รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                           2 8 3   49   71 1 21       14   11   16           196   2     8 4 1 137   322 1 31       1 1 84   359 1         952       1 14 2 2 121 2 579 1 51       6   115   427           1,321                                                     2,469
2 เชียงราย                                                       21 2 370   2   213 3 283 125 87 335     33 62 1,212   46   4       2,798   42 1 90 2 8 1 121 5 555 110 204 523     45 57 1,683   506 3 12       3,968   64   12 3 16   83 5 846 98 259 545     27 50 1,821   853 3 11       4,696                                                     11,462
3 เชียงใหม่   6                     1         7   2           16   141 1 57 13 12 2 562 83 545 267 149 749   2 241 49 70   409 1 17   6   3,376   188 1 25 12 39 2 318 425 1,126 156 211 669   1 191 30 104   1,971 1 31   17   5,518   149 2 10 22 49 14 337 596 2,114 194 368 559 1   94 34 177   2,877   6   47   7,650                                                     16,560
4 ตาก                                                       424   2 27 1   3 1 272 8 76 317     1   1,726   42 4 194       3,098   16     7 5 1 13   340 4 181 18     2 2 304   187 5 35       1,120   7     7 9 3 24 2 593 7 236 28     5 2 454 1 277 7 7       1,669                                                     5,887
5 นครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 น่าน                                                       2   19 39 1 1 59 7 51 2 222 45     9   207   4           668   10   20 41 6   44 96 187 1 363 155     23 5 396 1 101 1         1,450   4   4 34 12 1 103 165 380   642 266     46 5 781 1 213 2 1       2,660                                                     4,778
7 พะเยา                                                         6 52 39 11   31 1 48 1 92       126 3 247   13           670   3 7 8 60 26   63 147 183 1 185 5     161 5 577   414 5         1,850   6 2 6 74 15 4 94 287 431 2 220 11     121 13 772   719 4         2,781                                                     5,301
8 พิจิตร                                                           10 33 12 1 20   165 1 48       25   24   36           375   4   12 40 39   57   598   64       31 17 174   760           1,796   1 1 9 49 31 7 35 4 998   94       33 15 264   1,105           2,646                                                     4,817
9 พิษณุโลก                                                       1 1 14 7     50 52 45   15           71   20           276   4 5   1 3 1 132 688 486 2 45       7 3 558   375 2         2,312   4 1   3 9 1 174 1,112 846   76 2     11 5 934   544 1         3,723                                                     6,311
10 เพชรบูรณ์                                                       2   49 9 1   11 33 259   98       183   142   5           792       1 3 2 1 43 334 1,141 2 403       10 4 570   47 1         2,562   1   3 2 2   45 561 1,816 3 470       11 3 738   66 2         3,723                                                     7,077
11 แพร่                                                       1   79 5 5 1 32 3 161 2 147 1     62   324   9           832   10   14 2 14   26 26 282   166 2     58 2 537   282 1         1,422   5   6 4 21 1 36 65 603   157 13     49 4 869   532 1         2,366                                                     4,620
12 แม่ฮ่องสอน                                                       13   6   2 1 27 16 46 6 14 17       1 91   29         1 270   14   1 5 4   40 73 74 11 43 50     1 2 300   224           842   14   1 5 2 2 38 76 150 8 67 66     5   424   311           1,169                                                     2,281
13 ลำปาง                                                       5   203 67 5   8 1 201 3 120 3     56 1 232   15           920   11   20 92 13 2 32 73 666   274 3     135 5 651 1 383           2,361   3 1 5 107 44 3 43 195 1,287 3 376 11     125 6 842   508 1         3,560                                                     6,841
14 ลำพูน                                                       1 1 11 8 9       65 7 17 63     46   162   14   3       407   2   1 7 22 4   1 183 15 62 37     58 1 383   316 1 6       1,099   4   3 9 27 5 6 3 434 13 53 93     54 2 671   490 10 2       1,879                                                     3,385
15 สุโขทัย                                                           362 7     62   90   22       2   72   16           633   8 1 6 8 3   126   367   99 1     7 4 837 1 772           2,240   11 3 31 2 12 4 164 1 744   227       21 6 1,068   1,013 1         3,308                                                     6,181
16 อุตรดิตถ์                                                       1   4     1 35 6 16   17       10   8   11           109   2   3   7 1 44 64 68   8       8 1 28   115           349                                                                                                         458
รวมทั้งภาค   6                     1         7   2           16   612 11 1,240 262 64 7 1,162 206 2,318 423 1,145 1,530   2 808 116 4,599   685 5 218   6 1 15,420   316 15 201 288 195 14 1,196 1,932 6,578 303 2,339 1,463   1 738 139 7,186 3 6,812 21 84   17   29,841   273 10 91 335 251 47 1,303 3,074 11,821 329 3,296 1,594 1   608 145 9,930 2 9,935 32 27   47   43,151                                                     88,428
