รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                       1     9 2   29   102   74 2     8 2 37   18           284   3   3 25 15 2 134   1,076   165 2     16 3 460   670 1         2,575   7 2 1 22 24 7 137 1 1,609 2 301 8     16 13 631 1 878 4         3,664                                                     6,523
2 เชียงราย                                                       53 1 374 4 4   387 8 207 198 174 271     2 115 1,756   47 4 26   93   3,724   119 6 12 5 28 1 260 215 578 128 325 440     38 71 3,145   543 7 45     1 5,967   127 2 8 10 28 5 262 344 1,304 55 472 476     63 44 4,119   987 10 10       8,326                                   2               2 18,019
3 เชียงใหม่                         10         77               87   204   85 5 20 7 534 67 596 247 207 805     43 31 799   637   13   44   4,344 1 127 1 7 11 41 9 395 681 1,090 171 323 439     60 33 1,023 1 1,949   21   10   6,393   65 2 13 20 87 15 359 1,165 2,137 200 459 372     124 37 1,363   3,029   11   7 1 9,466                   1     1         1               3 20,293
4 ตาก                                                       448     5 6   35 49 219 8 139 341     2 2 1,305 1 108 1 44       2,713   98     9 11 2 41 248 557 6 230 63     4 9 613 1 408 1 28       2,329 2 30 1   8 15 10 83 497 982 8 305 39     6 4 764 1 527 6         3,288                   7                               7 8,337
5 นครสวรรค์                                                       1   2 16 1   61 63 159 1 30           164   54 5         557   67   15 6 4 2 142 720 1,945   189       6 12 1,679   985 9         5,781   93 1 3 12 18 4 153 936 3,188 2 460 1     41 21 2,286 1 1,277 10     1   8,508                                                     14,846
6 น่าน                                                       1   92 105 2 1 69 17 66 2 277 84     18   168   7           909   3 1 15 45 14   41 121 308 1 518 163     49 6 453 1 198 1 1       1,939   7 1 3 38 38 8 71 324 844   1,124 351     106 12 853 2 530 1 2       4,315                                   1   7           8 7,171
7 พะเยา                                                       1 2 24 83 18 1 41 1 44 8 117 1     14 2 105   13 1         476   7 1 9 80 38 1 40 233 269 2 217 10     54 16 507   551 2         2,037   7 15 8 82 42 14 111 432 605 3 399 10     103 23 1,022   956 2         3,834                                                     6,347
8 พิจิตร                                                       2   4 34 8 1 26   141   65       28 1 21   36           367   7 1 21 40 16 5 31   645 1 82       23 8 234   968           2,082   6   2 12 38 13 48 3 1,227 1 178       47 17 403   1,502 3         3,500                                                     5,949
9 พิษณุโลก                                                       1 10 2 12 2   5 55 58 1 17         2 169   25 1         360   11 39   8 7 2 55 862 464   114       9 3 1,099 1 601 2         3,277   1 18 1 13 13 8 85 1,460 1,080   205 1     25 9 1,861 1 1,033 3         5,817                                       2           2 9,456
10 เพชรบูรณ์                                                       1   4 25 1   47 30 123 2 60         4 254   3           554   4   1 20 2   71 328 1,546 1 665       40 25 1,468   487 1         4,659   6     9 11 2 128 426 2,656   1,099       31 12 1,600   556 3         6,539                                                     11,752
11 แพร่                                                           140 6 6 3 46 1 235 2 254 2 1   16 1 111   16           840   11   5 4 26 3 27 30 415   232 10     38 3 356   460 1         1,621   12 1 7 6 26 6 40 110 886   405 12     61 6 684 1 830 1         3,094                                                     5,555
12 แม่ฮ่องสอน                                       4           4   6 1 1 4 6   68 15 34 10 120 97     1 4 265   32         1 665   30 3 1   10 1 56 128 88 22 297 162     5 3 685   295 2 4       1,792   45 8     14 1 67 165 186 18 466 231     4 2 824   430 4 1       2,466                                                     4,927
13 ลำปาง                                                       2   245 151 11 1 16   143   141 20     14 3 245   15           1,007   14   5 114 46 5 35 97 601 1 333 9     34 9 674   390           2,367   7   4 112 68 9 49 282 1,522 2 603 22     100 11 1,120   624           4,535                                                     7,909
14 ลำพูน                                                       7   9 7 5   3   57 21 28 190     21   172   18   1       539   6 1 3 14 27 6 15 3 211 17 68 98     82   435   392 1         1,379   5   4 6 33 13 11 3 628 3 93 149     111 3 701 1 692 4 1       2,461                                                     4,379
