รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด กำแพงเพชร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดกำแพงเพชร            
2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร            
3 วัดคูยาง            
4 เรือนเพชรศึกษา            
5 ภักดีวิทยา            
6 วัชรวิทยา            
7 อำเภอไทรงาม            
8 อำเภอคลองลาน            
9 อำเภอขาณุวรลักษบุรี            
10 อำเภอคลองขลุง            
11 อำเภอพรานกระต่าย            
12 อำเภอลานกระบือ   1       1
13 อำเภอทรายทองวัฒนา            
14 อำเภอปางศิลาทอง            
15 อำเภอบึงสามัคคี            
16 อำเภอโกสัมพีนคร       1   1
รวม   1   1   2