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       3   2 18 4 1 31   14   219       71   505   9           877   30   2 25 13   74   453 1 2,743       43 1 4,847   391 2         8,625   63 2 7 13 17 1 92 2 759   4,375       52 6 7,134 1 551 4         13,079                                                     22,581
18 ขอนแก่น                                                       2   17 48 5 1 225 12 756   371       19   3,172   13 9     16   4,666   12   11 67 6 3 306 314 2,554 1 999       19 3 9,691 5 462 15     49   14,517   18   10 71 4   247 571 5,025 1 1,727       39 6 13,239 14 516 42     65   21,595                                                     40,778
19 ชัยภูมิ                                                         1 15 15 2       77 1 141       1   1,510     1         1,764   64 2 12 24 1 1 2   1,364   752       14 1 9,942   49 23   1     12,252   33 10 3 19 12 4 24   2,690 1 1,251       17   13,992   127 35   2     18,220                                                     32,236
20 นครพนม                                                           54 75 3   187 8 13 1 153       1   98   9           602   4   1 64 4   226 171 465 2 1,125       5 1 1,200   331 1         3,600   3   2 53 5 2 108 139 298 1 1,459       16 3 1,239   378 2         3,708               39                                   39 7,949
21 นครราชสีมา                                                       16   21 115 7   458 65 218   296       87   522   35       9   1,849   8   4 110 28 4 924 1,570 3,195   1,329 1     158 19 6,623 2 1,087 8     18   15,088   12 6 5 77 33 12 693 1,876 4,804   2,321 1     178 18 9,340 3 1,582 8     22   20,991                                                     37,928
22 บุรีรัมย์                                                       4   14 108 4   23 7 362 2 648       48 2 463   73 5     1   1,764   33   4 133 14   181 169 3,694   1,929       51 9 3,059 2 2,525 7         11,810   25   1 75 28 4 122 152 7,904 2 3,238       35 19 3,148   2,335 15         17,103                                                     30,677
23 มหาสารคาม                                                             28 1   52   34   327       3 1 82   7 1         536     1   44 5   90   325 1 5,132       22 1 1,903   591 1         8,116   3   3 49 7 1 89   660 1 7,484       60   3,243   386 9         11,995                                                     20,647
24 มุกดาหาร                                                       3   15   4 1 8   3   74       13   113   20           254   11       6       15   573       17 1 310   181 1         1,115   4     2 12 1   1 31   926       12   236   259 2         1,486                                                     2,855
25 ยโสธร                                                           20 20 1   9 2 48   160       16   75   1           352   1   1 23 2   174 198 617   754       24 3 1,259   24 2         3,082       1 42 1   148 206 1,119   1,200       13 2 1,677 1 130 6         4,546                                                     7,980
26 ร้อยเอ็ด                                                           8 93 4   3   104 1 758       42 2 418   8           1,441   12   4 143 37 3 30 283 1,390 1 2,859       78 8 2,619   597 5         8,069   8     131 28 2 29 382 2,582   4,644     1 175 15 3,869 1 677 7         12,551                                                     22,061
27 เลย                                                           44 140 3   72 1 79   568   1   7   633   14           1,562   16   3 39 7 1 166 107 421   1,793       20 2 2,627   745 7         5,954   19   7 27 10   153 134 767   2,813     1 26 4 3,513   997 7         8,478                                                     15,994
28 ศรีสะเกษ                                                       7   30 33 4 1 5 1 35 1 193       11 2 778   13 2         1,116   60     44 23 2 14 4 764 1 1,688       43 12 4,872   361 6         7,894   88     40 45 5 45 2 955   2,800       63 17 6,203   580 18         10,861                                                     19,871
29 สกลนคร                                                           97 44 1       35 2 365       37 1 202   26 1         811   13   28 37 9   4 145 290 4 1,376       88 5 1,591   635 1         4,226   22 1 25 48 6 1 2 149 506 1 1,904       63 5 1,987 1 758 2         5,481                                                     10,518
30 สุรินทร์                                                       1   28 17     64 7 140   167       61   403   64           952   8   4 38 7 1 179 149 1,511 1 1,105       121 6 3,949   1,085 5         8,169   10   1 37 8 5 236 145 3,179 1 2,078       110 18 4,636   1,489 3         11,956                                                     21,077
31 หนองคาย                                                           24 103 1   11   261 8 54         2 283   2           749   3   17 89   1 119 1 1,266 11 274       7 5 1,772   66 9         3,640   2   1 30 1 3 89 1 1,864 17 325       15 5 2,548   75 2         4,978                                                     9,367
32 อุดรธานี                                                       1 1 69 256 4   116 4 377   570       29 3 949 1 25       8   2,413   17 3 15 148 16 1 174 304 1,909 1 2,042   1   52 11 3,686 1 944 9     22   9,356   20 4 6 88 24 6 171 443 3,762 2 2,758       71 13 4,931   715 4     27   13,045                                                     24,814