15 สุโขทัย                                                       2   13 4     64   48   35       3 1 49   31           250   19 3 39 14 10 3 174 1 689   269       7 6 588   1,040 3         2,865   18 4 2 10 19 9 234 10 1,161 1 442       30 13 919 1 1,434 1         4,308                                                     7,423
16 อุตรดิตถ์                                                       3   79 10 6 1 11 6 149 6 132       27 1 270   18           719   45 3 2 3 17 3 45 140 422 2 275     1 44 4 513   571           2,090   27 2 3 5 32 14 82 318 918 1 446       122 13 915 3 1,142 1         4,044                                                     6,853
รวมทั้งภาค                         10         77   4           91   733 14 1,074 480 98 15 1,442 312 2,381 506 1,870 1,813 1   197 169 5,890 1 1,078 12 84   137 1 18,308 1 571 59 138 398 312 45 1,562 3,807 10,904 352 4,302 1,396   1 509 211 13,932 4 10,508 31 99   10 1 49,153 2 463 57 59 365 506 138 1,920 6,476 20,933 296 7,457 1,672     990 240 20,065 12 16,427 53 25   8 1 78,165                   8     1         4   9           22 145,739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       3   10 55 2   3   18   307       6   437   5           846   54 1 12 49 16 2 112 1 720 1 4,653       66 4 6,667 1 434           12,793   61 1 5 25 33 4 108 1 1,017 2 7,123     1 190 9 8,600 3 786 1         17,970                                                     31,609
18 ขอนแก่น                                                       5   57 57 8   71 2 938   809   1   39 3 3,923   10 10     15   5,948   15 1 22 66 14 4 168 553 3,830 1 2,172       66 3 10,959 9 510 17     63   18,473   87   21 74 23 4 265 923 6,973   3,488       143 12 14,633 28 720 23     67   27,484                   5               20   5           30 51,935
19 ชัยภูมิ                                                       10 1 9 27 2   4 1 187   362       3   2,838   2 1         3,447   55 12 6 33 17 4 87   2,576 2 1,930       27 2 14,687 1 154 34     1   19,628   58 9 1 14 14 3 69 3 3,102 1 2,007 2   1 32 3 20,066   261 54         25,700                                   1               1 48,776
20 นครพนม                                                           1 88 3   90 5 17 3 53       9   137   9           415   9   3 75 13 1 157 261 493 1 1,551     1 27 6 1,456   471 6         4,531   9     49 21 4 53 272 585   2,388 1     29 3 1,784   714 9         5,921               64       1           1               66 10,933
21 นครราชสีมา                                                           92 318 16 3 786 32 511   1,085       33 5 1,109 1 33       13   4,037   8 2 6 185 48 11 823 1,623 5,184   3,222 1     298 20 8,454 5 1,063       11   20,964   4   7 112 55 18 453 2,135 7,488 2 4,483       455 43 11,743 13 1,345       27   28,383                                                     53,384
22 บุรีรัมย์                                                       2   6 266 2   30 4 231   450       10 2 239   49 5         1,296   26 1 1 174 22 5 209 208 4,095 1 2,607       33 16 3,213 1 2,362 16         12,990   13   1 93 40 5 296 223 9,441   4,773       94 15 3,361   1,799 43         20,197                   17   1                           18 34,501
23 มหาสารคาม                                                             34     32   5   213           162   1 2         449 2 1   2 37 1   44   467 1 5,619       56 1 4,122   295 49         10,697 1 5   7 32 7 1 59   997   7,914       199   4,442   236 116         14,016                       3                           3 25,165
24 มุกดาหาร                                                           2 6 1   16   16   219       2   137   28           427   19     8 12 5 33 1 107   805       10 6 876   1,050 1         2,933   21     10 12 3 25 1 220   1,447       28 2 1,007   1,029           3,805                                                     7,165
25 ยโสธร                                                             32 2   11   34 1 54           35   2           171       1 50 1   157 211 834   745       4 5 849   143           3,000         21 8 2 122 319 1,574   1,827       6 6 977 3 279 1         5,145                                                     8,316
26 ร้อยเอ็ด                                                           6 350 7   5 3 123 2 848       11   510   11           1,876   20 2 6 271 41 3 27 342 1,872   3,449       157 5 3,278 1 632           10,106   12   3 205 55 3 48 578 3,579   6,252 1     490 11 4,318   926       1   16,482                                                     28,464
