590   159   110       3,005   101     5 21 11 52 144 814 5 355 80     10 9 446   431           2,484 1 46     6 30 6 97 386 1,511 7 443 55     19 11 412   674           3,704           1 1     44               2   13           61 9,254
5 นครสวรรค์                                                       3   57   7   85 30 159   46       14 4 68   61           534   145   1 4 27 5 162 648 1,834   298 1     70 28 979   1,584           5,786   122 1   8 63 19 205 982 4,157   817 1     123 26 1,234 1 1,681 3         9,443                                   1   1           2 15,765
6 น่าน                                                       2 1 2 129 12   37 15 131 3 426 103     61 2 64   6           994   3   2 59 38 5 35 98 480 1 962 246     199 3 227   330 2         2,690   3 1 1 48 63 12 56 283 1,200 2 1,846 467     324 13 420 3 692 2 2       5,438                                                     9,122
7 พะเยา                                                       1 4 19 171 21 1 40 2 129 6 242 5     52 5 168   14           880   8 9 6 85 63 12 56 165 468 4 471 8     179 22 650   514           2,720 2 27 14 4 77 118 7 69 383 1,042 2 829 20     439 13 1,255   820           5,121                                                     8,721
8 พิจิตร                                                       3   47 96 12 2 25   163 2 107       117 4 46   34           658   10 1 3 13 57 10 44   833 2 207 1     158 52 238   1,127           2,756 1 7   3 21 64 10 43   1,631 1 349       192 24 455 2 1,996           4,799                                                     8,213
9 พิษณุโลก                                                       4 4   20 10 4 210 30 90   74       3   95   31           575 5 5 34 1 2 21 11 213 757 702   183 1     27 7 743 1 852           3,565 8 9 11 1 6 29 20 335 1,489 1,652   261 5     54 16 1,767 4 1,250           6,917                   6               1   18           25 11,082
10 เพชรบูรณ์                                                         1 5 16 7 4 90 31 110   213       25 9 235   14   1       761   13   8 15 21 3 140 699 1,052   975       150 14 1,732   706           5,528   16 1   12 41 6 158 1,194 1,889   1,393 1     124 10 2,378   828           8,051             1     5   3       2   5   9           25 14,365
11 แพร่                                                           22 8 25 1 32 3 152 1 127 9     94   191 1 9 35         710   15 1 2 12 41 1 33 43 502   328 10     146 7 635   474 5 1       2,256 1 19 1 2 3 38 7 29 126 1,037   587 8     121 6 1,032   573 1         3,591                                                     6,557
12 แม่ฮ่องสอน                                                       3 1 2 5 8 1 36 16 52 21 191 74     3   244   46           703   50 2   2 15 3 46 135 121 14 516 216     10 5 686   350 3         2,174   46 5 2 4 21 11 39 184 198 12 669 252     20 7 827   498 3 3       2,801                                                     5,678
13 ลำปาง                                                       8   242 254 13 1 14 2 194 1 202 20     29 2 167   19           1,168 1 15   4 107 62 10 31 95 942 2 406 16     143 11 576 2 291           2,714 3 9 1 4 88 58 10 75 284 1,827 1 741 18     333 13 1,084 2 625 3         5,179                                                     9,061
14 ลำพูน                                                       14   9 15 13 2 8   137 29 77 211     158 4 178   24   1       880   5 2 4 11 48 12 19 1 370 9 134 98     278 1 347   473   2       1,814   6   9 7 70 18 65 5 852 6 161 132     286 3 547   833           3,000                                                     5,694
15 สุโขทัย                                                       1   3 22 3 4 55   70 1 91       4 1 41   20           316   23 2   18 24 8 75 10 591   419       40 19 615   860 2         2,706   27 5 1 7 29 7 120 10 1,048 1 704       148 9 1,084   1,440 2         4,642                                                     7,664
16 อุตรดิตถ์                                                       1   12 14 10 2 13 6 93   294       51 2 107   13 30         648   42 5 7 7 20 10 26 142 532   432     1 211 18 405   526 1         2,385   19 8 2 10 44 9 82 372 1,198 2 736 1     310 15 640 1 1,149 7         4,605                                                     7,638
รวมทั้งภาค                                                     11 605 21 707 849 244 40 1,385 226 2,727 589 3,288 2,562     761 164 5,930 1 1,285 95 218   139   21,847 15 781 68 58 401 641 143 1,448 3,713 12,814 323 7,201 1,461   1 2,042 325 12,376 5 12,099 27 50   3 2 55,997 39 654 65 53 335 864 195 2,009 7,389 25,353 293 11,693 1,834     3,131 281 19,331 18 18,748 57 14   2   92,358           1 2     58   4 1     2   37   51           156 170,358
