รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเวียงหนองล่อง ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 61/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 6113000071 นาย บุญเลิศ นายคำ
รายการทั้งสิ้น : 1
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า