รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอป่าซาง ระดับ ประถม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6111000022 นางสาว เบี๊ยะเลย์ -
2 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6111000077 นางสาว ระวี -
3 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6121000010 นาย อ่องเมือง -
4 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6211000016 นาย ป่าง ลุงกอ
รายการทั้งสิ้น : 4
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า