ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6012000595 นาย ประกาษิต หงษ์ทอง
2 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6012000689 นาย ชัยวัฒน์ คำทรัพย์
3 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6022000444 นาย ธเณศ พรมจาด
4 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6022000499 นาย กิตติพงศ์ จารุสาร
5 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000338 นาย ธัญกร ทีวา
6 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000413 นาย ธนพล จ้อยร่อย
7 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000431 นางสาว ธัญจิรา จ้อยร่อย
8 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000525 นาย เจษฎากร ขาวฟู
9 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000637 นาย วรวุฒิ เปี่ยมท่า
10 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000776 นาย สายชล ประเสริฐปั้น
11 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000785 นาย ณรงค์ ขุนราช
12 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000851 นาย จิรภัทร สุวรรณแถม
13 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6112000897 นาย วีระพล ปลงใจ
14 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6122000335 นางสาว วาสนา คุ้มพ่วง
15 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6122000399 นางสาว ภัทราพร ขุนสุข
16 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6122000504 นาย นภดล จำนงค์
17 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6122000513 นาย ณัชพล เพ็งภาค
18 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6122000540 นาย วิทวัส เงินแพทย์
19 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000050 นาย สันติสุข มองทรัพย์
20 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000078 นางสาว น้ำฝน เปี่ยมปาน
21 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000096 นางสาว ประภาวรินทร์ ค้อมทอง
22 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000331 นางสาว วนิสา พูลมี
23 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000368 นาย นพดล เชียงสิน
24 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000546 นางสาว สุธาสินี ม่วงทอง
25 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000555 นาย พิชิต โทนง้าว
26 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000630 นาย ภูมิวัฒน์ อยู่วัตร
27 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6212000676 นางสาว สุทธิดา สอนแหยม
28 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000093 นาย พีรณัฐ ฉลาดดี
29 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000114 นาย ฤทธิเดช จันทร์ต๊ะ
30 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000132 นางสาว สุธิดา แจ่มศรี
31 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000141 นาย ณรงค์ สินเฉย
32 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000217 นาย ธรรมรัตน์ โทนสิงห์
33 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000253 นาย บรรหาญ เกษสาคร
34 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000280 นาย ธรรมนูญ ทองสุข
35 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000299 นาย ถิระ สุขสมกิจ
36 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000374 นาย อดุลย์ จันอิน
37 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000392 นางสาว ยุพา คล้ายคลึง
38 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000404 นางสาว เกสินี เกตุธานี
39 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000468 นางสาว นรีกานต์ จันทคูณ
40 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000495 นาย พงษ์พจน์ ขัวจันทร์
41 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000561 นางสาว สุกัญญา พวงเงิน
42 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000598 นาย ภูธเรศ นุ่มบุรี
43 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000646 นาย นันทวัตร ศรีเดช
44 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000664 นางสาว จันทิมา สร้อยทอง
45 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000673 นางสาว วรัญญา สนชัย
46 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000703 นาย ติณณภพ ใช้ธูปทอง
47 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000712 นางสาว หัสยา คำนิล
48 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000758 นางสาว มนทกานติ์ มาทัพ
49 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6222000815 นางสาว เพ็ญนภา นาคสังข์
50 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000026 สามเณร อภิสิทธิ์ โชติมณี
51 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000044 สามเณร นฤดล ชมทอง
52 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000080 สามเณร สุประวีณ์ ชมทอง
53 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000110 นาย ณรงค์ วงศ์วาลย์
54 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000129 นาย ไชยทัศน์ อ้นแสง
55 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000165 นาย อานนท์ ปรีชาจารย์
56 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000204 นาย ศรัณย์ นิชไธสง
57 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000231 นาย สุชาติ สดคมขำ
58 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000295 นางสาว กัณฌดากรณ์ สันต่าย
59 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000325 นางสาว มานิตย์ บ่วงเพ็ชร
60 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000334 นางสาว จุก ศิริเส
61 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000370 นางสาว ปิยวรรณ สร้างสวน
62 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000400 นางสาว สิริวิมล วิมลเศรษฐ
63 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000419 นาย เอกราช โลนุชิต
64 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000455 นาย รุ่งศักดิ์ อยู่เล่ห์
65 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000464 นาย กฤตเมธ อินทรวัฒพันธุ์
66 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000473 สามเณร อัครวิทย์ สุพร
67 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000482 สามเณร ใต้ฟ้า เภาคำ
68 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000567 นางสาว สุดารัตน์ อยู่กรุง
69 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000576 นางสาว มันตา คล้ายมะณี
70 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000606 นางสาว นิตยา ชูกลิ่น
71 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000615 นาง สุภาพร ตรงคมาลี
72 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000633 เด็กหญิง อุนนดา ฤทธิเอกจิตต์
73 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000642 นาย นรวินทร์ คำดำ
74 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000660 นาย สมบัติ ไวยมุกข์
75 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000679 นางสาว อุษา แวหะมะ
76 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000697 เด็กชาย ธันวา ชมภู
77 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000718 นางสาว สิริกร แหยมสนาม
78 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000727 นาย กฤษนัย ดีอ่วม
79 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6312000745 เด็กชาย ณวัชร บัวขาว
80 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000023 สามเณร ปิยะวัฒน์ ปลื้มใจ
81 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000032 สามเณร กิตติพล ดาธรรม
82 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000041 สามเณร วิชาญ หมวกแก้ว
83 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000069 นางสาว จุฑามาศ สุขชื่น
84 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000087 นาย สุเนตร จันทรา
85 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000096 นางสาว ธนัชพร เพ็งภาค
86 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000108 นางสาว ลภัส เพิ่มพิพัฒน์
87 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000117 นางสาว นภัสกร พุทธโกสัย
88 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000126 นางสาว แพรวพราว พวงลำเจียก
89 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000135 เด็กชาย พีรพัฒน์ เลขเภิก
90 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000144 นาย จิรพัฒน์ บงบุตร
91 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000153 นาย ศิวกร นิลกำแหง
92 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000162 นางสาว อริสา จ่างผล
93 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000171 นาย มงคล บุญพญา
94 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000180 นาย ภานุกร บุญเงิน
95 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000199 นาย กิตติพงษ์ แดงศรี
96 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000201 นาย ธนกฤต พูลวิจารณ์
97 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000229 นาย ทนงศักดิ์ มินภักดี
98 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000238 นาย กิตติคุณ ทาเอื้อ
99 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000247 นางสาว ชลิตา วงษ์สถิตย์
100 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6322000283 นาย วรภพ จุ้ยกระยาง
รายการทั้งสิ้น : 289
  หน้าที่    จากทั้งหมด 3 หน้า