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       7   70 171 6 1 7   109 1 1,412       42 1 1,426   13 1         3,267 9 46 2 10 61 29 8 24 1 534 2 6,367 1   2 271 9 4,992 1 406 8         12,783 5 44 2 10 23 47 11 69 1 930 2 8,288       229 10 6,245 3 792 4         16,715                       9           15               24 32,789
18 ขอนแก่น                                                       19   244 137 8 2 70 6 1,861 2 3,267       280 4 5,671 2 16 10     47   11,646 5 56 3 22 55 39 2 236 375 6,554 4 5,973       384 17 11,170 46 508 26     52   25,527   34 4 7 42 35 5 247 785 10,195 3 6,711 1     346 8 12,451 94 722 51     64   31,805                   3               42   5           50 69,028
19 ชัยภูมิ                                                       4 3 65 107 15 2 20 1 313 3 673       25 2 4,158   8 14         5,413 21 78 18 2 24 27 5 105   2,991 2 5,383     2 89 2 27,049   213 116         36,127 30 77 12 10 23 37 7 111 1 3,223   4,797 2     132 3 24,076 1 347 124         33,013                                                     74,553
20 นครพนม                                                           1 119 5 1 71 4 31 3 146       9   141   11           542   8   1 107 28 1 110 139 421 1 2,426       84 2 1,203   567 17         5,115   10     48 18 5 82 263 734 1 3,335     1 123 7 1,798 1 658 26         7,110                                                     12,767
21 นครราชสีมา                                                         1 41 637 39 11 819 11 1,005   1,994 1     475 8 1,597   65       30   6,734   9 1 13 168 74 20 806 1,090 9,091   4,398       1,466 53 8,579 10 1,160       7   26,945 1 14   3 99 83 14 583 1,987 10,841 1 5,375 2     1,886 78 12,534 22 1,366 4     1   34,894                   11   1         6 9   14           41 68,614
22 บุรีรัมย์                                                       2   9 640 14   13 7 298 1 762       58 4 560   25           2,393 2 48   15 206 31 8 222 183 5,836 1 3,881 3     290 15 4,543   860 6         16,150 8 72 2 7 70 49 9 227 352 7,732   6,347     1 419 29 6,311   1,728 10         23,373                   6   17           2               25 41,941
23 มหาสารคาม                                                           8 83     50   15   382       18   230   2           788 5     20 81 9   80   327   3,727       183 1 2,669   187           7,289 7 4   13 28 13 3 70   640   6,119       294   3,808   210           11,209                                                     19,286
24 มุกดาหาร                                                       2   2 105 2   25   46 1 224       8   88   12           515   27   2 27 15 4 19   209   1,343       50 5 452   416           2,569   27     9 11 4 21   297   1,944 1     137 2 775 1 506 33         3,768   1               17   2           36   28           84 6,936
25 ยโสธร                                                           1 46 1   11   9   105         1 26   2           202   3 60 1 38 8   124 199 787   964       7 8 606   91           2,896 5 6 2 1 8 22 5 128 397 1,145   2,155       29 3 920   176 3         5,005                                                     8,103
26 ร้อยเอ็ด                                                       2   21 447 7   8   161 1 1,061       118 3 309   10       34   2,182 1 27   3 344 54 6 22 383 1,568   3,930 1     626 6 1,891   880           9,742 1 29 1 6 161 98 7 42 736 3,161 2 7,615 1     1,617 16 3,058 1 1,478       2   18,032                                                     29,956
27 เลย                                                       4   25 270 10   50 2 109   1,663   1   42   1,214   9 6         3,405 7 21 1 2 94 19 3 79 174 388 2 3,101       195 3 2,545   503 10         7,147 5 27   19 43 32 2 47 286 727 1 4,096     2 252 2 3,771 1 572 28         9,913                                                     20,465
28 ศรีสะเกษ                                                       1     62 10   1   38   258       22 1 403   26           822   64   1 18 55 15 24 4 552 2 2,899     1 161 17 3,921 1 689 12 1       8,437   101 1   14 120 24 44 8 1,063 1 5,312       323 27 5,448   757 32         13,275                                                     22,534
29 สกลนคร                                                       2   82 576 11   58 3 196 2 569       22   475   27       27   2,050 7 18   31 220 28 2 130 245 826 1 3,375       219 14 2,921   975 3     13   9,028 4 25   9 95 49 4 135 319 1,343 1 4,799       350 21 3,747 1 1,296 4     4   12,206                   5   4           2   9           20 23,304
