รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอวิภาวดี ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 5822000147 นาย สันติภาพ คงประดิฐ
2 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 5822000268 นาย มานพ พรหมจินดา
3 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 5922000104 นางสาว สายฝน จันทวงศรี
4 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 6012000062 นางสาว ทัศนียา บัวทอง
5 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 6012000071 นาย ศรวุฒิ ทับทิมทอง
6 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 6012000080 นาง ออนอนงศ์ บัวทอง
7 อำเภอวิภาวดี สุราษฏร์ธานี 6012000099 นางสาว อมรรัตน์ พราหมณ์ทอง
รายการทั้งสิ้น : 7
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า