27 เลย                                                       3   16 170 4   57 7 28   426   1   15   536   10 2         1,275   43   1 75 9 2 161 205 367 1 2,150       62 1 3,021   479 6   2     6,585   54 1 12 44 18 2 68 254 674   3,630     2 90 3 4,430   622 6         9,910                                                     17,770
28 ศรีสะเกษ                                                       3   1 28 6   2 1 43 1 212       18 3 682   12           1,012   85     46 43 7 3   675   2,134       34 10 4,885   445 4         8,371   93   2 29 54 11 76 7 1,177   3,802       101 13 6,176 2 597 7         12,147                                                     21,530
29 สกลนคร                                                         2 124 212 11   9   104   622       13 2 457   47           1,603   56 2 28 130 9   11 111 923   2,542       42 6 3,378   975           8,213   25 4 18 85 27 1 20 141 1,299   4,005     1 120 11 3,603   1,385           10,745                                                     20,561
30 สุรินทร์                                                       4   5 44 4 1 65 4 60   124       15 3 429   35           793   14   3 53 13 3 147 144 1,402   1,439 1     42 11 5,106   855           9,233   12   3 40 26 6 153 225 2,254   2,933 1 1   67 10 6,014 1 1,029           12,775                                   12               12 22,813
31 หนองคาย                                                             124     16   72 9 14       1   277               513   3   1 74 3 2 80   882 26 154       14 3 3,233   3 7         4,485   7 3   56 5 6 100 1 1,620 5 340       76 2 3,834   9 13         6,077                   1               5               6 11,081
32 อุดรธานี                                                       3 2 214 466 5   21 5 260 7 597   1   24 1 1,706   13 2     28   3,355   44 2 14 99 15 2 52 385 1,550 2 2,782       48 4 6,945   377       10   12,331   65 3 8 68 21 3 61 750 2,482   4,650 1     126 7 8,973   532       25   17,775                   7   14           9               30 33,491
33 อุบลราชธานี                                                       2   99 430 4 1 13 1 15 5 206       4   1,338   17   1   6   2,142 1 9 1 2 285 23 2 1 688 425 7 2,786 1     48 17 8,080 1 1,430       56   13,863 1 24 1 1 174 47 3 24 846 889 11 5,024       146 20 10,549 1 2,230 1 1   23   20,016                                                     36,021
34 หนองบัวลำภู                                                           8 45     12   42 1 134           321   10       1   574   2   4 51 3   59   286   808       5 6 2,163   511   1   16   3,915   2   4 41 6 1 57 2 443   1,361       10 12 2,789   592 1     7   5,328                                                     9,817
35 อำนาจเจริญ                                                       1     31 2   2   6   186           208   1           437   8     39 4   6   47 1 698       13   2,544   185   1       3,546   10   1 14 5 1 13   135 1 1,369       35 1 3,572   247           5,404                       5           3   8           16 9,403
36 บึงกาฬ                                                           6 62 2   9   10 1 60       1   314   3           468   2     97 2   127   206 1 800       12 1 2,681   202           4,131   4   1 50 1 1 98 1 201 1 1,428       58   2,411   687           4,942                                                     9,541
รวมทั้งภาค                                                       36 5 656 2,845 81 5 1,254 65 2,720 30 6,981   3   204 19 15,795 1 298 22 1   63   31,084 3 473 24 112 1,897 309 53 2,464 4,733 26,941 45 43,046 3   1 1,064 127 96,597 19 12,576 140 2 2 157   190,788 2 566 22 95 1,236 478 82 2,168 6,682 46,150 23 70,244 6 1 5 2,495 183 123,282 51 16,025 275 1   150   270,222               64   30   24           51   13           182 492,276
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       14   2 3     176 97 141 10 21           293   55   1       813   48 2 2 7 4   363 1,674 1,115 19 164 1       3 2,292   364 4 6       6,068   35 1 1 3 2   321 2,126 1,547 18 187 2     1 2 2,663   464   4       7,377                                                     14,258
38 ชัยนาท                                                       3   2 126 3   60   134   20       4 1 69   11           433   6     29 7 2 57   862 1 108       12   522   381 2         1,989   13   1 26 19   102   1,333   187       20 9 776   493 1         2,980                                                     5,402
39 นครปฐม                                                       3     5     34 12 31 4   1       1 205   6   2       304   62     14     117 345 431 3 3       2 6 2,041   72 35         3,131   30     7   2 112 419 1,302 4 12 1     2 18 2,400   32 22 1 1     4,365   1 1                                             2 7,802
