รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอบ้านนาสาร ระดับ ประถม ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 6011000084 นางสาว นฤมล ไสย์สุวรรณ
2 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 6011000066 นาย สรวิทย์ ชินเมธากุล
3 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 6011000075 นาย เชิด เทพทุ่งหลวง
4 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 6011000057 นาย ชาญวิทย์ วาหรักษ์
5 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5911000053 เด็กชาย ฉกรรจ์ เกิดขาว
6 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5911000062 นางสาว สุธัญญา ทองเพชร
7 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5821000039 นาย มานะ สมแก้ว
8 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5821000020 นางสาว ปราณี ธรารักษ์
9 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5811000144 นางสาว สุธิดา ศรีเหรา
10 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5811000096 นางสาว หทัยชนก ลือหล้า
11 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5811000108 นาย นภา ชัยณรงค์
12 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5811000135 นางสาว จิราภรณ์ ละหานเพชร
13 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5811000087 นางสาว อรวรรณ ชูรัตน์
14 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5721000193 นางสาว มยุรฉัตร เชื่องช้าง
15 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5721000175 นางสาว ภรณี จบสุบิน
16 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5721000045 นาย สุชา รักนาควน
17 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5711000020 นางสาว ผกามาศ พรหมขวัญ
18 อำเภอบ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 5721000027 นางสาว เบญจวรรณ นวลเศรษฐ์
รายการทั้งสิ้น : 18
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า