รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 61/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6122000677 นางสาว สกุลธิดา ลุงตี้
2 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 5822000789 นางสาว ฝน ลุงชาย
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า