รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นครศรีธรรมราช ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   22 2     24
2 วัดแจ้งวิทยา            
3 ธรรมจักรเจตยาภิบาล            
4 ศรีธรรมราชวิทยา            
5 มะม่วงปลายแขน            
6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช            
7 กัลยาณีศรีธรรมราช            
8 โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ            
9 โรงเรียนผู้ใหญ่นครอาชีวะศึกษา            
10 อำเภอพรหมคีรี            
11 อำเภอลานสกา            
12 ตำบลลานสกา            
13 อำเภอฉวาง            
14 อำเภอพิปูน            
15 อำเภอเชียรใหญ่            
16 อำเภอชะอวด            
17 อำเภอท่าศาลา            
18 อำเภอทุ่งสง            
19 ใสใหญ่วิทยา            
20 โรงเรียนผู้ใหญ่เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)            
21 อำเภอนาบอน            
22 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองยาง            
23 อำเภอทุ่งใหญ่            
24 อำเภอปากพนัง            
25 ปากพนังศึกษา            
26 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดบางคุระ            
27 อำเภอร่อนพิบูลย์            
28 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านควนรุย            
29 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดเนกขัมมาราม            
30 อำเภอสิชล            
31 อำเภอขนอม            
32 อำเภอหัวไทร            
33 หัวไทร            
34 อำเภอบางขัน            
35 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนิคมวังหิน            
36 อำเภอถ้ำพรรณรา            
37 อำเภอจุฬาภรณ์            
38 จังหวัดนครศรีธรรมราช            
39 อำเภอพระพรหม            
40 อำเภอนบพิตำ            
41 อำเภอช้างกลาง            
42 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ            
รวม   22 2     24