รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สุพรรณบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสุพรรณบุรี            
2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี     1     1
3 สุพรรณภูมิ            
4 สุพรรณบุรี (เรือนจำ)            
5 วัดโพคอย            
6 อำเภอเดิมบางนางบวช            
7 อำเภอด่านช้าง            
8 อำเภอบางปลาม้า            
9 อำเภอศรีประจันต์            
10 อำเภอดอนเจดีย์            
11 อำเภอสองพี่น้อง            
12 อำเภอสามชุก            
13 อำเภออู่ทอง            
14 อำเภอหนองหญ้าไซ            
รวม     1     1