รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด สุราษฏร์ธานี สถานศึกษา อำเภอดอนสัก ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ธานี 6023000173 นางสาว สิรินาถ ขาวมี
2 อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ธานี 5923000366 นางสาว เสาวลักษณ์ กรอดแก้ว
3 อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ธานี 5913000387 นาย เดชาธร พันธ์ภักดี
4 อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ธานี 5823000484 นางสาว เบญจรัตน์ จิตต์สะอาด
5 อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ธานี 5623000536 นาย อิศรา แก้วสร้อย
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า