30 สุรินทร์                                                       1   2 100 4 1 31 4 110   321       26 3 390   24           1,017 2 13     79 39 6 93 246 2,083 1 2,284 1     121 9 4,279   420           9,676   7   1 34 73 10 144 305 3,279   4,277       219 12 5,015   639 1         14,016                                   32               32 24,741
31 หนองคาย                                                       1   1 221 1   34   72 35 49       4   329               747 5 11   2 95 8 1 73 1 1,012 2 329       93 5 2,381   10 25         4,053 4 6 3 1 49 13 3 111 8 1,555 3 658 2     211 2 2,772   10 80         5,491                   29               46               75 10,366
32 อุดรธานี                                                       16 4 273 879 12   44 1 891   1,383   1   68   3,343   18       20   6,953 1 114 7 15 141 27 4 127 305 2,741   6,080 2     310 11 7,898   415 12         18,210 1 162 19 9 69 41 11 66 692 3,771 2 8,184     3 505 8 10,979   594 82         25,198                                                     50,361
33 อุบลราชธานี                                                       2   1 691 17 3 7 1 17 13 278       18 4 448 1 5       2   1,508 19 20 3   226 67 4 7 578 766 12 4,323 3 1   272 26 6,802 2 1,426 14 5   21   14,597 12 19 8   99 99 13 3 920 1,252 10 6,771   1 1 700 20 9,744 1 2,229 36     6   21,944                                   22               22 38,071
34 หนองบัวลำภู                                                     6     5 79 1 1 7   55   117       7 1 446   1       9   735 39 5   3 67 9   9   230   725       27 4 3,045   78 7     48   4,296 27 6     65 14 2 10 3 400   1,733       99 8 3,280   50 37     19   5,753                                                     10,784
35 อำนาจเจริญ                                                       1   2 71 16   40   4   119       3   197   6           459   7     24 4 2 53   60   487       47 1 2,193   170           3,048   7   2 13 17 3 47 1 220 2 1,068       195 1 2,988   278           4,842                                                     8,349
36 บึงกาฬ                                                       1     148     16   8   49       9   121   3           355 3 3   1 91 8 1 93 1 119   850       116 2 2,258   237           3,783 8 4 1 3 35 4 1 105   163   1,351     1 208 1 2,673   345 31         4,934                                                     9,072
รวมทั้งภาค                                                     6 65 8 853 5,589 179 22 1,382 40 5,348 62 14,832 1 2   1,254 32 21,572 3 283 31     169   51,733 126 578 95 144 2,166 578 92 2,436 3,924 37,095 30 62,845 11 1 5 5,011 210 101,397 60 10,211 256 6   141   227,418 118 681 55 101 1,027 875 143 2,292 7,064 52,671 29 90,935 9 1 9 8,274 258 122,393 126 14,753 586     96   302,496   1               71   33         6 206   56           373 582,020
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       14   74 10 2   90 77 174 29 43 1         250   47   7       818   35 1 1 3 6 1 149 1,816 1,669 40 167 4     6 6 1,670   407   10       5,991 4 10   1 3 3 3 177 2,612 2,117 31 294 4     3 2 2,309   487   1       8,061                                   39               39 14,909
38 ชัยนาท                                                     6 2   1 137 2   26   73 1 28       8   105   12           401   27     30 7 1 43   801   153       36 2 664   338 1         2,103 1 41     16 15   94 1 1,510   214       54 3 849   386 1         3,185                                                     5,689
39 นครปฐม                                                             4     105 11 140 14 4 2       4 270   9   1       564   23   1 12 7   70 363 1,277 17 47 2     9 32 1,843 1 176 6 3       3,889     1 2 21 4   93 480 2,607 12 52 5     14 18 2,030   85 1         5,425                                                     9,878
40 นนทบุรี                                                             9 1 2 167   10 2 1           275               467 8 19 3   33     32 50 327   2         1 2,893   2 6         3,376 3 88     62   1 203 80 396 1 3       2 4 3,709   1 5         4,558                                                     8,401
41 ปทุมธานี                                                         11 7 24     207   187 73   1     1   115   6           632 1 1 10 3 13 3 1 445 119 1,757 5 9 2     7 8 1,225   317 7         3,933   1 3   17 9 2 356 246 3,559   9 1     2 14 1,027   252 25         5,523                                                     10,088