40 นนทบุรี                                                       2 17 1 23     301   14 1             289               648   8 67   54   1 167 12 295 4 1 1       3 2,414   30 1         3,058 1 29 8   70     249 63 703 1             2,727   27 5         3,883                                                     7,589
41 ปทุมธานี                                                         3   22     70   91 27           3 210   13           439   3 19 2 19 3   155 143 1,477 9 1         11 1,492   343 2         3,679     3 6 18 1 2 167 238 2,117   6       1 14 1,960 1 471 9         5,014                                                     9,132
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                   26 47 32 2 1           100   1           209   1     1     162 782 510 2 26         2 1,234   66 3         2,789     1   1 1   129 1,098 814   48       3 5 1,563   58 8         3,729                                                     6,727
43 อยุธยา                                                           16 26 2 1 115 2 265 4 4       8 1 273   23           740   19   11 11 9 1 274 15 1,575 1 11   2   12 32 1,770   315 11         4,069   15   8 6 19 5 270 66 3,925 1 24   49   35 27 2,552   389 6         7,397                                                     12,206
44 เพชรบุรี                                                             6 1   9 15 138   11       7   55   5           247       1 5 6 6 190 267 1,220 2 48       11 4 339   101 14         2,214         14 11   130 542 2,290   96       15   631   81 8         3,818                                   10               10 6,289
45 ราชบุรี                                                       2   5 2 5 3 72 68 127 1 6 9     12   142   46           500   10   1 4 8 7 95 869 1,002 2 36 1     8 15 1,025   706 1         3,790   3     7 10 4 89 1,207 1,244 1 62 3     25 9 1,679   581 2 2       4,928                   5               3   3           11 9,229
46 ลพบุรี                                                       1       2     27 55   11           234   11           341   4   1   7   14 1,762 601   53           1,702   93           4,237   1     3 9 1 29 2,760 1,177 1 111       2 1 2,470   205 14         6,784                                   1               1 11,363
47 สมุทรสงคราม                                                           2     1 110   51   6           21   4           195       1       66   331   34         4 203   71           710   1       7 5 57   562 1 46       4 4 277   61           1,025                   14               21   1           36 1,966
48 สมุทรสาคร                                                                   41   44 60             81       55       281       1 2     105 133 446 52             1,039   18           1,796         3     102 173 695 7 1         1 1,619   2           2,603                                                     4,680
49 สระบุรี                                                           2 3 1   94 23 166 1 8       3 1 73   18           393   11   1 1 4   78 550 1,645   19       7 6 741   332           3,395   24   1 1 7 3 32 961 2,455 1 27       19 9 1,017   261           4,818                                                     8,606
50 สิงห์บุรี                                                           2 2     32   41   8       1   49   5           140   2   3 12 3   54 1 385   22       4 1 304   97 3         891   3   2   11 2 41 1 936 3 27 1     10 3 593   165 14         1,812                                                     2,843
51 สุพรรณบุรี                                                             187 1 2 27   51   14           88               370   14     71 1 2 99 1 988 1 40         11 1,280       1       2,509 2 26     37 4 1 98 1 1,517 2 104       2 2 1,986   2 1         3,785                                   19               19 6,683
52 อ่างทอง                                                       2   9 71     27   67   12       3   90   9           290   10   1 45 2 1 68   461   12       3   768   182 9         1,562 1 10   1 32 2 2 78   1,109   21       7 3 1,416 1 354 17         3,054                                   1               1 4,907
53 อุทัยธานี                                                               1   17   19   9         1 76   10           133   11 2 1 2 5 2 66   309 2 123 1     3 4 972   259 14         1,776   24     2 11 4 36   479   209       10 4 1,326   345 2         2,452                                                     4,361
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                 1       262                 446   2           711         2       456 1               973   6           1,438                                                     2,149
