ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6113000238 นาย อิทธพัทธ์ วงษ์คำดี
2 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6213000231 นาย ภานุวัฒน์ นาเอก
3 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6213000848 นาย ประเสริฐ แก้วเมือง
4 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6223000416 นาย สหภาพ ไววิทย์กรรม
5 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6223000546 นาย อานุภาพ กงสบุตร์
6 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6313000524 นาย วัชรพงศ์ โคกกรวด
7 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000026 นาย ภวัต ไพมุ้ย
8 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000165 นางสาว กมลนัทธ์ ทองรอด
9 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000183 นาย สมชาย จาดแจ้ง
10 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000259 นาย พิทักษ์ เจริญยิ่ง
11 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000334 นาย จักรกฤษณ์ ทูลศิริ
12 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000512 นาย ณัชพล อุ่นแก้ว
13 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000549 นางสาว นันทินี นาคศาลา
14 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000558 นาย ประมุข น้อยยา
15 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000642 นางสาว อรสา คงมา
16 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000839 นาย ปุณวัตร โชติพรม
17 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6323000848 นางสาว อาภัสรา เอี่ยมปลัด
18 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000077 นาย ปรีชา บุญชื่น
19 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000170 นางสาว สุทธิดา นารอด
20 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000376 นางสาว พรทิพย์ สุขยิ้ม
21 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000406 นาย เกรียงศักดิ์ ฟักมี
22 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000488 นาย นัทธพงศ์ ทิมห้อย
23 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000509 นางสาว สิริวิมล ราชประสิทธิ์
24 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000527 เด็กหญิง วิรมณ รักซ้อน
25 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000536 นางสาว จิดาภา อ่อนสิงห์
26 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000545 นาย วรรณณิยม สร้อยวัน
27 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000563 นาง วารี พวงลำใย
28 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000602 นาย จิรยุทธ อ่องแก้ว
29 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000620 นางสาว อรวรรณ เสืออินทร์
30 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000648 นาย จิรพัฒน์ ผิวเผือก
31 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000675 นางสาว สายธาร สุวรรณโชติ
32 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000714 นาย กรวิชญ์ แสงประกาย
33 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000723 นางสาว บุษกร แสงรัตนะ
34 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000787 นาย ชัยกร ทับทิม
35 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000817 นางสาว ชนากานต์ ชัยพิพัฒน์
36 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000826 นาย อดิศักดิ์ ดวงสุดา
37 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000899 นางสาว พุฒิพร เที่ยงทิพย์
38 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000901 นางสาว ศิริวรรณ เพ็งคล้าย
39 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000910 นาย ชัยศิริ คงสมบูรณ์
40 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000929 นาย จักรพล สนิกวาที
41 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6413000956 นาย ปะเด ปรมาริยากร
42 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000047 นางสาว ปานดาว คนดี
43 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000056 นาย นันทวัตร์ ทองคำ
44 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000074 นาง สาลี่ สนธิวรชัย
45 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000083 นาย นฤพล สกุลเทียนทอง
46 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000092 นาย เจษฎาภรณ์ เกยพระยา
47 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000104 นาย พีรวัฒน์ อินยัง
48 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000113 นางสาว มนทกานต์ พันธุมิตร
49 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000122 นาย สมยศ อินทร์ยัง
50 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000131 นางสาว รัตติกาล อิ่มเงิน
51 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000140 นางสาว ศิริกร ทองมั่นจันทร์
52 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000159 นางสาว พรมพร หริ่มแก้ว
53 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000168 เด็กชาย ฐิติวุฒิ วงษ์คำดี
54 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000177 นางสาว ภัทรภรณ์ ช้างมาก
55 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000186 นาย นรภัทร เทียนบาง
56 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000195 นาย นพเก้า โพธิ์เอี่ยม
57 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000207 นางสาว ทรงอัปสร จีนเทียน
58 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000216 นางสาว ศุภารัตน์ อ่อนเอี่ยม
59 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000225 นาย ยวง โพธิ์เพ็ชร์
60 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000234 นางสาว ชุติมา เป้าทอง
61 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000243 นาย อรรถพล พุฒหยวก
62 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000252 นางสาว อภิชญา สุโข
63 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000261 นาย นรวิชญ์ เส็งขำ
64 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000270 นาย วรวุฒิ สร้อยสมบุญ
65 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000289 นาย โสภณวิชญ์ วุ่นเหลี่ยม
66 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000298 นางสาว เบญจมาศ ทรงทัน
67 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000300 นางสาว อรอุมา ทับเรือง
68 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000337 นาย สรรเสริญ มูลสนธิ์
69 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000346 นาย จำลอง สนกัน
70 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000364 นาย พัฒน์ษกร โชติพรม
71 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000373 นาง ประมุข ศรีราย
72 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000382 นางสาว อำนวย บุญแต้ม
73 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000391 นาย เดชาวัต จี่มุข
74 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000412 นางสาว กฤติญา ธนมงคลศิริ
75 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000421 นาย ฐิติพงศ์ แพรดำ
76 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000467 นาย โกมินทร์ สุขล้ำ
77 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000476 นางสาว บังอร ปานสมบุญ
78 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000494 นางสาว ชาริยา สะอิมิ
79 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000506 นาย พีรพล กุลทอง
80 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000515 นางสาว รุ่งทิพย์ เก่งสาริการ
81 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000533 นาย ชูชาติ งามแม้น
82 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000542 นาย เกริกพล เมธากูน
83 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000551 นาย วุฒิชัย สีกล่อม
84 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000560 นางสาว จารุวรรณ บุญสร้อย
85 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6423000579 นาย ณัฐนันท์ คุ้มสุข
86 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000025 นาย เอกราช อุดมผล
87 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000034 นางสาว สมพิศ แสงสว่าง
88 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000070 นาย ภาณุพงศ์ สายศร
89 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000089 นาย นัฐพล รัศมี
90 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000098 นาย สุรศักดิ์ นิลกุล
91 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000100 นาย ณัฐกันต์ ป้อมแก้ว
92 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000119 นาย ธีรโชติ ยี่โพธิ์
93 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000128 นาย ภัคพล พูลจันทร์
94 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000146 นาย ทนุธรรม เกตุดำ
95 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000155 นาย ธีรนันท์ ทองพานิช
96 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000173 นางสาว ณัฎฐนิช ชัยเสนา
97 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000182 นางสาว ฐาญมน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
98 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000203 นางสาว วัชราภรณ์ ทองอ่ำ
99 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000212 นางสาว นันทนา ใจเฉย
100 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6513000230 นาย วัชรินทร์ พันชาติ
รายการทั้งสิ้น : 283
  หน้าที่    จากทั้งหมด 3 หน้า