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             14     8 55 62   8 1         167   6           321 1 1     3 2 1 139 809 785   42   1   3 6 1,023   86           2,902   2   1 2   1 105 1,253 1,021 2 71       2 9 1,639   83 1         4,192                                                     7,415
43 อยุธยา                                                       3   25 39 5   103 2 357 3 25       14 7 364   11           958 2 10 1 10 19 30 8 213 34 2,514 3 63   38   110 66 1,540   341           5,002 5 10   4 9 44 16 277 90 5,287 3 105   59   155 36 2,673   424 11         9,208                                                     15,168
44 เพชรบุรี                                                           1 1 2   17 24 129 1 42       2 1 71   1           292 1 5   1 5 7 2 94 290 1,119   98       20 2 454   73           2,171 2 8   2 4 9 2 31 573 2,097   150       24 1 511   86     1     3,501                                                     5,964
45 ราชบุรี                                                       1   3 9 17 5 128 45 192 3 20 2     18 4 72   38   6       563   15   2 17 28 12 99 729 1,312 10 107 2     64 28 748   831   4       4,008   4   4 5 24 10 121 1,209 2,155 2 142       79 12 1,596   563 1         5,927                                                     10,498
46 ลพบุรี                                                       1     1 2   13 18 56 1 15       1   299   8 1         416 2 6   1 1 8   23 1,623 807   94       3 4 1,983   137 4         4,696   10   1 5 17 12 35 3,086 1,788   207       7 2 2,764   173 5         8,112                                                     13,224
47 สมุทรสงคราม                                                                 1 79   76 1 17       2 2 19   1           198   1     1 6 1 52   475   59       9 10 164   62           840   3       7 4 49   759   62       21 3 224   31 1         1,164                                                     2,202
48 สมุทรสาคร                                                             1     34   109 49         1   144     32 84       454         1     76 55 767 8 2           1,247   2           2,158   1       4   60 112 1,432 4 5       1   1,418   1           3,038                                                     5,650
49 สระบุรี                                                       3   1 7 5 1 15 4 174   9       26 1 182   3 1     46   478   85   1 1 10 8 42 442 1,926 1 37       115 9 996   160 4         3,837 2 38     4 18 12 57 1,056 3,032   63       83 14 1,372   79 10         5,840                                                     10,155
50 สิงห์บุรี                                                       3 2 2 14 4 1 21   122   22       4   53   11           259   9   4 1 11 3 57 1 536   45       28 2 303   129 1         1,130   4   1 2 27 6 104 4 1,178 1 61       27 7 613 2 303 2         2,342                                                     3,731
51 สุพรรณบุรี                                                     1 2   1 271 1   43   130   27           92               568 15       67 8 2 65   1,326 2 156 1       7 1,580   1 1 1       3,232 17       36 5 1 101 1 2,271   245         13 2,274     7         4,971                                                     8,771
52 อ่างทอง                                                       4   1 71 1   9   211   20           66   5 1         389   31   1 37 4   90   778   28       12 9 511   215 2         1,718 1 25     24 6 2 110 1 1,433   36       11 16 982 1 301 26         2,975                                                     5,082
53 อุทัยธานี                                                         1     3   14 2 32   29 1     5 3 73   6           169   9 3   1 18 3 35   448   177     1 14 2 1,083   303           2,097   5 4   2 16 4 29   631 2 286 3     39 14 1,504 1 362           2,902                   5                               5 5,173
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                 1       100                 820   32           953         2       117                 1,641 2 15           1,777                                                     2,730
56 กทม                                                       14   34 59 2   338 42 779 153   5       2 794   101 37 17       2,377 2 89 1 5 61 3 4 649 2,641 7,924 24   10   1 1 90 8,402   1,443 58         21,408 4 41   10 58 6 4 646 3,746 14,360 25 1 3   1   178 9,621 1 1,213 65         29,983                   15               9   1           25 53,793
