รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอลี้ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอลี้ ลำพูน 6113000909 นางสาว ภาพิมล ต๊ะสุภา
2 อำเภอลี้ ลำพูน 6013000924 นางสาว เกษราภรณ์ แก้ววงศ์วาร
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า