รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 เชียงราย                                                           24           42   31 102       2 238   4           443   22   2           134 66 36 207     1 13 367   41   4       893   30   1   1       184 54 31 208     3 10 332   95   5       954                                                     2,290
3 เชียงใหม่                                                       117   33 6 7   398 32 184 97 74 538     70 34 37   265   6       1,898   159   16 3 26 2 238 204 400 79 121 428     68 14 54   1,013   20       2,845   115 2 6 11 21 7 281 297 825 107 202 355 1   42 8 103   1,403   7       3,793                                                     8,536
4 ตาก                                                             1 1   43 83 11   2 69         396   5 2         613         1 2   22 160 61 1 3           269   69 11         599   2       1   70 207 159   9 1     5   300 1 104 15 1       875                                                     2,087
5 นครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 น่าน                                                                           2 17                         19                       6 43     2   1               52                   1   9 67         3               80                                                     151
7 พะเยา                                                       1 5 22 24 2   17 1 17 1 21       22 2 109   5           249   4 6 8 26 15   39 85 64   66 4     101 3 274   164 5         864   6 1 2 41 8 1 53 182 130 2 73 9     58 6 362   327 1         1,262                                                     2,375
8 พิจิตร                                                           4 2 7       17   8       6   12   3           59       4 10 21       94   21       5   59   146           360       1 17 12 2   1 180   29       14   96   232           584                                                     1,003
9 พิษณุโลก                                                         1 1 5     48 6 2   2           28               93     1         125 56 53   6         2 240               483     1     1   151 108 102   21         1 504   1           890                                                     1,466
10 เพชรบูรณ์                                                                                                                       5                                   5               1                                   1                                                     6
11 แพร่                                                           22 4 6 1 26   45 2 31 1     38   171   5           352   3   4 4 1   25   67   30       28   240   64 1         467   1   1 1 6 1 30   181   52 5     31 2 332   206           849                                                     1,668
12 แม่ฮ่องสอน                                                           1       9   20   3 7         11   14           65   2     3 1   16   40 2 13 15         22   99           213       1 1 1   17   102   16 10     1   22   122           293                                                     571
13 ลำปาง                                                       6   113 67 5   8 1 174 3 92 2     42   206   11           730   13   4 77 13 2 31 63 623   224 2     122 6 462   270           1,912   3   2 80 33 1 41 183 1,085 2 307 9     94 3 651   356           2,850                                                     5,492
14 ลำพูน                                                       1   12 8 7       44 2 10 23     29   115   9   3       263   1     8 14 4   1 136 11 47 23     42 1 351   258 4 4       905   2   1 8 22 3 2 1 297 8 31 72     39 1 524   378 7 1       1,397                                                     2,565
15 สุโขทัย                                                           327           44   10       1   37   7           426       1 2 1   25   135   30           121 1 178           494       14   1   39   231   69       2   144   250           750                                                     1,670
16 อุตรดิตถ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                       125 6 559 117 35 1 549 123 600 105 286 759     208 38 1,360   328 2 9       5,210   204 7 39 134 94 8 526 569 1,807 159 603 722     369 39 2,460 1 2,302 21 28       10,092   159 4 29 159 107 15 685 979 3,477 173 849 736 1   289 31 3,373 1 3,474 23 14       14,578                                                     29,880
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
18 ขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                      
19 ชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                                      
20 นครพนม                                                             8       1 4   9           1   3           26         27 1     50 162   131       1   119   48           539         18       39 11   9           122   36           235                                                     800
21 นครราชสีมา                                                       5   12 105 7   302 26 161   191       78   338   23       9   1,257   4   3 89 25 3 610 861 2,264   1,034 1     132 13 4,683   821       13   10,556   11 5 4 64 28 8 473 1,062 3,474   1,760       137 10 6,838 3 1,224 1     13   15,115                                                     26,928
22 บุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                      
23 มหาสารคาม                                                             7         13   108           11   3 1         143     1   12         86   1,790       5 1 156   246 1         2,298   3   2 22         146   2,589       14   616   156 1         3,549                                                     5,990
24 มุกดาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                      
25 ยโสธร                                                           1   1   7   13   9           19               50   1   1       131 83 213   203         2 639   9           1,282         5 1   96 105 443   361         1 1,015   88           2,115                                                     3,447
26 ร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                      
27 เลย                                                                                                                                                                                                                                                                      
28 ศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                                      
29 สกลนคร                                                           86 11 2       24   93       27   70   10 1         324   5 1 24 14 8   3 165 212 3 745       76 1 785   367 1         2,410   9 2 20 13 1   1 121 290   371       28   675   432 2         1,965                                                     4,699
30 สุรินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                      
31 หนองคาย                                                           2 13         17 7 2           23   1           65         7       1 63 5 9       2 2 206   13 1         309         5         120 15 7       2 1 307   3           460                                                     834
32 อุดรธานี                                                           13 42         91   32       3   60   7           248   10   2 29         362 1 461       7 6 673   332           1,883   7   1 18 3 2   1 1,135 1 758       10 3 932   143           3,014                                                     5,145
33 อุบลราชธานี                                                           84 8 1           105       35 1 309   3           546   1   3 3 1       3   692       55 6 1,141   114           2,019   2     4         14 2 980       33 1 1,485   207   1       2,729                                                     5,294
34 หนองบัวลำภู                                                             16             6           91               113         12     1   2   154           1,015     1         1,185   1     16   1 1   6   377 1         1,017               1,420                                                     2,718
35 อำนาจเจริญ                                                             1             6           58   1           66   2     6 1       6   88       4   536   44           687   5     6 2       8   158       3   593   101           876                                                     1,629
36 บึงกาฬ                                                           29 12         6   30       1   21   4           103   2     14 2       49   178       4   224   116           589         12         35   245       6   380   120           798                                                     1,490
รวมทั้งภาค                                                       5   227 223 11   309 27 329 7 591       144 1 1,001   55 2     9   2,941   25 2 33 213 38 3 745 1,160 3,422 9 5,485 1     286 31 10,177   2,110 4     13   23,757   38 7 27 183 35 11 571 1,328 5,682 18 7,615 1     233 16 13,980 3 2,510 4 1   13   32,276                                                     58,974
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                                   79 96                 71               246                                                                                                                                                             246
38 ชัยนาท                                                                                                                                                                                                                                                                      