รวมทั้งภาค                                                     7 47 14 150 671 47 10 1,417 280 3,013 330 310 13     82 24 3,411   265 72 115   46   10,324 32 366 19 30 307 158 47 2,373 9,072 26,548 110 1,286 21 39 2 437 284 29,149 1 5,055 90 18       75,444 39 291 8 26 272 214 80 2,648 14,667 47,633 83 2,006 16 59 1 524 346 38,756 7 4,845 161 1 1     112,684                   20               48   1           69 198,521
ภาคใต้
57 กระบี่                                                           6 3         7   13           55   11           95   4   1 6 7   11 61 153 1 263   37   6 1 1,418   576 17         2,562 2 12     3 6 1 31 113 234   392   8   8 1 1,890   418 11   2     3,132                                                     5,789
58 ชุมพร                                                       1     2 2   28 5 40 6 43       2   91   3           223   36     3 11 1 41 301 338   273       30 2 980   222           2,238   34     6 12 8 22   606 1 494       48   1,574   354           3,159                                                     5,620
59 ตรัง                                                       3     273       4 110   16       3   58   11           478   51 2   66 9 1 15 115 1,175 2 401       15 4 1,058   311 1         3,226   33 1 1 24 2 3 11 119 1,551   689       12 3 1,195   271           3,915                                                     7,619
60 นครศรีธรรมราช                                                       12     141 2   99 12 36 1 64       8 2 82   20 1         480   152   2 30 6 2 165 873 1,069   1,546     1 50 15 2,695   1,040 14         7,660   76 1 3 25 24 3 197 1,003 1,608 2 1,963       87 10 3,463   1,243 30         9,738                   3               21   1           25 17,903
61 นราธิวาส                                                     1 4   6 9 3   48 5 305   260   52   10 3 463   66 20         1,255 6 56 4 7 13 19 8 35 167 1,559   1,061 1 550   46 4 3,296   553           7,385 3 33 1 2 4 21 3 19 192 1,499   937   326   92 8 2,870 3 365           6,378                                                     15,018
62 ปัตตานี                                                       1   2 116 3 2 57 29 1,478   162   161   2   256   67 1 1       2,338   6   4 36 25 7 28 811 5,660 2 467   1,985 1 21 4 1,030 7 870 3         10,967   3 1 3 9 25 4 33 886 5,308   402 2 1,245 1 51 2 816 2 664 10   1     9,468                                                     22,773
63 พังงา                                                       1     6     37   23 3 12         2 67   2   1 32     186   22     5 2 1 54 7 354 9 136   2   4 2 555   91   2 24     1,270   12     4 4 3 69 14 508 3 158   5   9 2 816   83     2     1,692                                                     3,148
64 พัทลุง                                                             308         18 1 11         1 19   1           359   40 1   111   2   104 588 1 604   4   22 3 825 8 50 1 1       2,365   23     45 3   15 115 910   988   5   45   1,178 21 58 5 3       3,414                                                     6,138
65 ภูเก็ต                                                             1     17   20               39   10     8 26   121 3 4     5     44 6 367 1           2 771   253 1   8 15   1,480     2   6   1 54 10 814   1           1,037 1 173       8   2,107                                                     3,708
66 ยะลา                                                     1     4 152   1 172 6 656   535   148   4 3 234   42 1     3   1,962 7 12   16 39 6 3 156 79 3,155 1 1,139   1,217   17 5 1,172   569 2     33   7,628   10   11 10 2 1 107 111 2,797 1 1,234   749   45 2 840 1 206 2     9   6,138                                                     15,728
67 ระนอง                                                       1     6     23 5 58 76 9           50   3   133   18   382   19 1   7 2 1 32 57 403 22 109       13 1 442   89 1         1,199   9     5 5   62 101 542 6 175       11 1 715   135           1,767                   15               5               20 3,368
68 สงขลา                                                     3 1     494 1   249 56 186 1 68           226   86       52   1,423 26 6   1 100 5 2 447 847 2,654 1 406   16   5 16 2,332 1 1,549       36   8,450 20 7     49 9 2 395 1,154 4,708 2 603   34   7 25 2,454 1 1,593 7         11,070                   2   3           22   1           28 20,971
69 สตูล                                                       1     9 3 2 35 5 50   9   1   7   18   35           175   68     11 6 3 21 118 777   290   3   9   361   821           2,488   43     4 8 1 23 89 1,030   386   7   10 1 629 1 862           3,094                                                     5,757