56 กทม                                                       12   7 56     488 43 770 107   1       6 857   118 2 15   8   2,490 1 82   17 68 2 3 674 2,352 7,620 77 2 1   1 1 97 8,819   2,057 6 9   18   21,907 1 71 2 11 89 6 1 754 2,962 12,732 28   2   1 3 102 10,794   1,680 9     1   29,249                                                     53,646
รวมทั้งภาค                                                       39 20 48 532 16 7 1,699 334 2,237 217 131 11     38 14 3,205   335 2 73   8   8,966 1 291 90 43 346 61 25 2,804 9,168 21,273 175 703 5 2 1 63 199 29,403   5,489 105 16   18   70,281 5 285 15 31 321 120 32 2,796 13,073 36,938 68 1,168 9 49 1 159 213 39,422 2 5,677 118 7 1 1   100,511   1 1             19               55   4           80 179,838
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   7   5   9           40   1           62   3       1   40 113 321   160   21     1 1,202   338 2         2,202   2   1 3 4 1 3 102 191   248   4   2 1 1,735   316 3         2,616                                                     4,880
58 ชุมพร                                                       6   27 1 1   2 13 6 4 20           133   4           217   28     2 3   11 370 210   133       4   1,218   200 1         2,180   49     3 8   8 361 414   298 1     9   1,994   296           3,441                                                     5,838
59 ตรัง                                                       2     160         56   8           87   4           317   21     101 1   12 4 678   433       1 3 976   233 4         2,467   12     45 5 1 14 7 968 1 580       2 2 1,371   235 3         3,246                                                     6,030
60 นครศรีธรรมราช                                                       5     93 1   233 15 28   29       7 1 128   16           556   61 2   70 4   201 489 844   993     1 22 14 3,056   841 10         6,608   68     33 8 1 237 686 1,264   1,520       19 13 3,016 1 1,125 20         8,011                                                     15,175
61 นราธิวาส                                                       7     4 2   136 14 321 1 197   51       449   45           1,227 1 12 1 5 11 6 5 52 179 1,793   1,225   370   6 3 3,223 1 566 1         7,460 1 28   7 8 20 7 38 244 1,955   984 1 313   28 1 2,963 3 457 2         7,060                                                     15,747
62 ปัตตานี                                                       2   1 84 3   91 22 900 3 71   106   4   290   92 7         1,676   9   3 65 10 2 68 611 4,439 2 201   1,525   2 7 1,676 2 1,075 24         9,721     3 5 20 17 4 39 533 4,794 1 281 1 1,242   19 4 697   823 13         8,496                   1               1   5           7 19,900
63 พังงา                                                           3 2     25   18 32 31           48       1 36     196   4     1 4 1 55 17 204 4 64       1 1 620   39     21     1,036   5   1   2 2 45 26 313 5 94   3     1 663   60 1   7     1,228                                                     2,460
64 พัทลุง                                                       1     142     2 3 35   18           46               247   13     121     21 101 652 1 704       8 2 1,453 2 44 13         3,135   8     81 2   10 99 1,079   986   1   18   1,440 2 50 17 1       3,794                                                     7,176
65 ภูเก็ต                                                       1           14   49 1         1   45   8       20   139   17     1 3   48   506 3             646   105 2     12   1,343   2     2   1 83   720 1             898   107 12     3   1,829                                                     3,311
66 ยะลา                                                       5 1 52 69 1   100 19 430   314   50     2 215   67       5   1,330   21   12 41 8 1 137 226 2,723 1 990   1,603   10 7 995   866 2     25   7,668   17   9 32 7 3 64 272 2,775   1,169   1,105 1 14 9 822   566 8     28   6,901                                                     15,899
67 ระนอง                                                             1     23   65 36 7           40   1   165       338   8     9 6   53 50 406 40 108       5 1 312   95   8       1,101   6 1   8 3 1 51 96 582 12 138       2 2 471   101 1         1,475                   1   7           4   6           18 2,932
68 สงขลา                                                             396 1   439 67 222   29   8     3 263   64       34   1,526 6 2   1 136 7 1 487 854 3,023   282   102     21 2,788 1 1,158       87   8,956 5 4   2 90 8 2 380 1,066 4,613   415   65   2 42 2,661   1,531 4     24   10,914                                                     21,396
