รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด แม่ฮ่องสอน ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน            
2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   6 3 2   11
3 อกเภอขุนยวม            
4 อำเภอปาย   1 8 8   17
5 อำเภอแม่สะเรียง   3       3
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร            
7 อำเภอแม่ลาน้อย            
8 อำเภอสบเมย     1 4   5
9 อำเภอปางมะผ้า       1   1
รวม   10 12 15   37