33 อุบลราชธานี                                                           167 82 4       11 3 140       56 1 917   10           1,391       1 84 5 1   391 224   1,276       81 3 3,043   505 3         5,617   3     95       438 238 4 1,627       56 1 4,115   817 4 1       7,399                                                     14,407
34 หนองบัวลำภู                                                             19             15           198               232         18     1   4   350           1,452     2         1,827   1     23   1 1   9   678 1     1   1,499   1           2,215                                                     4,274
35 อำนาจเจริญ                                                             20         3   39       1   241   1           305   7     33 1   3   38   405       6   2,354   69           2,916   9   1 19 3   6   57 1 812       5   3,128   134   1       4,176                                                     7,397
36 บึงกาฬ                                                           1 28         10 1 13       13   55   6           127   2     21 3       67   176       13   409   170           861         24 1     1 58   451       6 1 480   416           1,438                                                     2,426
รวมทั้งภาค                                                       37 2 626 1,262 52 4 1,264 107 2,580 20 5,271   1   516 14 11,617 1 336 19     34   23,763   301 6 107 1,184 187 18 2,667 3,806 20,566 24 28,680 1 1   862 91 67,208 10 10,818 107   1 89   136,734   343 23 73 963 245 48 2,255 4,642 37,267 32 44,871 2   2 1,013 133 90,157 21 12,923 170 2 2 114   195,301               39                                   39 355,837
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       6     10     78 68 43 1 8         4 331   39           588   19     4 1   299 1,356 426 4 70         12 2,380   324 4         4,899   16     4 2 1 241 1,497 755 10 111 1   1 1 5 2,664   399 2 2       5,712                                                     11,199
38 ชัยนาท                                                       1   4 50 5 1 42   116   21       25   142   14           421   11   1 47 5   40 1 712 1 60       27   532   298 1         1,736   5     35 10 1 26   1,236 1 131       33 10 846   517           2,851                                                     5,008
39 นครปฐม                                                           2 51     455 9 16 1             229   1 1         765   7   1 15     255 257 135 1 3 1       2 1,942   45 4         2,668   9     22 1   214 287 254   4         4 2,634   40 4         3,473                                                     6,906
40 นนทบุรี                                                         13 1 27     394   12 1             321               769     19   32     263 17 103             1 1,731   5 2         2,173   9 5   70 1   340 32 244   2         2 2,338   16 8         3,067                                                     6,009
41 ปทุมธานี                                                       1   19 19     8   31 1             14   32           125   1     15   1 59   208           1 3 134   400   1       823   1   3 8     76   862 3 1         12 74 1 380           1,421                                                     2,369
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                   21 25 21               102   3           172         1     152 690 282   9       1   1,136   51   1       2,323     2   1 1   138 917 596 3 24       2 2 1,364   52 2         3,104                                                     5,599
43 อยุธยา                                                       1               5 1             1               8   21           1   104               3               129   10               221               5               236                                                     373
44 เพชรบุรี                                                             3 1   61 4 116   1       1   55   3           245         14 3 1 166 183 905 1 33       6 1 118   53           1,484       1 7 8 3 110 210 1,779   51       5 3 155   48           2,380                                                     4,109
45 ราชบุรี                                                       1   1 5   1 138 40 95   2 10       2 135   26           456   5   1 6 4 2 183 719 659 2 16       4 16 1,030   372 1 1       3,021   4   3 9 9 4 226 955 1,061   19 2     2 20 1,229   543 3         4,089                                                     7,566
46 ลพบุรี                                                           1 1 1     61 32   10           263   18 1         388   2       6 2 2 1,611 285   42       3   1,872   127 37         3,989   1     1 12   2 2,591 540   64           2,579   189 12         5,991                                                     10,368
47 สมุทรสงคราม                                                           1     1 84   32 6 5           30   13           172             1 74   193   29         2 234   89 1         623   1   1   2 2 57 1 369   29         5 371   91           929                                                     1,724
