รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอป่าซาง ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 61/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6112000258 นางสาว แสงอ่อน ลุงอ่อง
2 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6112000249 เด็กชาย สุรพล -
3 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6012000059 เด็กชาย วายุ -
4 อำเภอป่าซาง ลำพูน 6022000010 นางสาว ศรีอ่อง หมอกใส
รายการทั้งสิ้น : 4
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า