รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอบ้านนาสาร ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 6023000667 นาย มธุรส สุวรรณชาติ
2 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5913001010 นางสาว วริษฐา วัจนพิสิฐ
3 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5823000866 นาย พงษ์สิทธิ์ เพ็ชรวิจิตร
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า