รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 61/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6123000894 นางสาว แสงหลวง -
2 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6113000767 นาย รุ่งภพ ลุงคำ
3 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6113000123 นางสาว อ่อง ไทยใหญ่
4 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6013000148 นางสาว แสงอ่อน สายวัน
รายการทั้งสิ้น : 4
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า