48 สมุทรสาคร                                                                   36   38 29             52       58       213               68 88 426 40             562   2   2       1,188   1   1 2     81 144 510 20 2           986   4   2       1,753                                                     3,154
49 สระบุรี                                                       1           56 19 82   4       15   45   16           238   19       1   19 119 701 1 11       26 3 690 1 354 2         1,947   11   1   1   2   1,093   16       6 2 882   311 3         2,328                                                     4,513
50 สิงห์บุรี                                                             7     16   118   3           13   2           159         6     18 1 503   3       1 3 245   44 5         829   1   3 8 3   38   1,003 1 34       3 1 459   74 9         1,637                                                     2,625
51 สุพรรณบุรี                                                       1     37 1   36   28   3       1   39   2           148         49   1 62   455   24           774   2 2         1,369   3     23 1 1 91 1 719   39         2 1,069     2         1,951                                                     3,468
52 อ่างทอง                                                           3 27     19   39   6           75   8           177   1   2 30 1   29   160   9       1   734   112           1,079   4   1 28 3   65   495   19       5 6 1,392   197 4         2,219                                                     3,475
53 อุทัยธานี                                                               1 1 54   19   9       3   88   12           187   7       5 1 110   186   56 1     3 1 924   143 2         1,439   15     2 3 2 36   390 1 117 2     5 3 1,323   239 2         2,140                                                     3,766
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                       5   10 15     383 42 263 16           2 458 1 45 3     9   1,252   19   1 40 1   621 1,312 3,022 27   2       60 4,189 1 951 14     17   10,277   14   14 73 4 1 699 1,578 5,053 11 4 1       61 5,445 1 750 23     4   13,736                                                     25,265
รวมทั้งภาค                                                       17 13 42 252 9 4 1,881 268 1,106 56 72 10     45 8 2,393 1 234 5 58   9   6,483   112 19 6 259 27 9 2,421 6,354 9,465 77 365 4     73 104 19,230 2 3,372 75 5   17   41,996   105 7 28 293 61 15 2,442 8,213 17,180 50 667 6   1 62 138 25,815 2 3,850 74 4   4   59,017                                                     107,496
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                                       61   2           63   4           5 87 74   36   1     1 1,448   179 1         1,836               13 66 94   103   11       1,603   206 3         2,099                                                     3,998
58 ชุมพร                                                       5   8   1   5 13 14   38       8   109   8           209   25   1   1   10 233 132   100       2   1,023   234 2         1,763   24       6   13 183 177   181       2   1,348 1 260 7         2,202                                                     4,174
59 ตรัง                                                       4     51         25   39       6   73   5           203   24     52         379   525       3   836   219 1         2,039   4     36 4   2   740   612       6 1 1,068   207 2         2,682                                                     4,924
60 นครศรีธรรมราช                                                       1     42 1   257 9 21   81       21   156   17       20   626   17 1 1 76 7   227 507 573   657       106 2 2,773   584 3         5,534   31 1 1 54 5   208 532 644   984       53 6 3,165   751 4         6,439                                                     12,599
61 นราธิวาส                                                       2     4 2 1 198 6 220 1 43   36   6   392   45           956   26     7 3 1 97 137 1,312 1 458 1 239   35   3,053   368 2         5,740   16   3 3 5 2 42 184 1,543   698   256   24 4 3,073 1 413 4         6,271                                                     12,967
62 ปัตตานี                                                           1 11       19 182   9   9       149   6           386       1 24 1 5   603 1,795   5   333   1   155   137 1         3,061   1     12 3     558 1,623   3   284   2 1 335   65 5         2,892                                                     6,339
63 พังงา                                                             2     21   40 45 3       3   69   1     24     208   1     5 1   78 15 306 6 32       4   641   9 3 1 15     1,117         2 4   65 14 333 4 46       3 6 611   32 2   6     1,128                                                     2,453
64 พัทลุง                                                             46       8 16   19           21               110   7     101       67 555   514         1 517   3           1,765   1     81       57 1,021   789           534   3           2,486                                                     4,361
65 ภูเก็ต                                                                                                                                           4               4                                                                                                         4
