ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5622000559 นาย อลงกรณ์ เผือกผ่อง
2 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5622000689 นาย ธีรวัฒน์ ยอดเนียม
3 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5722000093 นางสาว ศิริลักษณ์ สุ่มเสมอ
4 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5822000050 นาง ลักขณา การภักดี
5 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5822000199 นางสาว สุทธิดา สอนแหยม
6 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5822000434 นาย พลอนันต์ เชิดชู
7 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000010 นางสาว มณฑริกา การภักดี
8 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000083 นาย สมศักดิ์ หยวกบุญมา
9 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000092 นาย ทนง ครคง
10 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000131 นาย กีรยุทธ บุญเนตร
11 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000216 นางสาว ภัสสร คำมา
12 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5912000243 นาย ณัฐพงษ์ ครคง
13 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000101 นางสาว อรนุช ชูอินทร์
14 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000147 นาย ณัฐวุฒิ เรียบเงิน
15 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000156 นาย จักรกฤตย์ นาเอี่ยม
16 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000183 นาย ไชยา ชิดปราง
17 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000204 นางสาว อุมาพร กลางธนู
18 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000213 นาย วรัณญู บัวอุไร
19 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000222 นางสาว มาริสา บูชา
20 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000240 นาย วิเชษฐ คุ่ยหอม
21 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000268 นาง อินทร์ทอง แก้วลือ
22 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000277 นางสาว ทับทิม บุญศรี
23 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000286 นาย กวีวัฒน์ เนตรท้วม
24 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000334 นางสาว ธนัญญา ทาเอื้อ
25 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000361 นางสาว สุภาวดี คงจ้อย
26 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000389 เด็กหญิง สิราวรรณ สุ่มงาม
27 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000398 เด็กหญิง น้ำผึ้ง เหมือนสังข์ดี
28 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000400 นาย นาวี บุญรอด
29 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000419 นางสาว สุดสงวน ศรีวันนา
30 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000428 นางสาว ขวัญตา เผือกผ่อง
31 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000437 นาย สุชา อ่ำพึ่ง
32 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000446 นาย นฤนาถ กาฬภักดี
33 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000455 นางสาว อรณิชา อินทร์พรหม
34 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000473 นาย ดุลยวัต ครคง
35 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000482 นางสาว จันทิมา พุ่มจำปา
36 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000503 นางสาว สิริพร ทองคำ
37 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 5922000530 นางสาว วรรณา นพดล
38 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000014 นาย จักรกฤช โฉมแก้ว
39 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000023 นางสาว ประภัสสร ศรีชัยนาท
40 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000041 นางสาว ชุดาพร โกพล
41 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000050 นาย อาทิตย์ ลาภรัมย์
42 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000069 นางสาว จุฑามาศ แซ่แด
43 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000078 นางสาว จันทร์สุดา แซ่แด
44 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000096 นางสาว กฤษณา สุขีพันธ์
45 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000108 นางสาว สิริรัตน์ ผาสุข
46 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000126 นาย ลมัย ภูฆัง
47 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000135 นางสาว สมฤดี การภักดี
48 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000144 นางสาว รุจิภา จันทร์ภู่
49 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000153 นาย สรพงษ์ คณฑา
50 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000162 นาย เจษฎากร มหาชัย
51 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000171 นาย นิรันดร์ ยอดดำเนิน
52 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000199 นางสาว ศิรินุช สุพรรณคง
53 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000201 นาย ทองก้อน ช่องสกุล
54 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000210 นาย ไพสน ชัยสุภา
55 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000229 นาย ธนา คุ้มเฟื่อง
56 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000238 นาย อลงกต ขำกล่ำ
57 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000247 นางสาว สุพัตรา ปิ่นทอง
58 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000283 นาย อมรชัย บุตรดาวาปี
59 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000292 นาย สุภัค ชาวโพธิ์ทอง
60 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000304 นาย ชยันต์ บุญจันทร์
61 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000313 นางสาว ธิดา มะนาวหวาน
62 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000322 นางสาว แพรวนภา สิงห์โสม
63 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000331 นางสาว แพรวนภา หวังอารี
64 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000340 นางสาว ยุภาพร ด้วงผุย
65 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000368 นางสาว คนึง ดียิ่ง
66 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000395 นาย ชัยทัต ทองอั้น
67 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000416 นาย ทองดี พุฒิสนธิ์
68 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000425 นางสาว พิมพ์แก้ว เล้าประเสริฐ
69 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000434 นางสาว นิลาวัลณ์ ชมชื่น
70 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000443 นางสาว พิมลัดดา ชมชื่น
71 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000452 นาย กิตติพงษ์ โฉมเชิด
72 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000470 นางสาว สุนิสา เสนานุช
73 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000498 นางสาว กาญจน์มณี โฉมเชิด
74 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000500 นางสาว ธัญวรัตน์ ทรงศิริ
75 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000519 นาย ชัยญาการ สมัครณรงค์
76 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000528 นางสาว ชลนิชา บุญชื่น
77 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000537 นาย วิชิต ขุมทอง
78 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000546 นาย ปรเมศวร์ มีแจ่ม
79 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000555 นาย อัครินทร์ เพลิงน้อย
80 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000564 นางสาว นพมาศ บุญสงวน
81 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000573 นาย พิชิตชัย การภักดี
82 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6012000582 นางสาว สิริกร บุญประดิษฐ
83 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000011 นาย ธีรภัทร กาฬภักดี
84 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000020 นาย โยธิน เริ่มรัตน์
85 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000039 นาย จักรพันธ์ คำสุวรรณ
86 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000048 นาย พงศทร ทองสร้อย
87 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000057 นาย วิเศษ ขำสงค์
88 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000066 นางสาว ณัฐรดา ใจเย็น
89 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000075 นางสาว ธันจิรา สุทธิสาตร
90 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000093 นางสาว ณัฐวดี รักศิลธรรม
91 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000114 นาย ธีรศักดิ์ ทั่งทอง
92 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000123 นางสาว สมหญิง ทาทอง
93 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000132 นางสาว พรไพลิน ใจมั่น
94 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000141 นางสาว ชฎาพร กาฬภักดี
95 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000150 นางสาว นิฤมล เรืองขจร
96 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000169 นางสาว พรจรัส ทองแท้
97 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000178 นาย ศิรวิทย์ หาริกะ
98 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000196 นางสาว สุวิมล โสขุมา
99 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000208 นางสาว วิยดา ชุมแสง
100 อำเภอเนินขาม ชัยนาท 6022000217 นางสาว สุนิสา พลนิกร
รายการทั้งสิ้น : 190
  หน้าที่    จากทั้งหมด 2 หน้า