รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอพระแสง ระดับ ประถม ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 6021000050 เด็กชาย ภาณุพงศ์ นกทอง
2 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 6021000023 เด็กชาย นนทกร พรหมด้วง
3 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5721000144 นาย สาธิต ทองศิริ
4 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5721000135 นาย สิทธิชัย ทองจันทร์
5 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5711000080 นาง อุไรวรรณ บำรุงภักดิ์
6 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5621000655 นาย นิรันต์ นุ้ยเจริญ
7 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5621000543 นางสาว น้ำฝน มาตรบรรเทา
8 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5621000413 นางสาว สุดารัตน์ ประกอบแก้ว
9 อำเภอพระแสง สุราษฏร์ธานี 5621000404 นางสาว มัทรี คุ้มรักษ์
รายการทั้งสิ้น : 9
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า