ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5613000443 นาย อุทัย ไผ่งาม
2 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5813000038 นาย วุฒิพงษ์ ครคง
3 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5813000270 นาย วิศรุต ฉัตรบุปผา
4 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000110 นาย ณวพงศ์ เจตนเสน
5 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000231 นางสาว จตุพร การภักดี
6 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000624 นาย ณัฐพงษ์ ดาบแก้ว
7 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000633 นางสาว มลธิชา จันทร์ดำ
8 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000642 นาย มงคล แม้นพยัคฆ์
9 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000718 นางสาว สายใจ ครคง
10 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000848 นางสาว แพนฟิน ศรีบุญมา
11 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5823000857 นางสาว นันทภรณ์ ใหญ่ยงค์
12 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000095 นางสาว วันทนีย์ เนียมหวาน
13 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000200 นางสาว ณัฐนิชา ทาเอื้อ
14 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000219 นางสาว อรพินท์ เพชร์พ่วง
15 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000246 นางสาว โบว์ ดีศรี
16 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000349 นาย สานิด พุ่มเข็ม
17 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5913000460 นางสาว บัณฑิตา การภักดี
18 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000010 นางสาว บุญสม เปรมทอง
19 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000056 นาย วรพงศ์ กาฬภักดี
20 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000065 นางสาว สุพรรณิการ์ ชัยสรรค์
21 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000083 นางสาว ฑุลิกา น้ำแก้ว
22 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000104 พระ วิสุทธิ์ สุขะวัฑฒะโก
23 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000140 นาย ปัญญา แตงนิ่ม
24 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000159 นาย พิษณุ ผ่องแผ้ว
25 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000168 นางสาว วรรณิศา เกิดแก้ว
26 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000177 นางสาว สุภาสิณี อ่อนอู
27 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000186 นาย สมพงษ์ เปี่ยมสุข
28 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000195 นางสาว รสสุคนธ์ การภักดี
29 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000216 นาย จักรกฤษ เสริมศิลป์
30 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000225 นาย เรวัฒน์ จันทร์ภู่
31 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000300 นางสาว ปัทมพร ศรีวันนา
32 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000328 นางสาว รัตนาภรณ์ แตงสุข
33 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000364 นางสาว รัตนวรรณ กองการ
34 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000373 นาง รุ่งนภา แซ่เล้า
35 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000391 นางสาว จินต์จุฑา ครคง
36 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000403 นาย พลกุญชร เทพรักษ์
37 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000449 นาย สุวรรณ สไบทิพย์
38 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000467 นาย ชานัน สีวันนา
39 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000476 นาย วรินทร คงกำปั่น
40 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000485 นางสาว สุภัสสร มะโหฬา
41 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000494 นาย แมน พุ่มจำปา
42 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000515 นาย ธนพล ศรีวันนา
43 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000524 นาย สิรวิชญ์ ครคง
44 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000533 นาย อำพล แสงสว่าง
45 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000542 นางสาว ทิพวรรณ ชมเชย
46 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000560 นางสาว ชิดชนก เนตรท้วม
47 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000588 นาย ประทีป ปาละพงษ์
48 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000597 นาย เฉลิมศักดิ์ พวงมณี
49 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000609 นางสาว นริศรา กาฬภักดี
50 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000618 นาย ลิขิต น่วมปาน
51 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000627 นางสาว อารียา การภักดี
52 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000663 นาย มนตรี ลอแอ
53 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000720 นาย ปฏิพล ลีจ่อย
54 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000766 นางสาว ดรัลพร อินเงิน
55 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000805 นางสาว อัญชลี นรม่วง
56 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000814 นาย สิริชัย นรม่วง
57 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000823 นางสาว เจนจิรา ดวงจันทร์
58 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000832 นาย ฐานกฤติ หมวกทอง
59 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000841 นางสาว วิชญาพร ม่วงประสิทธิ์
60 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5923000850 นาย ทิวากร นันท์ชม
61 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000017 นาย กฤต ทวีผล
62 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000026 นางสาว เกสร จุ้ยเปี่ยม
63 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000035 นางสาว ศุภนิดา แพเพชร์
64 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000044 นาย ธีระ สารคำ
65 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000053 นาย สมจิตร ศรีเดช
66 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000062 นางสาว สายฝน เพ็งหมื่นราช
67 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000071 นางสาว นฤมล สุขสวัสดิ์
68 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000080 นางสาว กรรณิกา จ้อยชู
69 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000099 นาย พรหม รัชตะเกรียงไกร
70 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000110 นาย พงศธร ศรีเดช
71 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000129 นางสาว วรรณนิสา ดาราโพธิ์
72 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000138 นางสาว สิราวรรณ สีวันนา
73 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000147 นาย พิเชฐ ศรีเดช
74 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000156 นางสาว ศิโรรัตน์ นิ้วงาม
75 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000192 นาย ภานุวัฒน์ ชิรัมย์
76 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000204 นาย ธีรนันท์ กลัดเงิน
77 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000213 นางสาว เพชรมณี จันวิลา
78 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000222 นาย วัชรินทร์ บริบูรณ์
79 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000240 นาย ณัฐวุฒิ ทาสอนพันธ์
80 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000259 นางสาว นันทวัน ภู่สอน
81 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000268 นาง ประพิชญา ปานรักษา
82 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000277 นางสาว รติยา สิงหาหล้า
83 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000286 นาย สายันต์ น้ำจันทร์
84 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000295 นางสาว ลลิตา แหลมแก้ว
85 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000307 นาย อนุชิต เนียมจันทร์
86 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000316 นางสาว วรนุช ผ่องแผ้ว
87 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000325 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์เต็ม
88 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000334 นาย จักรพงษ์ คำมี
89 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000343 นางสาว ปราณี มะณีเนียม
90 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000352 นางสาว มนัสยา วงษ์ทอง
91 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000361 นางสาว สายทอง สะราคำ
92 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000370 นางสาว สุทธิดา จอมคำสิงห์
93 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000389 นางสาว รัตนภรณ์ บุตรดาวาปี
94 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000398 นางสาว วรกานต์ ทานะเวช
95 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000400 นางสาว ศิริวรรณ จีนกลาง
96 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000419 นาย สัญชัย โกช่วย
97 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000437 นาง มาลัย เอี่ยมสะอาด
98 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000446 นาย ตะวัน จีนเมือง
99 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000455 นางสาว ดวงฤทัย ไทยขวัญ
100 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6013000464 นาง ธิดาวรรณ แซ่โง้ว
รายการทั้งสิ้น : 282
  หน้าที่    จากทั้งหมด 3 หน้า