รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอลี้ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอลี้ ลำพูน 6123000344 นาง มาลัย ทอนสร้างนา
2 อำเภอลี้ ลำพูน 6123000063 นาง ธัญชนก โปร่งใจ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า