รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอป่าซาง ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6123000539 นางสาว วิกานดา -
2 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6123000360 นาย จีระศักดิ์ จันทร์งาม
3 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6113000354 นาย ขวัญชัย ขุมเงิน
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า