รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด พัทลุง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพัทลุง            
2 อำเภอเมืองพัทลุง       1   1
3 ผดุงวิทย์            
4 สตรีพัทลุง            
5 อำเภอกงหรา            
6 อำเภอเขาชัยสน            
7 อำเภอตะโหมด            
8 อำเภอควนขนุน            
9 อำเภอปากพะยูน            
10 อำเภอศรีบรรพต            
11 อำเภอป่าบอน            
12 อำเภอบางแก้ว            
13 อำเภอป่าพะยอม            
14 อำเภอศรีนครินทร์            
รวม       1   1