ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5323000070 นางสาว สุรัชนี จันทร์สำเภา
2 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5323000397 นางสาว เอมอนงค์ สอนริด
3 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5423000149 นาย สุรเดช คำชื่น
4 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5513000592 นางสาว พนิดา พานจันทร์
5 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5613000090 นาย ณัฐชัย เหมือนนึก
6 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5613000522 นางสาว มิญาวดี สายสดงาม
7 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5623000444 นาย ทักษ์ดนัย ด้วงจิ๋ว
8 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5623000695 นางสาว ณัฐธิดา วิสาคาม
9 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5623000752 นางสาว ธัญลักษณ์ เจี้ยมดี
10 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5713000226 นางสาว ณัฐธยาน์ จรรยา
11 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5723000287 นาย ณัฐสิทธิ์ โสภิตเจริญ
12 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5723000344 นางสาว สุทัตตา สินมา
13 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5723000474 นางสาว ขวัญฤทัย มีจิตร
14 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5723000764 นาย สัญชัย สอนเกตุ
15 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5813000340 นาย ไกรวิชญ์ ชื่นเมือง
16 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5813000621 นาย เกรียงไกร เกตุโกมุฑ
17 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5813000658 นาย ปิยธิดา สุขเจริญ
18 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5823000301 นาย กิตติศักดิ์ โพธิ์เหลือ
19 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5823000413 นางสาว กาญจนา ตะกุดบุญ
20 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5823000486 นาย วรวุฒิ นิ่มช้ำ
21 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000026 นาย ณัฐดนัย รอดร่วมชีพ
22 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000044 นางสาว เจนจิรา ชนะปัญโญ
23 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000062 นาย ธนพล สุขชื่น
24 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000147 นางสาว บุญญิสา ดาวเรื่อง
25 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000165 นาย วุฒิพงษ์ สุ่มเมือง
26 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000268 นาย ภานุ อุไรพันธุ์
27 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000316 นาย นพรัตน์ จันสุวิมล
28 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000325 นางสาว กาญจนา ปั้นสี
29 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000343 นาย พิทวัส โตสังข์
30 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000389 นาย สหรัฐ กุดสุริยงค์
31 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000419 นาย ธนพล อิงบุญ
32 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000428 นาย มนตรี ชื่นจันทร์
33 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000437 นาย กฤษดา อยู่เกิด
34 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000473 นาย ปัญญา ฉัตรวิริยาวงศ์
35 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000482 นางสาว อภิรดี สรีวิลัย
36 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000491 นาย เกรียงศักดิ์ จิตร์ทาทราย
37 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000558 นาย บุษกล ทองพ่วง
38 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000567 นาย ธนาวุฒิ พงษ์ทรัพย์
39 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000576 นางสาว สุดารัตน์ บุญเจริญ
40 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000594 นาย ชุติศรณ์ รอดฉ่ำ
41 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000606 นางสาว ภัทรวดี อุดมศิลป์
42 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000651 นาย ถิรวุฒิ ทองปลาง
43 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000688 นางสาว พิมลพรรณ เพ็งคล้าย
44 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000697 นางสาว ธิดารัตน์ ใจอารีย์
45 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000727 นางสาว สุนีย์ ไม้คำ
46 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5913000763 นาย ณัตพล สืบสาย
47 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000014 นางสาว ฐิตาพร เพ็ชรนาดี
48 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000023 นางสาว สุภัทรา แก่นโส
49 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000032 นาย ศุภวิชญ์ ดีรัตน์
50 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000078 นาย ธนศักดิ์ เกตุเอม
51 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000117 นางสาว แพรพิไล ทองมัน
52 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000126 นาย อภินันท์ คำเจียม
53 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000135 นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์เปี่ยม
54 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000153 นาย นันทวุฒิ โตชม
55 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000162 นางสาว อุบลวรรณ อยู่ฟัก
56 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000180 นางสาว พิรุณทิพย์ โมอ่อน
57 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000199 นางสาว รุ่งทิวา นาคปานเสือ
58 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000201 นาย สุเทพ จันตรา
59 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000229 นาย ฉัตรชัย จันเสน
60 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000238 นางสาว นันทวัน แจ้งสุข
61 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000256 นาย ชัยสิทธิ์ บุญสกุลณะ
62 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000265 นาย ธีรภัทร หิรัญพานิช
63 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000283 นางสาว ชนัญชิดา หรุ่นเกิด
64 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000292 นาย จิรเดช นิระพงค์
65 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000304 นางสาว วราภรณ์ พานจันทร์
66 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000331 นาย มงคล เจตนะจิตร
67 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000340 นางสาว ดวงกมล นาคชุ่ม
68 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000386 นาย วรินทร ห้อยแดง
69 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000416 นาง ชนาภา แก้วทอง
70 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000425 นางสาว สุรีรัตน์ มิ่งขวัญ
71 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000434 นาย ภูริณัฐ ฟักสุข
72 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000498 เด็กชาย สุชัจจ์ ประชุมเทศ
73 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000500 นาย วรรธนัย ชะเอม
74 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000519 นาง แสงเทียน เอี่ยมสกุล
75 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000537 นาย ชัยพร เกตุช้าง
76 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000546 นางสาว สโรชา ภูแม่น้ำ
77 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000555 นาย ปริญญา เล้าประชา
78 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000573 นาย ศุภโชค ภู่ภักดี
79 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000582 นางสาว โสภณัฐ ขุนเนียม
80 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000603 นาย ณภัทร คุ้มรอด
81 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000612 นางสาว ทิพานัน สาปาน
82 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000621 นาย ทรงกรด ทับถวิล
83 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000630 นางสาว นุชรินทร์ ผุดผา
84 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000649 นาย กิตติศักดิ์ เรืองรอด
85 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000658 นาย อาณกร จันทา
86 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000676 นางสาว หฤทัย เสือเจริญ
87 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000685 นาย วิโรจน์ แจ้งเหล็ง
88 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000694 นางสาว นวรัตน์ สุขม่วง
89 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000715 นางสาว ศิริวรรณ เพ็งคล้าย
90 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000724 นางสาว พรพรรณ เพ็งคล้าย
91 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000733 นาย พนธกร สิงห์วงศ์
92 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5923000742 นาย ชัยศิริ คงสมบูรณ์
93 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000020 นาย สุชาติ สังผึ้ง
94 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000039 นาย คนิน เสชัง
95 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000048 นางสาว กนกวรรณ ช้างจันทร์
96 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000075 นาย วิทิตพงศ์ อาจวิเศษ
97 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000084 นาย ชลสิทธิ์ รักษ์ศรีสุข
98 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000093 นาย พงศกร เหล่าลุมพุก
99 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000105 นาย ประกฤษฏิ์ อยู่สิงห์
100 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6013000114 สามเณร ศุภากร นึกสม
รายการทั้งสิ้น : 297
  หน้าที่    จากทั้งหมด 3 หน้า