รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด พิจิตร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพิจิตร            
2 อำเภอเมืองพิจิตร            
3 พัฒนาวิทยา (เรือนจำ)            
4 ท่าหลวงสงเคราะห์            
5 อำเภอวังทรายพูน            
6 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง            
7 อำเภอตะพานหิน            
8 อำเภอบางมูลนาก            
9 อำเภอโพทะเล            
10 อำเภอสามง่าม            
11 อำเภอทับคล้อ            
12 อำเภอสากเหล็ก            
13 อำเภอบึงนาราง            
14 อำเภอดงเจริญ            
15 อำเภอวชิรบารมี            
รวม