70 สุราษฏร์ธานี                                                           3 292     16 43 8 1 74       2 3 150   15   1   38   646 9 32     38 6 1 64 352 190   1,484   1   12 7 2,697 1 503 36         5,433 17 23     34 11 1 103 425 285 1 1,929       57 4 3,347 3 779 52         7,071                                   11               11 13,161
รวมทั้งภาค                                                     5 25   21 1,812 14 5 781 170 2,995 89 1,276   362   38 14 1,808   372 23 136 40 137   10,123 51 508 8 31 470 104 32 1,113 3,898 18,442 40 8,179 1 3,815 2 250 66 19,632 17 7,497 76 3 32 84   64,351 42 318 6 20 228 132 31 1,141 4,332 22,400 16 10,351 2 2,379 1 482 59 22,824 33 7,204 117 3 5 17   72,143                   20   3           59   2           84 146,701
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                             29 1   69   51   35       3   94   1 30         313 1 1   1 11 6 2 68   651   468       7 1 1,235   22           2,474 4 6   1 12 9 2 74 5 964   700       25   1,854 1 13 4         3,674                                                     6,461
72 ฉะเชิงเทรา                                                           6 466 3   37 1 165   40       53   51   47           869   1 2 1 136 9 4 110 215 1,316 1 135       80 6 463   1,056 1 1       3,537   5   2 112 21 4 56 408 2,838 3 308       205 11 859   1,310 6         6,148                                                     10,554
73 ชลบุรี                                                       5   13 46 1 4 172 51 208 9 5 2     6 1 315 1 101 2     30   972 3 15   5 81 11 6 233 842 1,863 3 16       15 4 2,210 2 1,706 38 1       7,054 3 15 2 17 147 10 8 315 1,486 3,538 2 32       26 7 3,055 1 1,531 42         10,237                                                     18,263
74 ตราด                                                             16 1   14 1 87 14 16           84   3 6 1       243 1 9     1 1   8 3 412 16 86         2 760   95 2 3       1,399       1 1 2   17 4 560 10 229       2   969   56 6         1,857                                   19               19 3,518
75 นครนายก                                                       1     3 2   46   41   1   1   1   52   2   1       151 2 29     5 4   62 230 749   5   2   2   468   20 2         1,580 2 39   1 4 5 2 71 375 1,122   9       2 5 597   55 2         2,291                                                     4,022
76 ปราจีนบุรี                                                           1 47 2 1 18 26 182   12       6 1 35   9           340       1 26 10 3 70 584 1,478   21       56 9 268   272 5         2,803     1 3 13 8 1 64 1,194 2,260 1 38       77 18 515   344 45         4,582                                                     7,725
77 ระยอง                                                     2     10 1 1 1 81 2 113 42 15       1 1 294   38       39   641 6 1   1 4 5   121 247 728 17 38       5 5 2,140 1 788 13     3   4,123 5 2   4   11 2 202 316 797 1 54       7 2 2,732   489 18         4,642                   3               27               30 9,436
78 สมุทรปราการ                                                       1   3 73 3   114   213 6   2     11 4 157   92           679 6 7   4 28 3 1 163 1 1,930 4 4 1     28 28 1,308 2 1,669 4     9   5,200   29   6 18 12 3 201   2,921 3 3 1     66 18 1,494 2 867 17     1   5,662                   3               22               25 11,566
79 สระแก้ว                                                       2 1 3 207 4   13 10 105 5 80       19 3 44   15           511   32 3 4 43 14 3 45 369 1,035 2 205       76 18 508 1 543 3     1   2,905   19 6 3 36 20 10 43 734 1,669 3 289       166 12 703   790 1         4,504                                                     7,920
รวมทั้งภาค                                                     2 9 1 36 888 18 6 564 91 1,165 76 204 4 1   100 10 1,126 1 308 38 2   69   4,719 19 95 5 17 335 63 19 880 2,491 10,162 43 978 1 2   269 73 9,360 6 6,171 68 5   13   31,075 14 115 9 38 343 98 32 1,043 4,522 16,669 23 1,662 1     576 73 12,778 4 5,455 141     1   43,597                   6               68               74 79,465
รวมทั้งประเทศ                                                     31 751 44 1,767 9,809 502 83 5,529 807 15,248 1,146 19,910 2,580 365   2,235 244 33,847 5 2,513 259 471 40 560   98,746 243 2,328 195 280 3,679 1,544 333 8,250 23,098 105,061 546 80,489 1,495 3,857 10 8,009 958 171,914 89 41,033 517 82 32 241 2 454,285 252 2,059 143 238 2,205 2,183 481 9,133 37,974 164,726 444 116,647 1,862 2,439 11 12,987 1,017 216,082 188 51,005 1,062 18 6 116   623,278   1       1 2     175   40