รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอพระแสง ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 6022000567 นาย ภิญญา นวลศรี
2 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5912000043 นางสาว อรยา รุ่งเรือง
3 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5722001050 นาย ชาญนรันทร์ อยู่เป็นสุข
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า