66 ยะลา                                                       3   3 42     69 23 295   218   14       229   37 2     6   941   7   7 42 2 1 114 230 1,674   725   918   4 5 1,195   786 8     32   5,750   18   10 34 6 2 99 152 2,306   896   1,020 1 7 9 753   497 4     12   5,826                                                     12,517
67 ระนอง                                                       1     2     19 1 67 31 1           29   2   140       293   3     8     57 40 401 38 64       3 1 434   42           1,091   2     11 5   68 65 481 29 96       1 5 512   73 1         1,349                                                     2,733
68 สงขลา                                                             237     377 67 171   9   4   13 2 266   88       42   1,276   1     194 2   425 671 2,356 2 76 1 130   23 25 2,704   829 1     49   7,489   4   2 117 6 1 338 780 3,734 1 195   177   4 46 2,955   1,100 2     28   9,490                                                     18,255
69 สตูล                                                             10         6   7   1       34   8           66         11         258   102   14   4   680   123           1,192   5   1 13   2   1 331   148   15   7 1 720   261 1         1,506                                                     2,764
70 สุราษฏร์ธานี                                                       5   1 104     41 19 8   28           184   14       7   411   70     63 1   135 290 64 1 413       1 4 1,634   432 5     7   3,120   61     50 2   159 335 220   622       4 7 2,010   651 1     5   4,127                                                     7,658
รวมทั้งภาค                                                       21   13 551 4 1 987 165 1,065 77 495   64   57 2 1,772   233 2 140 24 75   5,748   185 1 10 583 18 7 1,148 2,880 9,879 48 3,707 2 1,635   186 39 17,097   3,945 27 1 15 88   41,501   167 1 17 413 46 7 1,007 2,927 13,247 34 5,373   1,763 1 113 86 18,687 2 4,519 36   6 45   48,497                                                     95,746
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                       1     2     305   19   13           106   1           447   15     5   1 129 1 237   63         5 797   42           1,295   20     10 4   112 2 525   112         2 1,193   41 2         2,023                                                     3,765
72 ฉะเชิงเทรา                                                           2 25     73   62 2 13       1 4 7   31           220         52 6   133 279 466 1 17       5 4 78   584           1,625       1 53 11 3 99 428 1,127 2 36       3 6 159   810           2,738                                                     4,583
73 ชลบุรี                                                       3   4 7     424 35 104 2 6           235   79       18   917   33     12 2 2 505 538 1,015   3 2     3 4 1,288 1 1,255 1         4,664   28   6 15 2 2 655 866 1,599   7 2     1 3 1,748 1 1,022 4 1       5,962                                                     11,543
74 ตราด                                                                       30 14 8         1 143     2         198   1   1   2   2 1 151 6 33           844   10           1,051               4   323 8 68           939   22 2 1       1,367                                                     2,616
75 นครนายก                                                             1     15   33             1 25   2           77         5     15 29 290             2 313   24 2         680       1 6 3   1 36 302               496   40 4         889                                                     1,646
76 ปราจีนบุรี                                                                   2   63               5               70                                                                                                                                                             70
77 ระยอง                                                       1   60 4   1 137   34 15 4           88   26           370   10   3 3 1 2 141 102 355 4 6       1 1 871 1 587 21 1   1   2,111   60       1 1 193 103 356 1 20       1 2 1,819   266 8         2,831                                                     5,312
78 สมุทรปราการ                                                       2     1 2   274   51 1         2 2 152   38           525   2 1   9 1 2 185 1 641 3         4 14 1,797   838   2       3,500   5   1 11 6 3 223 6 1,198     2     2 12 2,359 4 619 2     1   4,454                                                     8,479
79 สระแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                       7   66 40 2 1 1,230 35 396 34 44       3 8 761   177 2     18   2,824   61 1 4 86 12 7 1,110 951 3,155 14 122 2     13 30 5,988 2 3,340 24 3   1   14,926   113   9 95 27 9 1,287 1,441 5,430 11 243 4     7 25 8,713 5 2,820 22 2   1   20,264                                                     38,014
รวมทั้งประเทศ   6                     1         7   2           16   694 26 1,987 2,367 131 17 6,524 781 7,465 610 7,027 1,540 65 2 1,429 148 21,142 2 1,665 33 416 24 142 1 54,238   975 42 328 2,400 439 55 8,542 15,923 49,643 466 35,213 1,472 1,636 1 1,872 403 116,709 17 28,287 254 93 16 212   264,998   1,001 41 218 2,099 630 126 8,294 20,297 84,945 456 54,450