ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5411000137 นาย ไชยวัฒน์ ฟักทอง
2 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5811000027 นางสาว กนกพร มาสำราญ
3 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5821000051 นาง บังเอิญ กลมสกุลณี
4 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5911000011 นางสาว ศิรินทรา ตรีสุวรรณ
5 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000018 นาย รุ่งอาทิตย์ สีทอง
6 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000027 นาย เอกชัย ขนทา
7 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000036 นาง ยุพิน เกิดชัย
8 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000045 เด็กชาย นิติ โพธิ์เขียว
9 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000081 นาย ละเอียด จุ่นจ่าง
10 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000090 นางสาว กมลนิตย์ โพธิ์ศรี
11 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000120 นางสาว สำเภา เทพจร
12 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000148 นางสาว สุริน ขุนชัยเสนา
13 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000157 นางสาว ทัศนีย์ ประสาทแก้ว
14 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000166 นาย มนัส ปิ่นแก้ว
15 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 5921000175 นาง สายพิณ เอี่ยมพลอย
16 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000015 นาย เจษฎา ขุนเณร
17 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000024 นาย ปะเด ปรมาริยากร
18 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000033 นาย วีระยุทธ สุทธินันท์
19 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000042 นาย อารมณ์ ผลยวง
20 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000060 นาง พเยาว์ สมตัว
21 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6011000079 นาง มลิ พลพุ่ม
22 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000012 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนเจริญพรกุล
23 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000021 นาง วาสนา เนียมเมือง
24 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000030 นาง สำลี มาระจันทร์
25 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000049 นาง มะณี บานเย็น
26 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000058 นาย จรัส สละทองตรง
27 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000067 นาย จำลอง สนกัน
28 อำเภอสรรพยา ชัยนาท 6021000076 นาง สมคิด โพธิ์เพ็ชร
รายการทั้งสิ้น : 28
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า