39 นครปฐม                                                                                                                                                                                                                                                                      
40 นนทบุรี                                                         6   25         10               40               81   2 6   25         51             1 357   1           443   1 2   51       1 133               516   1           705                                                     1,229
41 ปทุมธานี                                                                     2 10               27               39                 28 362               185               575                 139 352   1           417   2           911                                                     1,525
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                     18 12               26   2           58         1       287 171   4       1   440   45 2         951     1           409 362   24           467   56           1,319                                                     2,328
43 อยุธยา                                                                                                                                                                                                                                                                      
44 เพชรบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
45 ราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
46 ลพบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
47 สมุทรสงคราม                                                                 1 57   20 4 2           20   10           114               48   125   22           144   62           401   1   1     1 35   265   20         5 243   65           636                                                     1,151
48 สมุทรสาคร                                                                                                                                                                                                                                                                      
49 สระบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
50 สิงห์บุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
51 สุพรรณบุรี                                                           2 29 1   16   11   1       1   25   1           87   1     17   1 35   265   11           384   1           715       1 13   1 48   422   19         2 498     1         1,005                                                     1,807
52 อ่างทอง                                                             7     7   5               28               47         7     22   37   1           333   1           401   2     7     42   157               697   5           910                                                     1,358
53 อุทัยธานี                                                                                       11   2           13                   3               119   4           126                   17   4 1     1   166   11           200                                                     339
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                       1   4 19       9 76 34             125   5       5   278   1   1 4     2 243 616 2           21 984   116       12   2,002   1   2 14 2 1 1 295 1,520 8 1         14 1,170   406       4   3,439                                                     5,719
รวมทั้งภาค                                                       1 6 6 80 1 1 159 125 144 38 3       1   373   20       5   963   4 6 1 54   1 107 558 1,630 2 38       1 22 2,946   230 2     12   5,614   5 3 4 85 2 3 126 844 3,228 8 69 1     1 21 4,174   546 1     4   9,125                                                     15,702
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                                       13               13               3   25               228               256               9   34   4           298   2           347                                                     616
58 ชุมพร                                                                     4     2           27               33   6             152 25   31           328   3           545   7       4     106 50   72           604   2           845                                                     1,423
59 ตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                      
60 นครศรีธรรมราช                                                             5     10 3 5   8           43               74   5 1   4     42 158 114   90       6   653   16           1,089   11 1   4     50 185 206   146       7 1 795   50           1,456                                                     2,619
61 นราธิวาส                                                                       29       2       14               45   4             1 293   51 1 17       90   44           501   3             17 399   6   30     1 98   52           606                                                     1,152
62 ปัตตานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
63 พังงา                                                                       2 6             20         18     46   1               13   1           34         11     60   2               10   4           67         2     85                                                     191
64 พัทลุง                                                                                                                                                                                                                                                                      
65 ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                      
66 ยะลา                                                                                                                                                                                                                                                                      
67 ระนอง                                                                           1           9               10                   17 1 17       2   177   6           220                   13   17       1   153   11           195                                                     425
68 สงขลา                                                             44     282 39 43   1           24           5   438         70     329 189 411   1         1 266   6       14   1,287         48     288 206 688   8         1 406   16       8   1,669                                                     3,394
69 สตูล                                                                                                                                                                                                                                                                      
70 สุราษฏร์ธานี                                                             47     17       16           12   6           98   48     21 1   90   6 1 280         3 283   150           883   41     12 1   106   30   498         5 305 1 269 1         1,269                                                     2,250
รวมทั้งภาค                                                             96     309 46 79 6 28   2       162   6     18 5   757   64 1   95 1   464 500 904 2 471 1 17   8 4 2,059   225     11 14   4,841   64 1   64 5   453 514 1,430   755   30   8 8 2,726 1 402 1   2 8   6,472                                                     12,070
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                                   206       1           39   1           247               82   10   17         5 261   12           387         1         23   25           340   19           408                                                     1,042
72 ฉะเชิงเทรา                                                             6     63   23   7         1 3   15           118         10     93 75 121 1 5         3 5   236           549       1 17 4   75 152 307 1 4       1 2 23   276           863                                                     1,530
73 ชลบุรี                                                                       23               29   9           61               1   110             2 18   205           336                   256               56 1 162           475                                                     872
74 ตราด                                                                       3 6             35               44                   13 2             12               27                   63 5             35               103                                                     174
75 นครนายก                                                                       3             1     2           6                   34             2 5   19           60           2       99               16   24           141                                                     207
76 ปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
77 ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                      
78 สมุทรปราการ                                                                   276   12 1             33   7           329   1           143   74 1             60   62   1       342               149   213     1       1 97 1 38 1         501                                                     1,172
79 สระแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                             6     545   64 7 8         2 139   34           805   1     10     319 75 362 4 22         12 361   534   1       1,701       1 18 6   224 152 961 6 29 1     1 3 567 2 519 1         2,491                                                     4,997
รวมทั้งประเทศ                                                       131 12 792 522 47 2 1,871 321 1,216 163 916 759 2 <