ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6111000559 นางสาว สิริสาข์ สุขพิระ
2 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6121000163 นาย วินัย ม่วงมี
3 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6121000369 นาย เกรียงไกร รองสิน
4 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6121000499 นางสาว ชญาณี อิ่มเต็ม
5 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6121000510 นาง ประยงค์ พูลเสนาะ
6 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6121000529 นางสาว วริศรา ฉิมอ่วม
7 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000011 นางสาว ทองดี ใจหาญ
8 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000020 นางสาว เสนาะ นิลแสง
9 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000039 นาง จันเพ็ญ สงพูล
10 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000066 นาย จักกฤช รักจับ
11 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000075 นาย สมชาย เกิดอ่วม
12 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000084 นาย มานพ จำรัจศรี
13 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000114 นาง ปัทมพร จันทร์แรม
14 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000132 นางสาว กนกวรรณ ขำเกิด
15 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000150 นางสาว วันเพ็ญ คลังพานิช
16 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000196 นาง วันทการณ์ สุขโต
17 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000208 นาง บุญเลิศ สีแพ่ง
18 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000244 นางสาว กาลิตา สุขสรรค์
19 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000271 นางสาว พรวิภา นิลเกษร
20 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000280 นาย วันชัย แก้วสิงห์
21 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000299 นางสาว วลัยรัตน์ สิทธิกรรณ์
22 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000301 นางสาว สำรวย สังข์ทุ่ง
23 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000310 นางสาว สำราญ เชิดฉาย
24 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000329 นาง ทองแดง โพธิ์อินทร์
25 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6211000338 เด็กชาย สุวัฒน์ แจ้งนคร
26 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000027 นางสาว สมใจ สุขรุ่ง
27 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000054 นาง มาลี บุญธรรม
28 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000063 นาย สำเภา ดาวทอง
29 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000072 นาย อำพล เพชรรักษ์
30 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000081 นาย จอมขวัญ คำเสือ
31 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000102 นาย มนัส สอนพงษ์
32 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000111 นาย เศรษฐศาสตร์ นันทมนตรี
33 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000148 นาย ถุงเงิน คล้ายสอน
34 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000166 นาย จีระวิน จันทร์รอด
35 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000184 นาย ภาฆิณ แสงมอน
36 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000193 นางสาว บังหลง ทิอ่อน
37 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000205 นางสาว หยด หงษโม้
38 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000214 นาง บุปผา เทียนงาม
39 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000232 นางสาว พิมพ์ประภา ดีเลิศ
40 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000241 นางสาว สุดารัตน์ ทองเกิดหลวง
41 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000269 นางสาว สายฝน ดอนไพรนุช
42 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000308 นางสาว ดวงใจ หลั่งแพ
43 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000317 นาง วันเพ็ญ เข็มอ่อน
44 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6221000326 นาย พิม กลิ่นนารีศรี
45 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000014 นางสาว วรรณภา รัศมีพงษ์นันท์
46 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000023 นางสาว จิรพรรณ ดวงแก้ว
47 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000032 นางสาว ต๊กตา จันดา
48 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000041 นางสาว อมรรัตน์ กองสา
49 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000050 นางสาว ศศิมา แก้วเทศ
50 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000069 นางสาว ดวงดาว ทาลี
51 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000078 นางสาว สมคิด ภู่ระย้า
52 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000087 นาง อำพร เพชรรักษ์
53 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000096 นางสาว ดวงกมล ชูศรี
54 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000108 นาง กฤษณพร ทับโพธิ์
55 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000117 นางสาว เกศินี เหลืองทอง
56 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000126 นางสาว เพ็ญนภา กลิ่นกสิกร
57 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000135 นางสาว ณัฎฐณิชา รอดภู
58 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000144 นางสาว ดวงตา คำภิรานนท์
59 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000153 นางสาว สิรินทรา เบี้ยวเก็บ
60 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000162 นาง ปราณี อัตพุธ
61 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000171 นางสาว ธนพร ลาวบัณฑิตย์
62 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000180 นางสาว โชติกา นาคสังข์
63 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000199 นางสาว นรีกานต์ บุญเงิน
64 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000201 นาง จิราภรณ์ ค้าธัญญะ
65 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000210 นางสาว เพ็ญแข มั่นเพ็ง
66 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000229 นาย สรรเพชญ ยังถิ่น
67 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000238 นางสาว สรชา พุ่มสมุด
68 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000247 นาย ชัชชัย นุ่มแสง
69 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000265 นางสาว สำราญ เงินเลี้ยง
70 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000274 นาง จงกล รอดทอง
71 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000283 นางสาว ชุตินันท์ เอี่ยมเจียม
72 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000292 นางสาว อัญชลี แสงจันทร์
73 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000304 นาย ลำพึง จันทร์แรม
74 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000313 นางสาว ณัฏฐา เณรแขก
75 อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 6311000322 นาย คม เสือวงษ์
รายการทั้งสิ้น : 75
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า