69 สตูล                                                             9     21 4 38   24           70   26           192   8   1 14 4 3 23 104 501   173   22   8 1 955   525 1         2,343   14     7 3 3 15 103 876   248   6   7 2 838   596           2,718                                                     5,253
70 สุราษฏร์ธานี                                                       2     243     43 25 53 2 96       4 1 93   19       22   603   21   2 49 1   186 381 424 1 1,123       11 8 2,165   680 14     3   5,069   55     49 6 2 177 447 905   1,521       20 10 2,528   854 6         6,580                                                     12,252
รวมทั้งภาค                                                       31 1 83 1,204 9   1,136 182 2,226 79 853   215   16 7 1,947   347 7 166 36 81   8,626 7 228 3 24 621 58 13 1,394 3,499 16,724 52 6,589   3,643 1 78 69 21,285 6 6,765 74 8 21 127   61,289 6 270 4 25 381 93 28 1,164 4,042 21,449 20 8,482 3 2,739 1 142 87 22,097 6 7,117 90 1 7 55   68,309                   2   7           5   11           25 138,249
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                           3 47     130   57 1 22           138   2 1         401 2       14 2   98 1 535   166       2 2 1,190   40 2         2,054   2     4 7   87 9 972   305       4 1 1,696   28 1         3,116                                                     5,571
72 ฉะเชิงเทรา                                                           1 112 2   25   81   16       6   22   21           286   2   2 107 8 1 102 214 923 2 47       14 4 222   878           2,526   2 1   107 13 7 77 429 2,003   90       31 6 314   1,138           4,218                                                     7,030
73 ชลบุรี                                                       17   6 15 8 2 390 43 177 5 9 1     6 4 272   84       26   1,065   23   8 9 6 1 440 1,003 1,773 6 8       2 9 1,788 1 1,571 9 2       6,659   4 3 3 27 15 2 628 1,620 3,264 8 17       6 11 2,514 5 1,344 4 1       9,476                                                     17,200
74 ตราด                                                           1 2 1       21 7 6           150   1           189   1   1       2   271 12 77         2 806   30 1 1       1,204         1 2 1 5 1 435 16 125           892   39 1 2       1,520                                   5               5 2,918
75 นครนายก                                                       3           2 5 8 2             125   2 1         148   3     5 1   18 226 172 1 3   1   1   920   18 6         1,375   11   1 5 2 1 31 334 491   1       2 3 1,041   28 1         1,952                                                     3,475
76 ปราจีนบุรี                                                           3 10     8 36 150   7       3 1 68   17 1         304   1   1 14 4   51 683 1,190   10       9 16 433   410 3         2,825   4   3 5 7 5 87 1,236 2,104   23       12 11 647   489 3         4,636                   11                   1           12 7,777
77 ระยอง                                                       5   17 5 1   51 1 122 8 43           244 1 54       7   559   95 1 1 8 3 3 70 186 644 8 32         4 1,904 2 655 2     3   3,621   13   1 2 5 1 103 338 549 5 41         3 3,206   181 3         4,451                                   2               2 8,633
78 สมุทรปราการ                                                           2 6 1 1 96   91 8         1 1 195   80       1   483   1   1 18 5 2 194 1 1,044 2 1 1     4 5 1,711 2 1,350 1         4,343   5   5 4 11 2 198 5 1,872 1   2     10 6 2,146 4 1,058 3 1       5,333                   2               4               6 10,165
79 สระแก้ว                                                       1 1 13 52   1 63 11 86 16 27       4 3 43   15   1       337   10 2 1 45 20 5 53 416 961 4 169       10 16 546   438 4 1       2,701   8 3 2 28 14 2 77 659 1,517 3 142       16 21 719   756 5         3,972                                                     7,010
รวมทั้งภาค                                                       26 1 46 249 13 4 765 96 793 47 130 1     20 9 1,257 1 276 3 1   34   3,772 2 136 3 15 220 49 12 1,028 2,730 7,513 35 513 1 1   42 58 9,520 5 5,390 28 4   3   27,308   49 7 15 183 76 21 1,293 4,631 13,207 33 744 2     81 62 13,175 9 5,061 21 4       38,674                   13               11   1           25 69,779
รวมทั้งประเทศ                         10         77   4           91   865 41 1,907 5,310 217 31 6,296 989 10,357 879 9,965 1,825 219   475 218 28,094 3 2,334 46 325 36 323 1 70,756 14 1,699 179 332 3,482 789 148 9,252 23,937 83,355 659 55,153 1,405 3,646 4 1,756 664 170,737 34 40,728 378 129 23 315 1 398,819 15 1,633 105 225 2,486 1,273 301 9,341 34,904 138,677 440 88,095 1,692 2,789 7 3,867 785 218,041 80 50,307 557 38 8 214 1 555,881   1 1