ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5921000108 นาง ไพรวัน สอนอินต๊ะ
2 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6011000020 นางสาว สโรชา เถื่อนนุ้ย
3 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6011000048 นางสาว ละเมียด เณรผึ้ง
4 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6021000036 นางสาว มะลิสา แขกเณร
5 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6111000014 นาย อนุรักษ์ กล้าหาญ
6 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6111000023 นางสาว อรทัย ไพรสันต์
7 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6111000041 นางสาว สาวิตรี แสนพันทา
8 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6111000050 นางสาว ปิยะภรณ์ อินทร์กัน
9 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6111000069 นางสาว เบญจรัตน์ ทับงิ้ว
10 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000011 นางสาว ณัฐวดี เชี่ยวชาญ
11 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000020 นาย บุญมา ภุมมาศรี
12 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000048 นาง บำรุง สีวันนา
13 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000057 นาง ถ้วน พุ่มจำปา
14 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000066 นาง สมพิชา เอื้ออารีย์
15 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000075 นาง ประสิทธิ์ เอื้ออารีย์
16 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000084 นาย สุรพล สีวันนา
17 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000105 นาย ธนากร สะใบบาง
18 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000123 นางสาว จิดาภา โคตรทิพย์
19 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000132 นาย ศุภชัย ยอดดำเนิน
20 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6121000187 นาง บัวลอย สีวันนา
21 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6211000017 นางสาว มะลิวัลย์ เชียงหนู
22 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6211000026 นาย สุรชัย โพธิ์ทอง
23 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6211000035 นาง สุจินดา ลาสา
รายการทั้งสิ้น : 23
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า